BIN 3080 Leadership for preschool teachers

BIN 3080 Leadership for preschool teachers

Course code: 
BIN 3080
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Ratib Lekhal
Course name in Norwegian: 
Lederutdanning for pedagogiske ledere i barnehager - KONTINUASJONSEKSAMEN
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2019 Autumn
Active status: 
Re-sit exam
Level of study: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2019 Autumn
2020 Spring
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Dette programmet er Handelshøyskolen BI sitt tilbud til pedagogiske ledere i barnehager. Gjennom dette programmet skal pedagogisk leder tilegne seg økt kompetanse innen ledelse. Gode og trygge pedagogiske ledere er en nøkkelfaktor for å kunne utvikle og sikre likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager. Hovedmålet med programmet er å gi den enkelte pedagogiske leder innsikt, kunnskapen og redskapene som skal til for å møte utfordringene og mulighetene som er knyttet til det å være leder i en storbybarnehage. Dette innebærer blant annet hvordan man best mulig kan møte utfordringer og muligheter i barnehager med et stort mangfold (etnisitet, kultur og språkutvikling), samt variasjon i organisering mellom barnehagene. For å mestre disse oppgavene er det nødvendig at man har pedagogiske ledere som er trygge i sin rolle, som drifter barnehager med høy kvalitet og opptrer profesjonelt i møtet med de ulike krav de stilles ovenfor. En viktig oppgave for pedagogiske ledere i årene som kommer vil være å igangsette og opprettholde systematisk fagutvikling både i egen avdeling, og i barnehagen for å sikre at kvaliteten på tilbudet er høy. For å sikre at disse målene nås er de planlagte samlingene lagt opp som en kombinasjon mellom faglig påfyll, samt arbeide i prosess grupper med prosessveiledere. Målgruppen er pedagogiske ledere i barnehager.

Learning outcomes - Knowledge

Det er i dag store kvalitetsvariasjoner i norske barnehager. Hvordan barn blir møtt og hvilke muligheter de har for utvikling vil variere fra barnehage til barnehage. Derfor er det et stort uutnyttet potensiale i norske barnehager. Gjennom dette programmet får studentene innføring i hvordan man som leder kan drifte barnehager og avdelinger med høy kvalitet som legger til rette for at barn utvikler seg og lærer mer. Programmet vil bidra til:

- Økt bevisstgjøring omkring potensialet som ligger i barnehagen i forhold til tidlig innsats gjennom økt kvalitet og stimulering og utnyttelse av barnehagens mulighet som forebyggende arena.
- Økt kompetanse om pedagogisk ledelse, personalledelse, endringsledelse og strategisk eller utadrettet ledelse.

 

Learning outcomes - Skills

Studentene skal utvikles til å forstå viktigheten av deres arbeid med kvalitet i barnehagen for barns utvikling og læring. De skal inneha kompetanse om hvordan barnehager som lykkes ser ut og jobber, samt at de skal ha utviklet seg til å bli trygge ledere som har redskapene og motet som skal til for å endre og utvikle sin egen barnehage/avdeling.

General Competence

Etter endt kurs skal studentene kunne stille kritiske spørsmål til og reflektere over sentrale forutsetninger og antakelser innen.

Course content

Samling 1: Tidlig innsats og barnehagens samfunnsoppdrag
Barnehagens samfunnsoppdrag
Barnehagens formål og funksjon i et moderne samfunn
Norske barnehager barnepolitikk i et internasjonalt perspektiv (OECD)
Tidlig innsats
Barnehagen som forebyggende arena
Tidlig identifisering
Utjevne sosiale forskjeller

Samling 2: Utviklingen av best praksis
Hva viser forskning om hva som gir gode resultater i barnehagen?
Globale trender og kunnskapsutvikling om barnehagen
Hvordan ledes og drives de beste barnehagene
Analyse av egen barnehage/avdeling

Samling 3: Endring og utvikling av egen barnehage gjennom personalutvikling og etablering av god organisasjonskultur
Kapasitetsutbygging
Grunnleggende HRM
Relasjonsledelse
Organisasjonskultur for utvikling av en lærende organisasjon
Personalutvikling, motivasjon og veiledning av medarbeidere, lojalitet og tillit
Hvordan utvikle avdelingens praksis
Betingelser for å lære av egen praksis
Hvordan accountability systemer kan bidra til bedre kvalitetsforståelse, måling og kontroll av barnehagens
virksomhet (kvalitets monitorering/datadreven barnehage utvikling)

Samling 4: Ledelsesutvikling, roller og oppgaver
Om inspirerende og visjonær lederskap, og ulike måter å utøve lederskap på
Hva er effektiv ledelse? Ledertrekk, lederstil, ferdigheter, legitimitet, premisser og perspektiver
Lederrollen, rolleforståelse, kommunikasjonsstiler
Strategisk og utadrettede ledelse
Samspill med foreldre, ansatte og andre aktører
Kommunikasjon og veiledning
De vanskelige samtalene

Teaching and learning activities

The course consists of 48 teaching hours, consisting of lectures and exercises. It is expected that students complete assignments in accordance with lecturer’s instruction. Self-guided activities (reading literature, working with exercises) and the final exams will add up to approximately 150 hours. In total, the course has a work-load of approximately 200 hours.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Required prerequisite knowledge

Ingen

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Individual
Duration: 
72 Hour(s)
Comment: 
The course is concluded with a 72 hour individual written take home examination.
Exam code: 
BIN 30801
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Sum workload: 
0

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.