Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

RLS 3584 Opplevelsesøkonomi - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

RLS 3584 Opplevelsesøkonomi - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Sølvi Lyngnes

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er en introduksjon til opplevelsesøkonomi. Fokus i kurset er opplevelsesaspektet av opplevelsesøkonomien og hvordan opplevelser kan skape verdi i interaksjon med kundene, og hvorfor og hvordan opplevelser kan være et positivt tilskudd til forretningsvirksomheten.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal gjennom kurset tilegne seg innsikt i og kunnskap om opplevelsesøkonomien, både som begrep og praksis. Studentene skal videre kunne forstå hvordan og hvorfor entreprenører, bedrifter og destinasjoner innen flere næringssektorer kan arbeide strategisk for at kundene skal få en positiv opplevelse og at det fører til økt verdiskapning. Deltakerne skal få god forståelse for produsentens utfordringer og kundens adferd knyttet til opplevelsesprodukter, samt legge til grunn teorier, modeller og metodiske grep knyttet til emnet.

Ferdighetsmål
Deltakerne skal kunne analysere, implementere og tilrettelegge strategier for entreprenørers, bedrifters og destinasjoners utvikling innen opplevelsesøkonomien.

Holdningsmål
Kursets skal gi studentene mulighet til å forstå og reflektere over opplevelsesøkonomiens virkninger for kunder, entreprenører, bedrifter, destinasjoner og i samfunnet. Etiske dimensjoner slik som bærekraft og sosialt ansvar vektlegges.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Mossberg, Lena. 2007. Å skape opplevelser : fra OK til WOW!. Fagbokforlaget. 207 sider

Artikkelsamling:
Strömberg, Per. 2012. Artikkelsamling RLS 3584: Opplevelsesøkonomi. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Begrepsavklaring
 • Trender med fokus på opplevelser
 • Opplevelser og sanser - kundens deltakelse, absorbering og engasjement
 • Kulturell og emosjonell konsumpsjon
 • Opplevelsesrommet
 • Opplevelsesproduktet som prosess
 • Opplevelsesdesign og co-creation
 • Innovasjon
 • Opplevelser som verktøy i markedskommunikasjon, image og merkevarebygging
 • Design- og opphavsrett
 • Implementering
 • Fiaskoer og suksesser
 • Etikk


Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Gjennomføring
Kurset har estimert arbeidsbelastning på 200 timer. Det inkluderer forelesinger, litteraturstudier, forberedelser, ekskursjon, arbeid med presentasjonsoppgaver og presentasjon i gruppe. Det blir arrangert et studiebesøk i løpet av semesteret der hensikten er å gi konkrete eksempel på opplevelsesøkonomien i praksis. Det forventes aktiv deltakelse fra studentene i timene.

Studentene skal gjennom semesteret arbeide med en presentasjonsoppgave som baseres på et case (for eksempel en bedrift), som relaterer til det faglige innholdet på kurset og skriftlig eksamen. Presentasjonen skal presenteres for de andre studentene ved hjelp av powerpoint. Presentasjonsoppgaven skal gjøres i grupper på inntil 3 studenter, og skal innleveres elektronisk i It's learning på forhånd til faglærer.

3) Tidsbruk
Anbefalt tidsbruk for studentene:

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen
36
Forberedelse til undervisning og eksamen, litteraturstudier
90
Presentasjonsoppgave
21
Studiebesøk
5
Selvstudium
45
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Individuell skriftlig eksamen på tre (3) timer, teller 100 % for å oppnå godkjent karakter i kurset Opplevelsesøkonomi, 7,5 studiepoeng.

  Eksamenskode(r)
  RLS 35841 - Skriftlig eksamen, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset RLS 3584 Opplevelsesøkonomi, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  På Bachelor i reiselivsledelse ble dette kurset undervist for siste gang våren 2013. Kontinuasjonseksamen tilbys høsten 2013, våren 2014, våren 2015 og siste gang våren 2016.

  Tilleggsinformasjon