REV 3570 Verdsettelse

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

REV 3570 Verdsettelse


Kursansvarlig
Ignacio Garcia de Olalla Lopez, Sverre Dyrnes

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kjøpsprisallokering i henhold til IFRS 3, test for verdifall og “fair value accounting” krever at en revisor må besitte betydelig kompetanse innenfor verdivurdering.

I henhold til IFRS 3 skal kjøper måle virksomhetssammenslutningens anskaffelseskost og fordele anskaffelseskost på overtatte eiendeler, både materielle og immaterielle, på forpliktelser og på betingede forpliktelser. I henhold til IAS 36 skal et foretak foreta tester for mulig verdifall på dets eiendeler for å se om det har pådratt seg tap ved verdifall. I de senere årene har regnskapsstandardene fått et økt fokus på “fair value accounting”.

Som revisor blir man også ofte anmodet om å bidra med verdivurderinger i forbindelse med generasjonsskifter, fusjoner, tvangsutløsning m.m.

Dette kurset gir studentene et solid teoretisk grunnlag for å kunne foreta verdsettelser og man vil foreta grundige diskusjoner av hvordan verdsettelser foretas i praksis.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene ha tilegnet seg:

 • Kunnskap om prosessen knyttet til en verdsettelse
 • Forståelse for de ulike verdsettelsesmodellene, og deres svakheter og styrker
 • Kunnskap om hvordan man tar hensyn til risiko og skatt ved verdsettelse
 • Kunnskap om hvordan man utarbeider relevante prognoser for bruk i verdsettelser
 • Grundig kunnskap om de forskjellige situasjonene hvor verdsettelse er brukt i revisjonsprosessen

Ferdighetsmål
Etter gjennomført kurs skal studentene kunne:
 • Utarbeide relevante prognoser for verdsettelsesformål
 • Fastsette avkastningskrav for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi
 • Anvende verdsettingsmodeller for beregning av regnskapsestimater og foretaksverdi
 • Anvende anerkjente metoder for beregning av avkastningskrav
 • Analysere og anvende regnskapsinformasjon til utarbeide prognoser for verdsettelsesformål
 • Gjøre vurderinger rundt forsvarlig egenkapital

Holdningsmål
Studentene skal etablere en bred forståelse for hvordan ulike verdsettelsesmodeller kan danne grunnlag for gode beslutninger, og hvordan slike modeller kan brukes til å understøtte revisjonsarbeidet.

Forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper er Finansregnskap og regnskapsanalyse alternativt Management Accounting and Control eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Kaldestad, Yngve; Møller, Bjarne. 2011. Verdivurdering. Revisorforeningen.no

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 1. Verdi og verdikomponentene i et selskap
 2. Prognostisering av kontantrømmer
 3. Kontantstrømsbaserte verdsettelsesmodeller
 4. Inntjeningsbaserte verdsettelsesmodeller
 5. Multippelvurderinger
 6. Andre verdsettelsesmetoder
 7. Avkastningskrav
 8. Rabatter og premier
 9. Verdivurdering av immaterielle eiendeler
 10. Verdsettelse for regnskapsformål.

Dataverktøy
Det legges opp til at studentene bruker et regnearkprogram (for eksempel Excel) og at de har tilgang til internett.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset vil basere seg på forelesninger, oppgaver, case og innleveringer.

Anbefalt tidsbruk:
Aktivitet
Timebruk
Forelesninger med ”workshops”, gruppeoppgaver med veiledning.
42
Arbeid med pensumlitteratur, oppgaver og forberedelse til forelesninger
105
Innleveringer
50
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Endelig karakter i kurset vil bli fastsatt på bakgrunn av følgende elementer og vekting:

  Del 1 - Prosjektoppgave, teller 25% av karakteren
  Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter. Utfyllende informasjon vedrørende krav til prosjektoppgaven gis i klassen.

  Del 2 - Skriftlig eksamen, teller 75% av karakteren
  Skriftlig eksamen er individuell og har en varighet på 3 timer.

  Begge eksamenselementer må bestås for å oppnå endelig karakter.


  Eksamenskode(r)
  REV 35701 Prosjektoppgave, teller 25% for å oppnå karakter i kurset REV 3570 Verdsettelse, 7,5 studiepoeng.
  REV 35702 Skriftlig eksamen, teller 75% for å oppnå karakter i kurset REV 3570 Verdsettelse, 7,5 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  BI-definert eksamenskalkulator er tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kontinuasjon avholdes ved neste ordinære eksamen. Dersom det er delevalueringer i kurset, og delevalueringene har separate eksamenskoder kan hver av disse deleksamener kontinueres i. Ved en eksamenskode må hele kurset tas på nytt dersom man ønsker å kontinuere.

  Tilleggsinformasjon