BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse

BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse

Kurskode: 
BØK 3532
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
John Christian Langli
Kursnavn på engelsk: 
Financial Accounting and Financial Statement Analysis
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og administrasjon - Programkurs
Semester: 
2020 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

De fleste norske foretak må hvert år utarbeide et offentlig tilgjengelig årsregnskap. Årsregnskapet formidler informasjon om hvordan økonomien i foretak utvikler seg, og riktig forståelse krever kunnskap om hvordan inntjening og finansiell stilling måles. Dette kurset gir slik kunnskap. Hele produksjonsprosessen dekkes: Fra bokføring av transaksjonene til bruk av informasjonen som gis i årsregnskapene.

Kurset er tredelt: Første del forklarer teknikkene som ligger til grunn for dagens regnskapssystemer, og som sikrer at foretak får bokført sine transaksjoner på en måte som dekker både foretakets egne informasjonsbehov og de krav som myndighetene stiller til regnskapssystemene. Andre del er viet reglene som anvendes for å måle periodens inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i samsvar med de regler lovgiver har fastsatt, og som gjør at foretak offentliggjør beslutningsrelevant informasjon. Tredje del tar for seg hvordan regnskapsinformasjon kan bearbeides og brukes når det skal fattes beslutninger om kjøp og salg av selskaper, lånopptak, utdeling av bonus m.v.  

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Tilegnet seg kunnskap om hvilken rolle regnskapsinformasjon spiller for samfunnets velferdsutvikling og hvorfor regnskapsinformasjon er viktig
 • Opparbeidet god forståelse om det dobbelte bokholderis prinsipp 
 • Tilegnet seg kunnskap om de de mest sentrale målereglene som gjelder for eiendeler og gjeld hos foretak som ikke rapporterer etter IFRS (International Financial Reporting Standards)
 • Ha fått kjennskap til internasjonale forskjeller i hvordan inntjening, eiendeler og gjeld måles, og at norske foretak kan rapportere etter IFRS
 • Tilegnet seg kunnskap om hvordan informasjon om foretaks inntjening og finansielle stilling kan hentes fra internett
 • Opparbeidet seg kunnskap om hvilke nøkkeltall som egner seg for analyser av lønnsomhet, likviditet og soliditet 
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Bokføre vanlige transaksjoner, avslutte regnskapet (herunder periodisere regnskapet, beregne av årets skattekostnad og disponere årsresultatet) i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp.
 • Sette opp endelig resultatregnskap og balanse med utgangspunkt i en saldobalanse.
 • Anvende regnskapslovens målereglene på eiendels- og gjeldsposter for foretak som ikke rapporterer etter IFRS. 
 • Gi eksempler på eiendeler som måles på en annen måte hos IFRS-rapporterende foretak sammenliknet med det som er vanlig hos norske foretak.  
 • Kunne sette opp en kontantstrømoppstilling når forholdene er enkle og oversiktlige.
 • Kunne analysere og kommentere et selskaps økonomiske utvikling over tid og relativt til andre selskaper.
 • Bruke digitale verktøy ved oppgaveløsning (f. eks. Excel) og hente regnskapsinformasjon fra internett.
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå at "Accounting is the language of business": Metodene og teknikkene som brukes i regnskapsfaget muliggjør effektiv kommunikasjon. 
 • Forstå hvilken rolle regnskapsreguleringen har for samfunnet og de regnskapspliktige.
 • Forstå hvorfor regnskapstall om inntjening og finansiell stilling i varierende grad er usikre estimater på foretakenes sanne inntjening og finansielle stilling.
 • Kunne reflektere over (i) de muligheter regnskapsprodusentene har for å gi god eller dårlig informasjon til regnskapsbrukere, og (ii) at måling i penger gjør at potensielt viktige dimensjoner ved virksomhetene ikke blir fanget opp (f. eks. miljømessig bærekraft).
Kursets innhold
 • Finansregnskapets innhold og funksjon
 • Transaksjoner og elementene i balanselikningen
 • Bokføring av transaksjoner i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp
 • Avslutning av regnskapet
 • Sentrale grunnleggende regnskapsprinsipper 
 • Sentrale måleregler for anleggsmidler, omløpsmidler og gjeld
 • Kontantstrømoppstillingen
 • Regnskap som informasjonskilde
 • Analyser av lønnsomhet, likviditet, soliditet og finansiering
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med plenumsforelesninger i storklasser, foreleserstyrte aktiviteter i småklasser og arbeidskrav.

Plenumsforelesningene introduserer faget og regnskapsfaglige emner, forklarer reglene, prinsippene og metodene som brukes ved utarbeiding og analyser av regnskaper, og gir eksempler på hvordan regnskapsmessige problemstillinger blir løst.

I småklassesamlingene organiserer studentene seg selv i grupper på 3 - 6 studenter og jobber med avgrensede regnskapsmessige problemstillinger. Deler av oppgaveløsningen krever at studentene bruker Excel. Foreleser og læringsassistenter er tilstede i småklassene for å veilede og svare på spørsmål. Oppgavene i småklassesamlingene gir relevant trening til arbeid med arbeidskravene. 

Arbeidskrav er individuelle oppgaver som må løses i løpet av semesteret og leveres i itslearning. Det vil publisert åtte arbeidskrav i løpet av semesteret og minst fire må bli godkjent for å få adgang til eksamen. Et arbeidskrav anses som godkjent når minstekravet til besvarelsens innhold er oppfylt. Nærmere informasjon gis i itslearning.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kursgjennomføring, med kombinasjon av ulike læringsaktiviteter og digitale elementer på læringsplattformen. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Forkunnskapskrav

BØK 3411 Finans og økonomistyring I, BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans, BØK 1113 Økonomistyring eller tilsvarende.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Obligatorisk84Arbeidskravet består av åtte tester i Itslearning, hvorav fire må være godkjent for å få lov til å avlegge eksamen. Hvert arbeidskrav vil være tilgjengelig i to til tre dager og det gis tre forsøk til hver test.
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Obligatorisk
Gitt arbeidskrav:8
Obligatoriske arbeidskrav:4
Kommentar arbeidskrav:Arbeidskravet består av åtte tester i Itslearning, hvorav fire må være godkjent for å få lov til å avlegge eksamen. Hvert arbeidskrav vil være tilgjengelig i to til tre dager og det gis tre forsøk til hver test.
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Kommentar: 
Fire av åtte arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Eksamenskode: 
BØK 35321
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
25 Time(r)
Plenumsforelesninger. Forelesningene gjennomføres under forutsetning av at studentene har fulgt aktivitetsplanen, som distribueres ved semesterstart.
Gruppearbeid / oppgaver
12 Time(r)
Småklassesamlinger hvor studenter jobber med oppgaver og hvor foreleser og læringsassistenter svarer på spørsmål og hjelper til med oppgaveløsningen.
Forberedelse til undervisning
50 Time(r)
Arbeid med pensumlitteraturen. Det vil også bli lagt ut enkelte videoer.
Innlevering(er)
32 Time(r)
Arbeid med de åtte arbeidskravene.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
48 Time(r)
Individuelt arbeid med anbefalte oppgaver
Eksamen
33 Time(r)
Eksamensforberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.