BIK 3406 Employment Law II

BIK 3406 Employment Law II

Course code: 
BIK 3406
Department: 
Law and Governance
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Alexander N. Skjønberg
Course name in Norwegian: 
Arbeidsrett II
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2020 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Arbeidsrett II bygger videre på BIK 2930 Arbeidsrett I. På dette kurset legges det stor vekt på den arbeidsrettslige reguleringen som gjelder ved omstilling og nedbemanning i private og offentlige virksomheter. Kurset tar også for seg kompliserte arbeidsrettslige temaer som arbeidstid, personvern og varsling.  

Sammen med BIK 2930 Arbeidsrett I gir kurset en bred innføring i hele arbeidsretten. Gjennom disse to kursene settes ledere, ansatte innen personal og HR, tillitsvalgte i stand til identifisere og håndtere arbeidsrettslige problemstillinger som oppstår både i private og offentlige virksomheter.

Kurset kan innpasses i graden Bachelor of Management.

Learning outcomes - Knowledge

Studenten skal:

 • ha god kunnskap om reglene om personvern i arbeidsforhold, HMS og varsling
 • ha god kunnskap om arbeidsmiljølovens arbeidstidsregulering
 • ha god kunnskap om den rettslige reguleringen som gjelder ved omstilling i private og offentlige virksomheter, herunder reglene om permittering, nedbemanning og virksomhetsoverdragelse
 • ha god kunnskap om reglene om disiplinærreaksjon, oppsigelse og avskjed for ansatte i staten
 • ha god kunnskap om de særlige arbeidsrettslige og forvaltningsrettslige saksbehandlingsreglene som gjelder ved ansettelse og i personalsaker i det offentlige
 • ha kjennskap til avtaler og ordninger for ledere
 • ha kjennskap til regler om konkurranse- og kundeklausuler
 • ha kjennskap til særlige trekk ved tariffretten i staten
Learning outcomes - Skills

Studenten skal:

 • kunne identifisere konkrete arbeidsrettslige problemstillinger
 • kunne gjennomføre selvstendige vurderinger av rettslige spørsmål
 • kunne legge opp rutiner for håndtering av individuelle konflikter av arbeidsrettslig karakter
 • kunne legge opp rutiner for håndtering av omstrukturering og virksomhetsendringer
 • kunne gjennomføre disse rutinene med sikte på å begrense konflikter til et saklig nivå
General Competence

Studenten skal:

 • ha en bevisst holdning til reglene og avtalene som styrer forholdet mellom arbeidstagere og arbeidsgivere og partene i arbeidslivet
 • ha utviklet evnen til selvstendig og kritisk tilnærming til ulike spørsmål
 • ha god innsikt i hvordan det arbeidsrettslige systemet er bygget opp, hva det omfatter og hva som er særpreget for offentlig sektor
Course content

Kurset består av tre samlinger

1. samling
Første kursdag er det sentrale, men kompliserte, rettigheter og plikter i arbeidsforhold som er tema. Arbeidstid (beregning, begrensninger, overtid, gjennomsnittsberegning, deltid mv.), HMS; særlig om forbud mot trakassering og reglene om varsling

Andre kursdag er det personvern i arbeidsforhold som er tema. Her behandles ulike aktuelle problemstillinger som kan oppstå i arbeidsforhold, slik som spørsmål om innsyn, kontrolltiltak mv.

2. samling

Første kursdag er det problemstillinger som kan oppstå for ledere og annet nøkkelperson som er overordnet tema. Stikkordsmessig: karens- og konkurranseklausuler, kundeklausuler, lederkontrakter, åremålskontrakter

Andre kursdag er det særlige problemstillinger som er aktuelle for arbeidsforhold i offentlig sektor, som er tema. Stikkordsmessig: saksbehandlingsregler i ansettelses- og personalsaker i offentlig sektor (utlysning, habilitet, innsyn, kvalifikasjonsprinsippet, klage mv), regler om disiplinærreaksjoner, oppsigelse og avskjed for statlige ansatte, grunntrekk ved statlig tariffrett, Sivilombudsmannens rolle.

3. samling

Tredje samling er viet omstilling og nedbemanning i private og offentlige virksomheter.

Første kursdag behandles reglene om virksomhetsoverdragelse (både i privat og offentlig sektor) inngående.

Andre kursdag tar vi for oss regler om permittering, nedbemanning (saksbehandlingsregler, samarbeid med tillitsvalgte, utvelgelse, rutiner mv.), fortrinnsrett til ny stilling

NB: Det gjøres oppmerksom på at det kan skje endringer i undervisningsplanen til de ulike samlingene.

Teaching and learning activities

Programmet undervises over 3 samlinger à 2 dager, totalt ca. 42 timer.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Required prerequisite knowledge

Kurset bygger på BIK2930 Arbeidsrett I og forutsetter at dette kurset er gjennomført.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
72 Hour(s)
Exam code: 
BIK 34061
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Sum workload: 
0

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.