BIK 2914 Coaching og selvledelse

BIK 2914 Coaching og selvledelse

Kurskode: 
BIK 2914
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Stig Ytterstad
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2020 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Å hjelpe seg selv, ledere og medarbeidere til å lykkes.
Individet har store ressurser og talenter, men greier ikke alltid å utvikle sitt potensiale alene. Mange ødelegger for seg selv gjennom "negativt selvsnakk". Individ og team trenger gode hjelpere som kan bidra til å identifisere og utvikle talent og styrker. Den tradisjonelle ordre og kontroll-ledelse må erstattes av nye former for ledelse.
Dette er et prosessorientert kurs der vekt legges på å utvikle en coachende væremåte. Kurset er praktisk og handlingsorientert. Det bygges bro over det såkalte "knowing-doing gapet” for å oppnå resultater.

Kunnskapsmål

Etter at kurset er avsluttet, skal deltakerne:

 1. Ha tilegnet seg en god og bred forståelse av hva coaching innebærer
 2. Ha godt kjennskap til selvledelse
 3. Kjenne til en rekke praktiske verktøy som kan benyttes i coaching
 4. Ha tilegnet seg en oversikt over ulike spesialiseringer i coaching
 5. Innsikt i suksessfaktorer og fallgruver i coaching
 6. Kjenne til kritikken av coaching
Ferdighetsmål

1. Bruke strukturerte metoder i coaching for å hjelpe seg selv og andre til å lykkes
2. Benytte selvledelse/superledelse til å lede seg selv, samt til å lede medarbeidere til å lede seg selv
3. Bruke indre motivasjon, samt videreutvikle selvtillit, selvfølelse og mestringstro
4. Bruke coachens "verktøykasse", f.eks. aktiv lytting, forløsende spørsmål, intuisjon og tilbakemelding
5. Danne et godt nettverk for videre utvikling og læring

Generell kompetanse
 1. Ha en altruistisk grunnholdning og et ønske om å hjelpe individ og gruppe til å lykkes
 2. Se betydningen av å reflektere over egne verdier, tanker og atferd
 3. Være bevisst etiske vurderinger og "røde flagg" ved coaching
 4. Kunne vurdere sentrale fallgruver i coaching
 5. Ha et reflektert og balansert syn på metode og fremgangsmåte ved coaching

Ved gjennomføringen av læreprosessen vil vi legge vekt på å utvikle et åpent, direkte og støttende miljø. Læreprosessen vil delvis foregå i smågrupper, der de 5 - 6 medlemmene i hver gruppe vil fungere som coacher og mentorer for hverandre.

Kursets innhold

Coaching: Å hjelpe seg selv, ledere og medarbeidere til å lykkes

 • Hva er coaching? Hvorfor coaching? Hvordan coache? Hva er ikke coaching?
 • Coaching og avgrensing til ledelse, mentoring, veiledning, rådgivning og terapi
 • Effekter av ledertrening: Hva sier forskningen? Effekter av coaching. Hva sier forskningen?

Å sette agendaen: Utfordringer og muligheter vi står overfor

 • Paradokser og dilemmaer ved ledelse og samarbeid
 • Fra "ordre- og kontrollteorier" til coaching
 • "The knowing - doing gap": Fra kunnskap til praktisk handling
 • Etiske vurderinger, fallgruver og "røde flagg"

Coaching-fundamentet

 • Positiv psykologi. "Flow". Det hele og meningsfulle liv
 • Et positivt menneskesyn: Det lærende mennesket
 • Selvoppfyllende profetier
 • Andragogikk og pedagogikk. Et filosofisk grunnlag for coaching

Basismetoder i coaching

 • Atferdscoaching, kognitiv coaching, humanistisk coaching og eksistensiell coaching
 • Ferdighets-, resultat- og utviklingscoaching

Coaching-metode

 • Bygge tillit og troverdighet. Situasjonsforståelse.
 • Grad av modenhet for coaching. Hva ønsker coachi? Målsetning.
 • Hva er coachis talenter og styrker?
 • Indre og ytre hindringer. Hvordan overvinne hindringer?
 • Alternative muligheter og planlegging av tiltak. Skalering.
 • Gjennomføring, evaluering og skrittvis læring. Personlig belønning

Superledelse/selvledelse: Å lede individet til å lede seg

 • Kognitiv ledelse: Å styre sine egne tanker
 • Atferdsledelse: Å styre egen atferd
 • Naturlige belønninger: Autonomi, kompetanseutvikling og gode følelser
 • "Stimulikontroll": Å legge forholdene tilrette
 • Subjektiv mestringstro: Selvtillit og selvfølelse
 • Kommunikasjon
 • Aktiv lytting på ulike nivåer. Å stille forløsende spørsmål. Løsningsorientert dialog
 • Bruk av intuisjon for å forstå mer. Oppfordre til handling
 • Å oppleve positive mestring. Bruk av tilbakemelding.

Utvikling av ferdigheter i coaching

 • Hva kjennetegner en dyktig coach? Hva innebærer en coachende lederstil?
 • Suksessfaktorer og fallgruver ved coaching
 • Løsnings- og fremtidsorientering. Unngå for mye fokusering på fortid og problem

Praktisk trening i coaching

 • Utvikling av egen tenkemåte, væremåte og læremåte
 • Ferdighetstrening. Aksjonslæring. Selvrefleksjon. Tilbakemelding
 • Plan for utvikling av sin personlige rolle og sin profesjonelle rolle
 • Praktisk bruk av etikk og "røde flagg"
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Det legges vekt på å utvikle et godt og støttende læremiljø. Treningen foregår delvis i dyader, triader og smågrupper, der deltakerne også fungerer som coacher og hjelpere for hverandre. 

 

Det er tre innsendingsoppgaver: Oppgave 1 Forberedelse av en coachende eller utviklende samtale. Oppgave 2 Erfaringer som er gjort til coachende eller utviklende samtaler, Oppgave 3 Refleksjon over samtalene som er gjort. Hvilken læring er gjort i prosessen. Til alle tre oppgavene er det positivt om en knytter det opp til teori.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset er også knyttet opp mot et forskningsprosjekt hvor en søker å få kunnskap knyttet til temaer innen coaching. Det er frivillig å være med på de undersøkelsene som kan komme, og som du vil få en tilbakemelding på. Deltakelse på undersøkelsene innebærer at du gir aksept for at empirien kan brukes i anonymisert form i forskningsøyemed.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Deltakerne bør ha grunnleggende innsikt i organisasjon og ledelse.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 29141
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterIndividuell Kurset avsluttes med en prosjektoppgave som deles ut første kursdag. Oppgaven løses individuelt. Prosjektoppgaven skal ha maks 20 sider.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:1 Semester
Kommentar:Kurset avsluttes med en prosjektoppgave som deles ut første kursdag. Oppgaven løses individuelt. Prosjektoppgaven skal ha maks 20 sider.
Eksamenskode: BIK 29141
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
45 Time(r)
Eksamen
70 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
85 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.