VHL 3554 Prisstrategi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

VHL 3554 Prisstrategi


Kursansvarlig
Ragnhild Silkoset

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette priskurset har en markedsføring tilnærming. Det betyr at kurset vil lære studentene grunnleggende forståelse av hvordan en prisstrategi er knyttet til bedriftens verdiskapning, samt hvordan forbrukerne og konkurrentene i markedet reagerer på forskjellige priser og tall. Kurset inkluderer grunnleggende prinsipper og beregninger som viser hvordan prisendringer påvirker en bedrifts salg og lønnsomhet.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal lære å organisere, oppsummere samt drøfte ulike teorier relatert til faget prisstrategi.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne utvikle og gjennomføre en analyse av en eksisterende bedrifts prisstrategi, samt komme med konklusjon og forslag på forbedringer.

Holdningsmål
Studentene skal bevisstgjøres og utvise atferd i faget prisstrategi som er i samsvar med ansvaret man har overfor forbrukerne i et marked.

Forkunnskaper
Krav til forkunnskaper:BØK 3411 Finans og økonomistyring I og
MRK 3414 Markedsføringsledelse alternativt MRK 2914 Markedsføring eller tilsvarende Introduksjonskurs i markedsføring og bedriftsøkonomi


Obligatorisk litteratur
Bøker:
Smith, Tim J. 2012. Pricing strategy : setting price levels, managing price discounts and establishing price structures. South-Western Cengage Learning

Anbefalt litteratur
Bøker:
Nagle, Thomas T., John E. Hogan, Joseph Zale. 2011. The strategy and tactics of pricing : a guide to growing more profitably. 5th ed., international ed. Pearson/Prentice Hall. Utvalgte kapitler

Emneoversikt

 • Prissensitivitet og referansepris
 • Pris og verdifastsettelse
 • Prissegmentering
 • Prisstrukturer
 • Prisstrategier
 • Prising av ulike versoner, tilleggsutstyr og abonnementer
 • Priskrig og konkurranse

Dataverktøy
Excel.

Læreprosess og tidsbruk
Arbeid med en simulering står sentralt og det forventes at studentene arbeider med dette gjennom hele kurset. Simuleringen er å utarbeide en prisstrategi for en konkret bedrift. Simuleringen koster mellom $10-$20 per gruppe.

Det utleveres i tillegg én prosjektoppgave som er knyttet direkte til ulike deler av kurset. Temaet for prosjektoppgaven blir publisert ved studiestart.

Ved kursstart får studentene også en oversikt over hvilke tema som foreleses til hvilke tider, herunder hvilke læringsmål som dekkes. Studentene får utlevert en kjøreplan for når deloppgavene i simuleringen skal innleveres og når de skal gjennomgås i klassen. Innlevering av deloppgavene i simuleringen skjer elektronisk.

Simuleringen og prosjektoppgaven løses individuelt eller i grupper på 2-3 studenter. Prosjektoppgaven vil være på 3000-4000 ord, alt inkludert. Prosjektoppgaven vil inneholde en del som er utformet som et ledelsesdokument, en del som inneholder en faglig begrunnelse for valg av tiltak og forventet effekt, samt en del som inneholder en egenevaluering av prosjektoppgaven. Prosjektoppgaven leveres inn ved slutten av semesteret. I prosjektoppgaven vil studentene synliggjøre i hvilken grad de har tilegnet seg kunnskap i faget, samt utviklet de holdninger som ønskes.

Kurset gjennomføres med 40 kurstimer. Av disse er 26 timer ordinære forelesninger hvor pensum blir gjennomgått mens 14 timer er avsatt til simulering.

Anbefalt tidsbruk i kurset:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen
26
Simulering i undervisningen
14
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
80
Arbeide med prosjektoppgave og simulering
80
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Innleveringsoppgave som består av simulering og skal leveres både i papirutgave og elektronisk via it's learning. Simuleringen løses individuelt eller i grupper på 2-3 studenter.

  Prosjektoppgave løses individuelt eller i grupper på 2-3 studenter.
  Prosjektoppgaven skal være 3000 - 4000 ord. Prosjektoppgaven skal inneholde en del som er utformet som et ledelsesdokument, en del som inneholder en faglig begrunnelse for valg av tiltak og forventet effekt, samt en del som inneholder en egenevaluering. Prosjektoppgaven leveres inn både på papir og elektronisk ved slutten av semesteret gjennom It's Learning. Det vil bli kjørt plagieringskontroll av alle innleverte arbeider.


  Eksamenskode(r)
  VHL 35541 Innleveringsoppgave (simulering), teller 40 % for å oppnå karakter i kurset VHL 3554 prisstrategi, 7,5 studiepoeng.
  VHL 35542 Prosjektoppgave, teller 60 % for å oppnå karakter i kurset VHL 3554 prisstrategi, 7,5 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Det tilbys kontinuasjonseksamen ved neste ordinære gjennomføring av kurset (d.v.s. høsten 2013).
  Kurset gjennomføres for siste gang høsten 2013, deretter tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2014 og siste gang våren 2015.


  Tilleggsinformasjon