BIK 3406 Employment Law II

BIK 3406 Employment Law II

Course code: 
BIK 3406
Department: 
Law and Governance
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Alexander N. Skjønberg
Course name in Norwegian: 
Arbeidsrett II
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2018 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Programmet består av 2 kurs: BIK 2930 Arbeidsrett I (basiskurset) 7,5 studiepoeng, og BIK 3406 Arbeidsrett II Offentlig og Privat sektor (påbyggingskurs) 7,5 studiepoeng.
Gjennom dette kurset får ledere, personal- og organisasjonsmedarbeidere og tillitsvalgte i offentlig og privat sektor kunnskaper om det arbeidsrettslige regelverk og rammebetingelsene for endringer og omstillinger i arbeidslivet i form av oppsigelser pga. virksomhetens forhold og arbeidstakers rettigheter i disse forbindelser. Deltakerne settes i stand til å forstå og håndtere juridiske problemstillinger som oppstår når virksomheter gjennomgår slike omstillinger. Reglene for arbeidsforhold i offentlig sektor behandles særskilt.

Kurset er godkjent som 7,5 studiepoengs spesialkurs som kan innpasses i graden Bachelor of Management.

Learning outcomes - Knowledge

Arbeidsrett II (påbyggingskurset) skal gi kunnskaper om den rettslige regulering av omstilling i offentlige og private virksomheter og om de særlige lover, regler og avtaleverk som gjelder innen offentlig forvaltning med sikte på stillingsvern og styringsrett. Videre gis det kunnskap om arbeidsgivers plikter i forbindelse med personvern og varsling. Avtaler på ledernivå vies oppmerksomhet, så vel ved ansettelse som ved avslutning av arbeidsforholdet. Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom regelverket, arbeidsgivers styringsrett og den praktiske organisering av prosesser av arbeidsrettslig betydning.

 

Learning outcomes - Skills

Kurset utvikler evnen til å kunne utarbeide arbeidsplaner med gjennomsnittsberegning av arbeidstid; utarbeide varslingsrutiner, og håndtere reglene om personvern; videre å kunne utarbeide arbeidsavtaler på ledernivå og legge opp rutiner for håndtering av de rettslige aspekter ved omstrukturering, privatisering, permittering, nedbemanning, outsourcing og virksomhetsovertakelse og gjennomføringen av slike tiltak.
 

Learning Outcome - Reflection

Kurset skal utvikle en bevisst holdning til de regler og avtaler som styrer forholdet mellom partene og respektere disse med sikte på å unngå arbeidsrettslige konflikter.

Course content

1. samling:
Beregning av arbeidstid.Trakassering. Varsling.Virksomhetsoverdragelse/privatisering.

2. samling:
Personvern, personkontroll og behandling av personopplysninger. Lederkontrakter, åremålskontrakter. Karens- og konkurranseklausuler. Permittering. Omstilling og nedbemanning. Fratredelsesavtaler. Fortrinnsretten til ny stilling. Arbeidsgivers konkurs.

3. samling:
Tjenestemannsloven: oppsigelsesvern og statlig styringsrett. Tjenestetvistloven og statlig tariffrett. Forvaltningsloven: saksbehandlingsreglene i personalsaker. Offentlegloven. Ombudsmannsloven. Tariffretten i kommunal og fylkeskommunal sektor.

Learning process and requirements to students

Programmet foreleses over 3 samlinger à 2 dager, totalt ca 42 timer.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

1. samling.
Felles emner for offentlig og privat sektor: Arbeidstid. Trakassering. Varsling. Virksomhetsoverdragelse/privatisering i privat og offentlig sektor.

Delmål
Samlingen skal gi inngående kjennskap til regelverket i tilknytning til beregning av arbeidstid, forbudet mot trakassering, retten til varsling og rettsvirkningene ved virksomhetsoverdragelse.

Emneoversikt

 1. Arbeidstid. Beregninger og begrensninger, overtid, gjennomsnittsberegning, deltid, tidskonti, avspasering, mm.
 2. Forbudet mot trakassering og arbeidsgivers erstatningsansvar
 3. Retten til varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten
 4. Rettsvirkningene av virksomhetsoverdragelse/privatisering i privat og offentlig sektor.

2. samling
Samlingen tar for seg personvern, lederavtaler og sluttavtaler samt regler om permittering og nedbemanning, og fortrinnsretten til gjenansettelse og de arbeidsrettslige følger av konkurs hos arbeidsgiver.

Delmål
Samlingen tar for seg reglene knyttet til personvern, personopplysninger og personkontroll. De særskilte aspekter ved lederkontrakter behandles. Deltakerne får dessuten inngående kjennskap til de regler som gjelder ved permittering, omstilling og nedbemanning, og setter dem i stand til å gjennomføre slike prosesser. Endelig behandles fortrinnsretten til gjenansettelse og arbeidsrettslige følger av konkurs hos arbeidsgiver.

Emneoversikt

 1. Personvern, personopplysninger og personkontroll.
 2. Lederkontrakter, åremålskontrakter
 3. Karens- og konkurranseklausuler
 4. Permittering. Vilkår og utvelgelse
 5. Omstilling og nedbemanning. Kriterier for utvelgelse. Håndtering av nedbemanningsprosesser i praksis – virkemidler og tiltak. Informasjon, drøftelse og samarbeid med tillitsvalgte
 6. Reforhandling av arbeidsvilkårene. Fratredelsesavtaler. Avtaler om opphør, godtgjørelse, forholdet til skatt mv.
 7. Arbeidsgivers konkurs
 8. Fortrinnsretten til ny stilling

3. samling
Offentlig sektor. Forvaltningsrett og offentlighet. Saksbehandlingsreglenes betydning i personal- og arbeidsrettslige saker. Sivilombudsmannens kompetanse.

Delmål
Samlingen skal gi deltakerne kunnskap om det offentligrettslige lovverket og avtaleverket i arbeidsrettslige forhold med særlig vekt på avvik fra privat sektor.

Emneoversikt

 1. Staten som lovgiver og som arbeidsgiver
 2. Tjenestetvistloven og statlig tariffrett
 3. Tjenestemannsloven: oppsigelsesvern og statlig styringsrett.
 4. Forvaltningsloven: saksbehandlingsreglene i personalsaker. Partsoffentlighet, klagerett og omgjøring. Lovenes virkeområde. Avgrensning mot ulike offentlige foretak
 5. Begrepene i forvaltningsretten. Habilitetsreglene
 6. Offentlighetsprinsippet. Unntak, taushetsplikt og meroffentlighet
 7. Sivilombudsmannens kompetanse, særlig i personalsaker
 8. Tariffretten i kommunal og fylkeskommunal sektor
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Required prerequisite knowledge

Kurset bygger på Arbeidsrett I og forutsetter at dette kurset er gjennomført

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
72 Hour(s)
Exam code: 
BIK 34061
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Sum workload: 
0

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.