STR 3600 Strategi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

STR 3600 Strategi

Kursansvarlig
Erik Wilberg

Institutt
Institutt for strategi og logistikk

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset dreier seg om strategiske valg på toppnivå i organisasjonen der studentene selv skal utføre en strategisk analyse av en selvvalgt problemstilling. Arbeidet vil kreve bred innsikt i bedriftsøkonomiske fag og bidrar til en naturlig avslutning av et bachelorstudium.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg god innsikt i strategisk ledelse, inkludert ledelse og utvikling av organisasjonens ressurser. Studentene vil lære om problemer og metoder knyttet til utvikling innenfor ulike typer bedrifter, både små og store, og innenfor ulike sektorer og bransjer. Studentene vil få forståelse av hvordan strategi integrerer andre fagområder som økonomistyring, logistikk, organisasjon og markedsføring. Kurset behandler beslutninger og beslutningsprosesser og praktiske fremgangsmåter i situasjoner med målkonflikter.

Ferdighetsmål
Studentene skal være i stand til å gjennomføre en strategisk analyse avl en virksomhet og blant annet kunne formulere visjon og forretningsidé. De skal med utgangspunkt i en strategisk problemstilling kunne utrede beslutningsalternativer og foreta strategisk analyse som grunnlag for valg av strategi.

Holdningsmål
Studentene skal bli bevisst bedriftens samfunnsansvar og se sammenhengen mellom etikk, interessentenes verdier, miljø og bedriftens verdiskaping.


Forkunnskaper
Gjennomført de to første årene av bachelorstudiet.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Johnson, Gerry, Kevan Scholes and Richard Whittington. 2012. Fundamentals of strategy. 2nd ed. FT Prentice Hall. (Kapittelet trykkes av Dokumentsenteret på BI). Ch. 7
Løwendahl, Bente R. og Fred E. Wenstøp. 2010. Grunnbok i strategi. 3. utg. Cappelen akademisk. 376 sider


Annet:
I tillegg til læreboken vil det bli benyttet 1 - 5 artikler, ca 50 sider. Publiseres på It's Learning


Anbefalt litteratur
Bøker:
Hammond, John S., Ralph L. Keeney, Howard Raiffa. 1999. Smart choices : a practical guide to making better decisions. Harvard Business School Press
Løwendahl, Bente R. og Fred Wenstøp. 2008. Skriv gode oppgaver! : praktisk innføring i bruk av informasjon, effektiv skriving og samarbeid med bedrifter og andre organisasjoner. Cappelen akademisk
Wenstøp, Fred og Knut Lehre Seip. 2009. Verdier og valg : verdibasert beslutningsanalyse i praksis. Universitetsforlaget


Emneoversikt

 • Strategibegrepet
 • Visjon og forretningsidé
 • Verdistrukturering og målformulering
 • Strategiske valg
 • Verdiskapning, verdikjeder, verdiverksteder, verdinettverk
 • Sosialt ansvar og bærekraft
 • Intern analyse: kompetanse, ressurser, konkurranseevne
 • Ekstern analyse, konkurransearena, konkurranseanalyse, Porters fem krefter, verdikonfigurasjon, PESTEL
 • Internasjonal strategi
 • Evaluering av alternativer, kontroll
 • Implementering av strategi

Dataverktøy


Læreprosess og tidsbruk
Gjennomføringen skjer med forelesninger, diskusjon, prosjektarbeid, studentpresentasjoner og veiledning i forbindelse med prosjektoppgaven. Forelesningene skjer i plenum. Studentene skal arbeide med prosjektet individuelt eller i grupper på inntil tre. Studentene får veiledning blant annet gjennom tilbakemelding på forslaget til prosjektoppgave som skal innleveres på Its learning.

Arbeidskrav
Det er to arbeidskrav i kurset, som begge må være godkjent for å få lov til å ta eksamen (levere prosjektoppgave).
 1. Innlevering av forslag til prosjektoppgave på Its learning av grupper på maksimum 3 studenter.
 2. Fullført en individuell flervalgstest som løses på Its learning. Testen kan gjennomføres flere ganger i løpet av perioden testen er åpen.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning
33
Innlevering av forslag til prosjektoppgave på It'slearning
4
Flervalgstest
2
Innhenting av informasjon
30
Lese litteratur
27
Gruppearbeid
40
Analyse av problemstilling
4
Skriving av prosjektoppgave
60
Anbefalt tidsbruk totalt
200

BI Nettstudier
Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

Anbefalt tidsforbruk Nettstudier:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning
8
Innlevering av forslag til prosjektoppgave på It'slearning
4
Arbeid med studieguide, innsendingsoppgaver, aktiviteter på It'slearning
25
Flervalgstest
2
Innhenting av informasjon
30
Lese litteratur
27
Gruppearbeid
40
Analyse av problemstilling
4
Skriving av prosjektoppgave
60
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  1) Innlevering av forslag til prosjektoppgave på Its learning av grupper på maksismum 3 studenter.
  2) Fullført og godkjent en individuell flervalgstest som løses på Its learning. Testen kan gjennomføres flere ganger i løpet av perioden testen er åpen.


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en prosjektoppgave.
  Prosjektoppgaven utleveres i begynnelsen av semesteret og kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Innlevering ved semesterslutt.


  Eksamenskode(r)
  STR 36001 - Prosjektoppgave. Teller 100 % av karakteren i kurset STR 3600 Strategi, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen avholdes hvert semester.
  Studenter som ikke får godkjent begge arbeidskravene, har ikke oppfylt arbeidskravet i kurset og får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring. Studenter som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.


  Tilleggsinformasjon