BMP 2915 Security Management

BMP 2915 Security Management

Course code: 
BMP 2915
Department: 
Accounting and Operations Management
Credits: 
30
Course coordinator: 
Riana Steen
Course name in Norwegian: 
Sikkerhetsledelse
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2022 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses.
BMP 2916
BMP 2917
Introduction

Programmet søker å gi deltakerne en grundig lederutdanning med fokus på strategisk, organisatorisk og operasjonell sikkerhet og sikring i virksomheter og forvaltning. Det blir lagt vekt på en praktisk tilnærming til fagområdene, gjennom arbeid med praktiske oppgaver og vurderinger. Deltakeren skal etter endt gjennomført program ha utviklet forståelse for relasjoner mellom samfunn, virksomhet og enkeltpersoner; ha tilegnet seg kunnskaper om trusselbildet, sårbarhet og sikkerhet i et utvidet perspektiv, samt ha fått ferdigheter til å utøve helhetlig ledelse av sikkerhet i egen virksomhet.

Learning outcomes - Knowledge

Kandidaten har bred og inngående kunnskap om de sentrale delene av sikkerhetsledelse og kan anvende disse på viktige sikkerhets- og sikringsperspektiver for virksomheter, inklusive mål og krav for teoretisk kunnskap:

 • Har gode og oppdaterte kunnskaper i sikkerhetsfagets forankring i statsforvaltningen.
  Har god forståelse for samfunnets og organisasjoners trusselbilde, samt betydningen av dette for næringsliv og annen virksomhet
 • Har full innsikt og forståelse i forskjell mellom sikkerhetsledelse generelt og ledelse for sikring mot bevisste handlinger som har uønskede og negative konsekvenser for individ og samfunn herunder trusler etc.
 • Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor sikkerhetsfaget, og har kunnskap om hvordan du som leder skal forholde deg til gjeldende rammebetingelser for å kunne følge opp sikkerheten og operasjonalisere dette i egen organisasjon
 • Har kunnskap om betydning av digitalisering, herunder big data, maskinlæring, AI og sanntidsprosessering påvirker sikkerhet og sikring, både for objektsikring og med hensyn på Cyber Security.
 • Har forståelse for - og inngående kunnskaper om sikkerhetsrelaterte fagdisipliner med hovedvekt på ulike tekniske aspekter knyttet til sikkerhetsledelse, herunder Cyberproblematikk, trusler og muligheter, der det vektlegges grunnleggende forståelse og kunnskap om betydning av forebyggende aktiviteter og aksjoner for å minimalisere risiko og konsekvenser av mulige bevisste uønskede handlinger så som trusler etc. både fysiske og digitale.
 • Har kunnskap om ulike metoder og verktøy for å beskytte mot utilsiktede hendelser.
 • Har kunnskap om håndtering av situasjoner som krever sikkerhetsinngrep

Har teoretisk kunnskap om betydningen av sikkerhetskultur i organisasjoner
 

Learning outcomes - Skills

Kandidaten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid så vel som fra gjeldende regelverk med lover og tilhørende forskrifter, og brukt på praktiske og grunnleggende problemstillinger innen sikkerhetsledelse så som:

 • Kan treffe begrunnete valg i utøvelse av sikkerhetsledelse og aktiv sikring
 • Kan analysere og løse oppgaver og utfordringer teoretisk så vel som praktisk  
  Kunne formulere mål og formål for et prosjekt eller en oppgave som krever spesiell planlegging og gjennomføring av sikkerhets- og sikringsaktiviteter
 • Kan gjennomføre sikkerhetsanalyser generelt og spesifikt ha profesjonell ferdighet i bruk av sentrale verktøy innen sikkerhetsfaget både til forebyggende tiltak og aksjoner ved kriser
 • Har ervervet seg ferdigheter i krisehåndtering og fått erfaring med og hvordan kriser kan løses i praksis gjennom trening på cases

Behersker/ har fått trygghet i håndtering av situasjoner som vil kunne oppfattes som ubehagelige på grunn av trusler eller annen informasjon om en situasjon som krever inngrep med hensyn på sikkerhet og sikring.

 

General Competence
 • Kandidaten er i stand til kritisk tenkning om ledelse av sikkerhet og sikringsarbeid i egen virksomhet og i samfunnet for øvrig.
 • Kandidaten har innsikt i hvordan krav om bærekraft ivaretas i fremtidens løsninger innen sikkerhet og sikring
 • Kandidaten kan kommunisere om faglige temaer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet, både teorier, aktuelle problemstillinger og løsninger innen sikkerhet og sikringsfaget
 • Kandidaten kan delta i en samfunnsfaglig debatt rundt sikkerhetsledelse og tilhørende problemstillinger
 • Kandidaten kjenner til nytenkning og kan bidra til utvikling av ’beste praksis’ innenfor fagområdet sikkerhetsledelse og tilhørende fagtekniske problemstillinger innen sikkerhet og sikring
 • Kandidaten kan bidra til utvikling av sikkerhetskultur for både sikkerhet og aktiv sikring i egen virksomhet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer.
Course content

Programmet består av 5 fysiske samlinger, hver på 3 dager, samt 2 virtuelle online-moduler.

De fysiske samlingene skjer ved BI Stavanger og er fordelt over 2 semestre. Temaoversikten er vist i tabellen for modulene/samlingene.

Samlinger

Tema

Modul1

Fysisk

Samling

Sikkerhetsledelse og lederes resultatansvar for sikkerhet og sikring  

 • Introduksjon & ledelsesutfordringer
 • Terminologi i sikkerhetsledelse (risiko, Safety, Security, usikkerhet mm)
 • Samfunnssikkerhet

Modul 2

Online

Innføring i sikkerhetsteori

 • Trusselbildet og lovreguleringer     

Modul 3

Fysisk

Samling

Sikkerhetskultur og sikkerhetsperspektiv

 • Betydning av organisasjonskultur
 • En sikkerhets- og sikringsorientert kultur
 • Organisatorisk robusthet, Resiliens og redundans
 • Ulike virkemidler; fysisk sikring, elektronisk, organisatorisk, vakthold

Modul 4

Online

Sikkerhetskultur i praksis

 • Case studie

Modul 5

Fysisk samling

Risikoforståelse, risikoanalyse og risikostyring

 • Risikostyring som primært beslutningsstøtteverktøy for ledere
 • Operasjonell risiko, risikoanalyse, risikoprosess, prioritering og tiltak
 • Refleksjon av sikkerhet og sikringsledelse; betydning for arbeid i praksis

Modul 6

Fysisk samling

Beredskap og beredskapsplanlegging

 • Beredskapsplanlegging, konsekvensanalyser og scenarioanalyser
 • Ledelse av beredskapsteam
 • Refleksjon av operasjonelt sikkerhetsarbeid i praksis

Modul 7

Fysisk samling

Krisehåndtering, Media og krisehåndtering

 • Kriseledelse, løsningsutforming, roller, fokus og prosess
 • Casestudie- diskusjon i plenum
 • Prosjektoppgave

 

Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Covid-19
Due to the Covid-19 pandemic, there may be deviations in teaching and learning activities as well as exams, compared with what is described in this course description.

Required prerequisite knowledge

There are no specific prerequisites needed to be accepted to the program. The target group for the program is people from industry with working experiences.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
40
Grouping: 
Individual
Duration: 
72 Hour(s)
Exam code: 
BMP 29151
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
60
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
2 Semester(s)
Exam code: 
BMP 29152
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
All exams must be passed to get a grade in this course.
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
105 Hour(s)
Webinar
50 Hour(s)
Examination
150 Hour(s)
Examination
24 Hour(s)
Prepare for teaching
101 Hour(s)
Student's own work with learning resources
370 Hour(s)
Sum workload: 
800

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 30 ECTS credit corresponds to a workload of at least 800 hours.