BIK 2908 Rekruttering, intervjuteknikker og nyansattes læringsprosesser

BIK 2908 Rekruttering, intervjuteknikker og nyansattes læringsprosesser

Kurskode: 
BIK 2908
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ole I Iversen
Ide Katrine Birkeland
Kursnavn på engelsk: 
Recruitment, interview technics and newcomers´ learning processes
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Spesialkurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Å ansette de riktige medarbeiderne er viktig for enhver virksomhet. Feilansettelser er svært kostbart, derfor er det viktig å benytte gode og treffsikre metoder i rekruttering og utvalg. Det er en godt dokumentert sammenheng mellom gode rekrutteringsmetoder og økonomisk gevinst for en virksomhet. Dette kurset gir blant annet en innføring i hvordan du kan øke kvaliteten på jobbintervjuene, samt kombinere ulike utvalgsmetoder, herunder psykologiske tester, for derved å gjøre bedre ansettelser. Kurset fokuserer på hele ansettelsesprosessen, fra jobbanalysen til den riktige medarbeideren er ansatt. Teorier om personlighet og intelligens vil også bli belyst, da dette er viktig kunnskap for å kunne vurdere kandidaters egnethet for en stilling.

Like viktig som ansettelsen er de nyansattes organisasjonssosialisering. Kunnskap om den nyansattes læringsprosesser, tilretteleggelse for læring, kunnskapsdeling i etablert praksis, tilgang til og utvikling av eksplisitt og taus kunnskap, formell og uformell læring, verktøy og opplæringsplaner, ansvarliggjøring av ledere, kolleger og den nyansattes selv blir derfor en avgjørende del av dette kurset. Målet er å følge hele prosessen fra ”on-boarding” til etablering av den nyansatte og hva som kjennetegner en vellykket læring og sosialiseringsprosess.

Kunnskapsmål

Formålet med kurset er å gi deltakerne en innføring i ulike seleksjonsmetoder, deres nytteverdi og effektivitet. Det vil bli lagt vekt på intervjuet som arbeidsredskap og hvilke krav organisasjoner må stille til bruk av psykologiske tester. Teorier om personlighet, intelligens og kreativitet vil være nødvendig bakgrunnskunnskap for bruk av testene, sammen med etiske betraktninger tilknyttet utvalgsprosessen. I løpet av kurset skal deltakerne:
Gjennomføre strukturerte og situasjonelle jobbintervjuer
Gjøre en nytte-kostnadsanalyse av egne ansettelser
Kvalitetssikre et jobbintervju
Skille mellom gode og dårlige psykologiske tester
Tilrettelegge for gode trenings- og opplæringsopplegg for nyansattes læringsprosesser

I tillegg er målet med kurset å gi deltakerne økt forståelse av de krav og forventninger organisasjonen står overfor når det gjelder tilretteleggelse for formelle og uformelle læringsprosesser og læringsarenaer i organisasjonen. Deltakerne vil få nødvendig i kunnskap om etablerte kollegaers betydning for nyansatte, hvordan uformelle gruppering i stor grad kan være styrende for den nyansattes kunnskapsutvikling og hvordan teorier og forskning innenfor selvledelse og kunnskapsledelse kan gi optimale løsninger for de nyansattes organisasjonssosialisering.

Kurset kan også søkes godkjent av Det Norske Veritas og gir, etter nærmere retningslinjer, grunnlag for å søke om sertifisering i henhold til DNVs standard for rekrutteringspersonell.

Læringsmål
Bidra til at deltakerne gjennomfører effektive og pålitelige rekrutteringsprosesser, samt å tilrettelegge for de nyansattes læringsprosesser.

Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal deltakerne kunne utarbeide en stillings- og kravbeskrivelse, samt utarbeide, planlegge og gjennomføre en effektiv og pålitelig rekrutteringsprosess. De skal også kunne utarbeide en opplæringsplan for nyansatte medarbeidere og tilrettelegge for deres læringsprosesser.
 

Generell kompetanse

Kurset skal bidra til at deltakerne har et reflektert og realistisk syn på treffsikkerhet i rektrutteringsprosessen. De skal kunne gjennomføre en god rekrutteringprosess og læringsprosess på en rettferdig måte samt at de skal ha et bevisst forhold til individuelle forskjeller, etiske problemstillinger og andre forhold det må tas hensyn til.

Kursets innhold

Ulike utvalgsmetoder, deres effektivitet og nytteverdi
Jobbanalysen – fundamentet for utvalgsprosessen
Jobb-intervjuet
Psykologiske grunnbegreper for rekruttering og læring
Krav til og oversikt over psykologitester
Læring i organisasjoner – - formell og uformell

Taus og eksplisitt kunnskap
Organisasjonssosialisering: nyansattes læringsprosesser

Kunnskapsdeling og tillit - tilgang til viktige kunnskapskilder
Formelle og uformelle sosiale fellesskap for læring og kunnskapsutvikling
Etablerte kollegaer som coacher, mentorer og rollemodeller

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over ett semester. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Ingen hjelpemidler
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med en 3 timers skriftlig eksamen.
Eksamenskode: 
BIK 29081
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
42 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
155 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.