BIK 2911 Grunnleggende bedriftsøkonomi

BIK 2911 Grunnleggende bedriftsøkonomi

Kurskode: 
BIK 2911
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Knut Eikre Larsen
Kursnavn på engelsk: 
Basic Business Economics
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset skal gi en oversikt over teorier, metoder og modeller innenfor det bedriftsøkonomiske fagområdet. Kurset skal videre vise hvordan disse teoriene , metodene og modellene kan anvendes i økonomisk styring av en bedrift.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne forklare sentrale begreper og redegjøre for viktige verktøy som brukes i analyser av bedriftsøkonomiske problemstillinger. Med verktøy menes metoder, teknikker, modeller, teorier o.l. som brukes innen fagområdet.

 • Eksempler på begreper som skal kunne forklares: Faste kostnader, variable kostnader, sunk cost, alternativkostnad, nåverdi, sluttverdi, salgsbudsjett, annuitet, dekningsbidrag, totalkapitalens rentabilitet, kortsiktig gjeld, kontantstrøm og kapitalkostnad.
 • Eksempler fra verktøykassa: Dekningsbidragskalkyler, selvkostkalkyler, resultatregnskap, likviditetsbudsjett, investeringsbudsjett, nullpunktsomsetningen, optimal tilpasning og forholdstall.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal kursdeltakerne kunne (a) anvende tilegnede kunnskaper (dvs. begreper og verktøy) i analyser og diskusjoner av bedriftsøkonomiske problemstillinger, (b) skille mellom relevant og irrelevant informasjon, og (c) gi skriftlige svar på spørsmål som gjør at leserne forstår anvendt fremgangsmåte og svaret som fremkommer. Eksempler:

 • Når verktøyet er oppgitt, kunne anvende verktøyet på en korrekt måte
 • Ut fra enkle situasjonsbeskrivelser, velge riktige verktøy og anvende verktøyet korrekt
 • Ut fra mer uoversiktlige situasjonsbeskrivelser, kunne finne frem til relevant informasjon, koble dette med riktig verktøy og anvende verktøyet korrekt

Siden den bedriftsøkonomiske verktøykassen er allmenngyldig, vil ferdighetsmålene også være relevante i internasjonale settinger.

Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen det bedriftsøkonomiske fagområdet, og på denne måte kunne bidra til å sikre lønnsom og bærekraftig forretnings-virksomhet.

Kursets innhold

Delemne 1: Regnskap og budsjettering

 • Finansregnskapets hovedrapporter (resultatregnskapet og balansen)
 • Balanseligningen (grunnleggende regnskapssammenhenger)
 • Transaksjoner (virkning på resultatregnskap og balanse)
 • Grunnleggende regnskapsprinsipper (inklusive avskrivninger og periodisering generelt)
 • Grunnleggende regnskapsanalyse (likviditet, soliditet, rentabilitet og effektivitet)
 • Hovedbudsjettene (resultat, balanse og likviditet) og sammenhengen mellom dem

Delemne 2: Kostnads- og inntektsanalyse

 • Kostnadsteori (inklusive variable og faste kostnader, direkte og indirekte kostnader)
 • Kostnadsfordeling (inklusive kostnadsobjekt, kostnadssted og tilleggskalkulasjon)
 • Kalkulasjon (inklusive selvkost- og bidragskalkyler)
 • Nullpunktsanalyser (inklusive sikkerhetsmargin)
 • Kortsiktige beslutningsproblemer (inklusive spesialordre, kampanjer og outsourcing)

Delemne 3: Investering og finansiering

 • Introduksjon til bruk av finanskalkulator
 • Pengenes tidsverdi (forlengs og baklengs renteregning)
 • Måling av lønnsomhet (nåverdi, internrente og tilbakebetaling)
 • Budsjettering av kontantstrøm (inklusive arbeidskapitalbehov)
 • Lånefinansiering (serielån, annuitetslån og kassekreditt)
 • Effektiv renteberegning
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 45 kurstimer, som består av en kombinasjon av forelesninger, foreleserledet oppgavegjennomgang, tilgang til digitale læringselementer og selvstudier (lesing av litteratur, utnyttelse av eventuelle digitale læringselementer og løsning av oppgaver). Til hver forelesning forventes det at studentene stiller forberedt i samsvar med informasjon gitt av foreleser. Egenaktivitetene (arbeid med pensum, oppgaver og utnyttelse av eventuelle digitale læringselementer) og skriftlig eksamen tilsvarer et timeforbruk på ca 150 timer. Totalt har derved kurset en arbeidsbelastning på ca 200 timer. 

Det anbefales at kursdeltakerne bruker regneark i forbindelse med løsning av oppgaver der regneark er hensiktsmessig (for eksempel i forbindelse med regnskapsanalyse og budsjettering).

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset er et innføringskurs i økonomistyring. BIK 2998 Økonomistyring og salg i varehandelen og BIK 2997 Økonomistyring i varehandel er overlappende på en del temaer og studentene velger derfor ikke flere enn ett av disse 3 kursene i samme grad.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper i økonomi for å ta dette kurset. Kurset gir imidlertid opplæring i teknikker og metoder som brukes ved gjennomføring av bedriftsøkonomiske analyser. En viss interesse og toleranse for tallbehandling er derfor nødvendig.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.
Eksamenskode: 
BIK 29111
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
KurskodeCredit reduction
BØK 3434100
BØK 3422100
BIK 2909100
BIN 9829100
Credit reductions:
Kurskode:BØK 3434
Credit reduction:100
Kurskode:BØK 3422
Credit reduction:100
Kurskode:BIK 2909
Credit reduction:100
Kurskode:BIN 9829
Credit reduction:100
Reduction description

Følgende kurs overlapper BIK 2911 i den grad at de ikke kan brukes i samme grad, BØK 3434, BØK 3422, BIK 2909 og BIN 9829.

Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Deltagelse i klasseromsundervisning 28 timer
Gruppearbeid / oppgaver
169
Undervisning og andre aktiviteter utenfor klasserom: Webinarer, videoforelesinger, selvstudier, forberedelse til forelesinger, oppgaveløsning og bruk av andre online ressurser.
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.