BIK 2952 SME Toolkit

BIK 2952 SME Toolkit

Course code: 
BIK 2952
Department: 
Law and Governance
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Milos Novovic
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Special Course
Semester: 
2020 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

En viktig utfordring som påpekes fra både offentlige myndigheter og virksomheter, er hvordan man kan sikrer kompetanseutviklingen i små og mellomstore bedrifter (SMB-er) i forhold til de store bedriftene. FNs bærekraftmål nummer 4 tar for seg nødvendigheten av utdanning, og at det legges til rette for livslang læring for alle.
Det eksisterer et stort behov for digital kompetanse. De mindre bedriftene og deres interesseorganisasjoner viser i tillegg til behovet for basisinnsikt innen sentrale områder som GDPR, prosjektledelse, arbeidsrett, skatt, tjenestepensjon og markedsføring, som er viktig for lønnsom og juridisk korrekt drift. For de mindre bedriftene er det også viktig å kjenne til hvordan bærekraft og den nye grønne økonomien kan påvirke forretningsvirksomheten. 
Dette kurset gir basis innsikt i områder som alle ansvarlige i SMB bedrifter må eller bør kjenne til, og som andre kan ha god nytte av å kjenne til. For innsikt i alle de ulike emnene vises til emneoversikten lenger bak i beskrivelsen.
 

Målgruppe 
Kurset passer for ledere eller andre som arbeider i små og mellomstore bedrifter, og trenger grunnleggende innsikt i forhold som er viktig for lønnsom og juridisk korrekt drift. Det passer også for start-ups og andre som går med en grunder i magen.
Ved gjennomføring av eksamen oppnås 7,5 studiepoeng som kan innpasses i graden Bachelor of Management dersom det er ønskelig. Kurset passer derfor både for de som ønsker en grad og for de som bare trenger den spesifikke kompetansen kurset gir.
 

Learning outcomes - Knowledge

Studenten:

 • Har kunnskap om relevant lov- og regelverk som er knyttet til virksomhet innenfor SMB, særlig innenfor områdene arbeidsrett, GDPR, skatt og tjenestepensjon.
 • Har kjennskap til prosjektledelse og markedsføringsstrategier
 • Har kjennskap til hvordan digitalisering og bærekraft påvirker virksomheter

 

Learning outcomes - Skills

Studenten:

 • Kan identifisere og analysere relevante juridiske problemstillinger i egen virksomhet
 • Kan anvende grunnleggende prinsipper for prosjektledelse og markedsføring
 • Reflektere over utfordringer i egen bedrift og justere daglig drift
 • Beherske faglige verktøy og arbeidsmetodikk som introduseres i kurset
General Competence

Studenten:

 • Har innsikt i og kan reflektere over hvilke retningslinjer, lover og regelverk som er relevant for styring av virksomhet
 • Har innsikt i prosesser og rammevilkår som bidra til lønnsom og bærekraftig drift
 • Planlegge og gjennomføre relevante tiltak
 • Kjenne til nytenkning innen digitalisering og bærekraft
Course content
 • Prosjektledelse
  • Prosjektarbeidsformen særtrekk
  • Prosjektmandat og prosjektplanlegging
  • Prosjektstyring, kontrakter og prosjektlønnsomhet.
 • Skatt
  • Grunnleggende prinsipper i skatteforvaltningen
  • Den skattemessige betydningen av ulike selskapsformer
  • Beskatning av selskaper og selskapsdeltagere/aksjonærer
  • Skattemessige incentivordninger for forskning og utvikling
  • Lovlighetsgrensen for skatteoptimalisering

 

 • Personvern/GDPR
  • Personopplysninger og GDPR
  • Prinsipper for behandling av personopplysninger
  • Rettslig grunnlag ved behandling av personopplysninger
 • Pensjon
  • Når må privat tjenestepensjon etablerers?
  • Hvilke innskuddssatser gjelder?
  • Hvordan foregår forvaltning av midlene?
  • Utbetaling av pensjon
 • Arbeidsrett
  • Arbeidsrettens særpreg og arbeidsgivers styringsrett. Inngåelse av arbeidsforholdet
  • Partenes plikter og rettigheter under arbeidsforholdet
  • Avslutning av arbeidsforholdet
 • Markedsføring
  • Ha kunnskap om hvordan teknologi og endring i medievaner påvirker kjøpsreisen og stiller nye krav til kommunikasjon og markedsføring. 
  • Ha forståelse for sosiale medier betydning i forretningsdrift og hvilke valg som må tas for å kommunisere effektivt og troverdig med den man ønsker å nå
 • Bærekraft
  • Forstå hvordan bærekraftperspektivet griper inn i alle bransjer og sektorer, og hvorfor krav til grønn vekst påvirker forretningsmodeller og praksis 
  • Ha tilegnet seg kunnskap om kommunikasjonens nøkkelrolle i bærekraftig utvikling
 • Digitalisering
  • Kjenne til hvordan informasjon, data og systemer støtter opp om viktige prosesser i bedriften verdiskaping
  • Forstå hvordan digitalisering, automatisering og store data påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift
Teaching and learning activities

For kursets gjennomføring vil foreleser, i samarbeid med Bibliotek og Læringssenteret, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser. Struktur og organisering i læringsplattformen skal bidra til at studentene har oversikt over kursets innhold og egen progresjon. Totalt anbefalt tidsbruk for gjennomføring er 200 timer slik normen er for 7,5 sp kurs.

 

Kurset leveres 100% online og består av 8 moduler. Etter hver modul har studentene mulighet for å gjennomføre en kort selvtest. Kurset gjennomføres på en læringsplattform der alle ressursene er tilgjengelig ved kursstart. På læringsplattformen får studentene tilgang til digitale læringsressurser som for eksempel video, tekst, selvtester med mer. Studentene vil også bli oppmuntret til å delta i diskusjonsforum og løse oppgaver i læringsplattformen. Studentene kan studere når og hvor de ønsker – gjennom læringsplattformen har de mulighet til å følge sin egen studieprogresjon. Gjennom læringsplattformen vil studentene få tilgang til digitale ressurser om hvordan skrive prosjektoppgave. De har også mulighet til å benytte seg av bibliotekets veiledningstjenester.
 
I tillegg til online kursgjennomføring vil det arrangeres frivillige nettverksmøter på de ulike BI-campusene. 

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren. Oppgaven går ut på å utvikle og dokumentere sentrale problemstillinger i kandidatens virksomhet i lys av pensum på kurset, og kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) personer. Prosjektoppgaven leveres ut ved semesterstart. Med besvarelsen skal det legges ved en egenevaluering fra hver kandidat eller gruppe. Egenevalueringen skal gi en kortfattet beskrivelse av kandidatens/gruppens læringsutbytte sett i lys av kursets læringsmål. Besvarelsen skal være på maksimum 15 sider, eksklusive egenevaluering og eventuelle andre vedlegg.

 

 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
BIK 29521
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No 1 Semester(s)Group/Individual (1 - 3)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight: 100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration: 1 Semester(s)
Comment:
Exam code:BIK 29521
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
 • Interactive video
 • Interactive websites
 • Test with automatic feedback
Digital resources with automatic feedback
45 Hour(s)
Student's own work with learning resources
80 Hour(s)
Examination
75 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.