BMP 2915 Security Management

BMP 2915 Security Management

Course code: 
BMP 2915
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
30
Course coordinator: 
Jon Lereim
Course name in Norwegian: 
Sikkerhetsledelse
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Bachelor of Management
Semester: 
2018 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
Associate course
Course codes for multi- or associated courses.
BMP 2916
BMP 2917
Introduction

Programmet søker å gi deltakerne en grundig lederutdanning med fokus på strategisk, organisatorisk og operasjonell sikkerhet og sikring i virksomheter og forvaltning. Det blir lagt vekt på en praktisk tilnærming til fagområdene. Deltakeren skal etter endt gjennomført program ha utviklet forståelse for relasjoner mellom samfunn, virksomhet og enkeltpersoner; ha tilegnet seg kunnskaper om trusselbildet, sårbarhet og sikkerhet i et utvidet perspektiv, samt ha fått ferdigheter til å utøve helhetlig ledelse av sikkerhet i egen virksomhet.

Learning outcomes - Knowledge

Studentene skal etter endt studium ha inngående kunnskap om de sentrale delene av sikkerhetsledelse og kunne anvende disse på viktige sikkerhets- og sikringsperspektiver for virksomheter, inklusive mål for teoretisk kunnskap:
Ha fått gode og oppdaterte kunnskaper i sikkerhetsfagets forankring i statsforvaltningen og rettssystemet
Ha fått god forståelse for samfunnets og organisasjoners trusselbilde, samt betydningen av dette for næringsliv og annen virksomhet
Ha fokusert på hvordan man som leder skal forholde seg til gjeldende rammebetingelser for å kunne følge opp sikkerheten i egen organisasjon
Ha fått økt forståelse for - og inngående kunnskaper om sikkerhetsrelaterte fagdisipliner med hovedvekt på ulike tekniske aspekter knyttet til sikkerhetsledelse
Ha blitt gjort kjent med ulike metoder og verktøy for å beskytte mot utilsiktede hendelser.
Ha fått kunnskap om håndtering av situasjoner som krever sikkerhetsinngrep
Ha fått teoretisk kunnskap om betydningen av sikkerhetskultur i organisasjoner

Learning outcomes - Skills

Studentene skal etter endt studium har  utviklet seg i henhold til følgende mål for ferdigheter:
Kunne analysere og løse oppgaver og utfordringer teoretisk så vel som praktisk  
Kunne formulere mål og formål for et prosjekt eller en oppgave som krever spesiell planlegging og gjennomføring
Kunne gjennomføre sikkerhetsanalyser generelt og spesifikt
Ha ervervet seg ferdigheter i krisehåndtering og fått erfaring med og hvordan kriser kan løses i praksis gjennom trening på cases
Ha fått trygghet i håndtering av situasjoner som vil kunne oppfattes som ubehagelige på grunn av trusler eller annen informasjon om en situasjon som krever sikkerhetsinngrep

Learning Outcome - Reflection

Studentene skal etter endt studium ha utviklet seg i henhold til følgende mål for holdninger:
Kunne være i stand til kritisk tenkning om ledelse av sikkerhet og sikringsarbeid i egen virksomhet og i samfunnet for øvrig.

Kunne kommunisere om faglige temaer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet
Kunne bidra til utvikling av ’best practice’ innenfor fagområdet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer
Kunne bidra til utvikling av sikkerhetskultur i egen virksomhet gjennom utveksling av synspunkter og erfaringer
 

Course content

Programmet består av 5 fysiske samlinger, hver på 3 dager, samt 2 virtuelle online-moduler.

De fysiske samlingene skjer ved BI Stavanger og er fordelt over 2 semestre. Temaoversikten er vist i tabellen for modulene/samlingene.

Samlinger

Tema

Modul1

Fysisk

Samling

Sikkerhetsledelse og lederes resultatansvar for sikkerhet og sikring  

 • Introduksjon & ledelsesutfordringer
 • Terminologi i sikkerhetsledelse (risiko, safety, security, usikkerhet mm)
 • Samfunnssikkerhet og rettssystemet

Modul 2

Online

Innføring i sikkerhetsteori

 • Trusselbildet og lovreguleringer
 • Kriminologi    

Modul 3

Fysisk

Samling

Sikkerhetskultur og sikkerhetsperspektiv

 • Betydning av organisasjonskultur
 • En sikkerhets- og sikringsorientert kultur
 • Organisatorisk robusthet, resiliens og redundans
 • Ulike virkemidler; fysisk sikring, elektronisk, organisatorisk, vakthold

Modul 4

Online

Sikkerhetskultur i praksis

 • Case studie

Modul 5

Fysisk samling

Risikoforståelse, risikoanalyse og risikostyring

 • Risikostyring som primært beslutningsstøtteverktøy for ledere
 • Operasjonell risiko, risikoanalyse, risikoprosess, prioritering og tiltak
 • Refleksjon av sikkerhet arbeid i praksis

Modul 6

Fysisk samling

Beredskap og beredskapsplanlegging

 • Beredskapsplanlegging, konsekvensanalyser og scenarioanalyser
 • Ledelse av beredskapsteam
 • Refleksjon av operasjonelt sikkerhetsarbeid i praksis

Modul 7

Fysisk samling

Krisehåndtering, Media og krisehåndtering

 • Kriseledelse, løsningsutforming, roller, fokus og prosess
 • Casestudie- diskusjon i plenum
 • Prosjektoppgave
Learning process and requirements to students

Programmet gjennomføres over to semestre med to undervisningskoder. I 1. semester er koden BMP 2916 og i 2. semester er koden BMP 2917. I tillegg til samlingene, kreves det en betydelig egeninnsats fra den enkelte student, spesielt arbeid med refleksjonsnotat med tilknytning til egen bedrift.

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave som teller 60% av totalkarakteren, samt en skriftlig individuell hjemmeeksamen som teller 40 % av totalkarakteren i programmet.
Det gis nærmere retningslinjer for formkrav til prosjektoppgave. Prosjektoppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre personer

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Required prerequisite knowledge

There are no specific prerequisites needed to be accepted to the program. The target group for the program is people from industry with working experiences.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
40
Grouping: 
Individual
Duration: 
72 Hour(s)
Exam code: 
BMP 29151
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
60
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
2 Semester(s)
Exam code: 
BMP 29152
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
All exams must be passed to get a grade in this course.
Total weight: 
100
Sum workload: 
0

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 30 ECTS credit corresponds to a workload of at least 800 hours.