Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

SØK xx34 Makroøkonomi og økonomisk anvendelse

SØK xx34 Makroøkonomi og økonomisk anvendelse

Kurskode: 
SØK xx34
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursnavn på engelsk: 
Macroeconomics and Economic Application
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Programkurs
Semester: 
2026 Vår
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Kunnskapsmål

Etter fullført emne skal studentene ha innsikt i:

 • Grunnleggende begreper og metoder for moderne makroøkonomi.
 • Egenskapene til den aggregerte produksjonsfunksjonen, og hvordan Solow-vekstmodellen kan brukes på den dynamiske analysen av økonomisk vekst på lang sikt.
 • Hvordan valutakurser dannes under full internasjonal kapitalmobilitet og hvordan pengepolitikken påvirker valutakursene.
 • Hvordan pengepolitikken påvirker etterspørselen etter privat konsum, bruttoinvesteringer og nettoeksport på kort sikt.
 • Kort- og langsiktige Phillipskurver og effektene av etterspørsels- og tilbudssjokk på inflasjonstakten.
 • Nominelle ankere, pengeunioner som EMU, samt fordeler og ulemper ved å bli med i EMU sammenlignet med å beholde en nasjonal valuta.
 • Pengepolitiske avveininger når sentralbanker med inflasjonsmål fastsetter styringsrenter, basert på teorier om optimale pengepolitiske regler utledet fra minimering av tapsfunksjoner.
 • Finanspolitiske mål og virkemidler på kort og mellomlang sikt. Effekter av bruk av statens petroleumsinntekter på realvalutakurs og industristruktur, som også er viktig for forståelsen av langsiktig bærekraft.
Ferdighetsmål

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Redegjøre for de makroøkonomiske hovedbegrepene, indikatorene og sentrale mål og virkemidler for norsk langsiktig økonomisk politikk.
 • Vise god oversikt over den makroøkonomiske konteksten og empiriske mønstre.
 • Bruk digitale verktøy og applikasjoner (som online databaser og Excel) for å trekke ut og analysere informasjon om makroøkonomiske tiltak.
 • Vise forståelse for betydningen av teknologiske endringer, digitalisering og innovasjon for økonomisk vekst, de grunnleggende institusjonelle og politiske årsakene til høy materiell rikdom, og langsiktige effekter av finanspolitikken.
 • Kunne analysere hvordan valutakurser bestemmes under udekket renteparitet. De skal mestre den såkalte IS-MP-modellen for en liten åpen økonomi med fleksibel valutakurs.
 • Kunne analysere hvordan ulike faktorer påvirker inflasjonen ved hjelp av kortsiktige og langsiktige makrotilbud funksjoner og logikk i såkalte inflasjons- og deflasjonsspiraler. Sentralt i dette er sammenhengen mellom forventninger og en pengepolitikk som er bærekraftig på sikt.
 • Ha innsikt i logikken bak inflasjonsmålsetting.
 • Kunne se sammenhengen mellom mål og virkemidler i finanspolitikken og målkonflikt mellom verdiskaping og inntektsfordeling.
 • Ha oversikt over den historiske makroøkonomiske utviklingen i norsk økonomi, og kunne forklare utfordringene ved og noen av hovedmekanismene bak finanskriser og gjeldskriser, som den i Europa i perioden 2007-2011.
Generell kompetanse

Etter å ha tatt dette kurset skal studentene være etisk bevisste om interessekonflikter og iboende målkonflikter og avveininger i makroøkonomisk politikk. De skal kunne vurdere både nasjonale og internasjonale makroøkonomiske spørsmål fra ulike perspektiver i forhold til interessene til ulike grupper i samfunnet. De bør også ha utviklet en kritisk holdning som gjør dem bevisste på forskjellen mellom politiske ambisjoner bak kunngjøringer av mål og de reelle effektene av makroøkonomisk politikk i praksis. Studentene skal utvikle en intuitiv forståelse av avveiningen mellom kortsiktige politiske mål og langsiktig bærekraft.

Kursets innhold
 1. Nasjonalregnskap og økonomiske indikatorer
 2. Langsiktig økonomisk vekst og inntektsfordeling mellom arbeid og kapital.
 3. Solow-modellen for kapitalakkumulering og økonomisk vekst på lang sikt.
 4. Betydningen av politiske og økonomiske institusjoner og politikk for nasjonalinntekt og rikdom.
 5. Inntektsulikhet, økonomisk vekst og langsiktig bærekraft.
 6. Naturressurser, miljø og økonomisk vekst
 7. Modellbasert analyse av kortsiktige effekter av penge- og finanspolitikken på samlet sysselsetting og produksjon.
 8. Penge- og finanspolitikk under faste og fleksible valutakurser.
 9. Kort- og langsiktig makroforsyningsfunksjoner og Phillips-kurver.
 10. Pengepolitikk under fleksibel inflasjonsmålsetting.
 11. Finanspolitikk: Mål og virkemidler. Bruk av petroleumsinntekter og realvalutakursen.
 12. Makroøkonomisk utvikling av norsk økonomi. Eiendelsbobler, finans- og statsgjeldskriser.
 13. Langsiktige effekter av finanspolitikken.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kjerneaktiviteten vil være vanlige forelesninger, men med betydelige tilleggselementer av:

 • Nettmateriale
 • Nettmateriell, BI-produsert, skreddersydd for konteksten Norge og BI
 • Studentassistent-ledet veiledning av problemsett
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.