BIK 2941 Digital forretningsforståelse

BIK 2941 Digital forretningsforståelse

Kurskode: 
BIK 2941
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Cecilie Staude
Tarjei Alvær Heggernes
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Automatisering og bruk av teknologi gjør for alvor inntog i norske verdikjeder. Digitalisering av varer og tjenester fører til nye og disruptive forretningsmodeller som vil transformere de fleste sektorer i nærings- og arbeidsliv. Kurset gir en overordnet forståelse for hvordan tilgjengelig digitalt innhold griper inn i sentrale prosesser i forretningsdriften, og hvordan virksomheter kan utnytte tilgjengelig digitalt innhold som ressurs for å fremme lønnsomhet og konkurransefortrinn

Kurset passer for deg som jobber i virksomheter som har digital strategi som en naturlig del av sine planer, og som trenger kunnskap i hvordan det digitale griper inn i forretningsdrift for å kunne utforske nye muligheter som er forretningsrelevante og lønnsomme.

Kunnskapsmål
 •  Ha forståelse for hvordan informasjon, data og systemer støtter opp om viktige prosesser i virksomheter
 •  Kunne forstå betydningen av hvordan digitalisering, automatisering og store data påvirker forretningsmodeller og forretningsdrift
 •  Ha fått kunnskap om hvordan mengden av data kan forstås for å ta gode beslutninger og gjennomføre operative oppgaver for å oppnå gevinster og konkurransefortrinn
 •  Etablert kunnskap om hvordan bruk av teknologi og et ellers fragmentert medielandskap endrer premisser for kommunikasjon og markedsføring
Ferdighetsmål
 • Kunne kartlegge informasjonsbehovet til sentrale prosesser i virksomheter
 • Kunne identifisere hovedtyper av data som er tilgjengelige i og utenfor virksomheten, og reflektere rundt informasjonsinnholdet i disse dataene.
 • Kunne bruke innsikt om/fra store data til å utforske nye muligheter som er forretningsrelevante og lønnsomme
 • Redegjøre for hvordan nettjenester forenkler og forbedrer markedsføring, kommunikasjon og samhandling med interne og eksterne interessenter
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle evnen til å se etiske dilemmaer, vurdere konsekvenser og legge vekt på redelighet og etiske forsvarlige valg i planleggingen og gjennomføringen av tiltak knyttet til innhold over internett.

Kursets innhold
 • Digitalisering og den fjerde industrielle revolusjonen
 • Teknologiutviklingen, gevinstperspektivet og ERP for digitalisering og forretningsutvikling 
 • Digital forretningsstrategi og forretningsmodell-innovasjon
 • Store data; kjennetegn, kategorier, generering og utfordringer
 • Forretningssystemer og verdiskaping
 • Applikasjonsarkitektur og databaser
 • Verdikonfigurasjoner
 • Sosiale nettverk som teknologier i forretningsdrift
 • Blokkkjeder og plattformøkonomi       
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning, videoforelesninger, podkaster og faglig diskusjon i klassens lukkede Facebookgruppe. Det vil være tydelige broer mellom nett og samling slik at aktivitetene overlapper og bygger på hverandre. På de fysiske samlingene vil eksterne foreleser fra ulike typer av bransjer delta med casebaserte forelesninger relevant for tematikken.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Ingen særskilte

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29411
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) personer. Prosjektoppgaven leveres ut ved semesterstart. Den gir mulighet for å løses i nærhet til egen arbeidssituasjon. Med besvarelsen skal det legges ved en egenevaluering fra hver kandidat eller gruppe. Eksamensbesvarelsen skal følge BIs mal for referanseteknikk. Egenevalueringen skal gi en kortfattet beskrivelse av kandidatens/gruppens læringsutbytte sett i lys av kursets læringsmål, samt et begrunnet karakterforslag. Besvarelsen skal være på maksimum 20 sider, eksklusive egenevaluering og eventuelle andre vedlegg.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 100 % av karakteren. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) personer. Prosjektoppgaven leveres ut ved semesterstart. Den gir mulighet for å løses i nærhet til egen arbeidssituasjon. Med besvarelsen skal det legges ved en egenevaluering fra hver kandidat eller gruppe. Eksamensbesvarelsen skal følge BIs mal for referanseteknikk. Egenevalueringen skal gi en kortfattet beskrivelse av kandidatens/gruppens læringsutbytte sett i lys av kursets læringsmål, samt et begrunnet karakterforslag. Besvarelsen skal være på maksimum 20 sider, eksklusive egenevaluering og eventuelle andre vedlegg.
Eksamenskode:BIK 29411
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
24 Time(r)
Deltagelse i klasseromsundervisning
Gruppearbeid / oppgaver
106 Time(r)
Webinar/ lese litteratur/diskusjon og oppgaveløsning på klassen facebookside
Eksamen
70 Time(r)
Prosjektoppgave
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.