BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse

BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse

Kurskode: 
BØK 3532
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
John Christian Langli
Kursnavn på engelsk: 
Financial Accounting and Financial Statement Analysis
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og administrasjon - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Alle aksjeselskaper og en god del andre virksomheter må hvert år utarbeide et årsregnskap, og årsregnskapet gir alle som vil innsyn i hvordan økonomien har utviklet seg. Dette kurset gir kunnskaper om hvordan årsregnskapet blir til og hvordan det kan brukes.

Årsregnskapet skal settes opp på en bestemt måte. Lovgivningen på området er omfattende, og den regulerer hele produksjonsprosessen: Fra bokføring av transaksjonene som virksomheten gjennomfører til hva slags informasjon som skal gis i den offentlige tilgjengelige årsrapporten.

Første del av kurset er viet teknikker og metoder som brukes for at en virksomhet skal få registrert alle transaksjoner den foretar i løpet av et år. Næringsdrivende kan ikke nøye seg med bare å bokføre de transaksjoner som skjer etter hvert som de skjer. Når året er slutt må den økonomiske statusen gjøres opp, dvs. at virksomheten må kartlegge hva den har av eiendeler og gjeld og beregne hvor mye den har tjent eller tap. Den andre delen av kurset er viet denne prosessen, og denne delen tar for seg hva årsregnskapet skal inneholde av informasjon og reglene som skal brukes når eiendeler og gjeld skal verdsettes og overskuddet måles.

Årsregnskapet er offentlig tilgjengelig, og den viktigste informasjon om hvert selskap er bare et tastetrykk unna siden hovedtallene ligger fritt tilgjengelig på internett. Kursets tredje del tar for seg hvordan årsregnskapet kan brukes.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Bokføre vanlige transaksjoner og innarbeide ofte forekommende årsavslutningsmomenter (herunder beregning av årets skattekostnad og disponeringen av årsresultatet) i samsvar med det dobbelte bokholderis prinsipp, samt sette opp endelig resultatregnskap og balanse.
 • Redegjøre for de viktigste regnskapsreglene for måling av eiendeler og gjeld.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Kunne verdivurdere eiendeler og gjeld og periodisere inntekter og kostnader i henhold til regnskapslovens hovedregler. Reglene og prinsippene skal kunne anvendes på de eiendels- og gjeldsposter og inntekts- og kostnadsarter som er vanlig i små og mellomstore bedrifter og i eiendomsmeglerforetak.
 • Kunne sette opp en kontantstrømoppstilling når forholdene er enkle og oversiktlige.
 • Kunne analysere og kommentere et selskaps økonomiske utvikling over tid og relativt til andre selskaper
Holdningsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne lese et årsregnskap med sunn skepsis og kunne reflektere over de muligheter regnskapsprodusentene har for å gi god eller dårlig informasjon til regnskapsbrukere.

Kursets innhold
 • Hva er regnskap og bokføring?
 • Transaksjoner og balanselikningen
 • Transaksjoner og regnskapssystemet (det dobbelte bokholderis prinsipp)
 • Avslutning av regnskapet: fra saldobalansen til resultatregnskapet og balansen
 • Sentrale regnskapsprinsipper
 • Måling av eiendeler og gjeld
 • Kontantstrømoppstillingen
 • Sammenhengen mellom regnskap og skatt
 • Regnskapet som informasjonskilde
 • Tidsserieanalyser og tverrsnittsanalyser av lønnsomhet, likviditet, soliditet og finansiering.
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med 40 kurstimer. Disse fordeles på forelesninger og oppgavegjennomgang. Oppgaveløsning er viktig for å tilegne seg faget, og oppgavegjennomgangen er integrert med forelesningene.  

For at studenter skal få tilbakemelding på egen progresjon og for at de skal få trening i å løse eksamensrelevante oppgaver, vil det i løpet av semesteret bli lagt ut automatiske tester på Its learning. Eksamensoppgavens vanskelighetsgrad og arbeidsmengde forutsetter at studentene har arbeidet aktivt med testene i løpet av semesteret, slik at de har fått oppøvd sine ferdigheter i å løse oppgaver.

Det legges opp til at studentene bruker et regnearksprogram (f. eks. Excel) ifm. løsning av oppgaver, og at de har tilgang til internett.

Gjennomføring som nettstudium
I kursets gjennomføring som nettstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Forkunnskapskrav

BØK 3411 Finans og økonomistyring I, BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3434 Bedriftsøkonomi og finans, BØK 1113 Økonomistyring eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
BØK35321
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Forberedelse til undervisning
130 Time(r)
Arbeid med pensumlitteratur, oppgaver, tester og forberedelser til forelesningene / oppgavegjennomgangen.
Eksamen
30 Time(r)
Eksamen inkl. forberedelser.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.