BØK 1121 Finans I

BØK 1121 Finans I

Kurskode: 
BØK 1121
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Knut Sagmo
Kursnavn på engelsk: 
Finance I
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette introduksjonskurset fokuserer på tilegnelse av grunnleggende ferdigheter i anvendelse av finansmatematikk og lønnsomhetsanalyse foretatt i forbindelse med bedrifters realinvesteringer. Analysen forutsetter forståelse av risiko og hvordan risiko må hensyntas når avkastningskravet til investert kapital bestemmes. Kurset gir derfor også en innføring i kapitalmarkedsteori fordi avkastningskrav antas fastsatt som en alternativkostnad i velfungerende marked.  

Kunnskapsmål

Etter endt kurs er det en målsetting at studentene skal:

 • Forstå hvordan finansmateamtikk (bruk av ulike diskonteringsmodeller) muliggjør korrekt beregning av pengers tidsverdi.
 • Forstå hvordan ulike lønnsomhetsmodeller (netto nåverdi, internrente, payback) muliggjør estimeringav realinvesteringers avkastning.
 • Forstå hvordan portføljeteori og diversifisering klargjør skillet mellom relevant (systematisk) og irrelevant (usystematisk) risiko.
 • Forstå hvorfor kapitalverdimodllen (KVM) gir avkastningskrav som tar høyde for, og inkluderer, kun relevant risiko for investorene i velfungerende marked.
Ferdighetsmål

Etter å ha gjennomført dette kurset er det en målsetting at studentene skal kunne:

 • Anvedne finansmatematikk (diskonterings-modeller) til korrekt beregning av tidsverdien av penger.
 • Anvende ulike lønnsomhetsmodeller (netto nåverdi, internrente, payback) til estimering av realinvesteringers forventede avkastning.
 • Anvende porteføljeteori og diversifiseringstanke-gangen til å skille mellom relevant (systematisk) og irrelevant (usystematisk) risiko for investorer. 
 • Anvende kapitalverdimodellen (KVM) til å beregne forventede avkastningskrav (kapitalkostnad) som tar høyde for, og inkluderer, kun relevant (systematisk) risiko for investorene i velfungerende marked.
Generell kompetanse

Kurset fokuserer på forståelse av forutsetningene som legges til grunn ved anvendelse av ulike lønnsomhetsmodeller. Innsiktsfull anvendelse forutsetter kunnskap om modellenes praktiske begrensninger.  

Kursets innhold
 • Introduksjon: Kort orientering om kursets hovedtema.
 • Finansmatematikk
 • Lønnsomhetsmodeller og beslutningskriterier ved bruk av netto-nåverdi prinsippet, internrente-og pay-back modellen.
 • Portføljediversifisering og estimering av relevant risiko.
 • Kapitalverdimodellen til beregning av risikojustert avkastningskrav
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Det foreleses 13 økter på 3 timer (39 timer). I tillegg kommer 2 økter på 3 timer (6 timer) med gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver. Totalt gis 45 forelesningstimer i kurset. 

For å stimulere til et godt læringsmiljø legges det opp til toveis kommunikasjon med studentene. Studentene har ansvar for å delta i undervisningen med spørsmål, kommentarer og diskusjon. Foreleser vil derfor kunne rette direkte spørsmål til den enkelte student. 

Det forventes at studentene deltar på seminargruppene for å sikre at læreprosessen blir kontinuerlig. På denne måten oppnås en dypere forståelse for faget. Seminargrupper som leded av erfarne studenter tilbys gjennom hele semesteret på nærmere angitt datoer. 

Bruk av excel programvare anvendes på utvalgte oppgavetema i løpet av semesteret. 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Grunnkursene i matematikk og statistikk undervist i løpet av studiets år 1.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Tospråklig ordbok
 • Rentetabell
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
BØK11211
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
13 forelesninger av tre timers varighet.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
2 økter på 3 timer (6 timer) med gjennomgang av tidligere eksamensoppgaver.
Forberedelse til undervisning
25 Time(r)
1,5 til 2 timer forberedelse til hver forelesning.
Seminargrupper
127 Time(r)
Forberedelse til ukentling plenumsgjennomgang og tilstedeværelse ved gjennomgang av 10 øvingsoppgaver. Øvingsopgavene distribueres før hver forelesning.
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.