Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ORG 2211 Bedrift og Samfunn II - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ORG 2211 Bedrift og Samfunn II - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig


Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Bedrift og samfunn II (offentlige rammebetingelser)

Mål
Kurset skal være en grunnleggende innføring i hvordan moderne, demokratiske stater er utviklet, organisert og under endring. Dets ambisjon er å øke studentenes innsikt i hvordan innholdet i den offentlige politikken utformes, hvilke virkemidler som benyttes for å nå demokratisk bestemte målsettinger og hvordan internasjonale forhold setter nye rammebetingelser for nasjonalstatens utøvelse av myndighet ovenfor egne innbyggere og næringsliv.

Forkunnskaper
Gjennomført og bestått Bedrift og Samfunn I.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Busch, Tor ... [et al.], red. 2005. Modernisering av offentlig sektor : utfordringer, metoder og dilemmaer. 2. utg. Oslo : Universitetsforlaget. Pensum er kapitlene: 1,2,3,6,9,24
Fimreite, Anne Lise og Jan Erik Grindheim. 2007. Offentlig forvaltning. 2. utg. Oslo : Universitetsforlaget. Hele boken unntatt kapitlene 5, 7 og 12


Artikler:
Lindbeck, Assar. 2003. Improving the performance of the European social model : the welfare state over the life cycle. Working paper / Industriens utredningsinstitut ; 587. Stockholm : The Research institute of industrial economics. (27 sider). Finnes på følgende nettadresse: http://www.ifn.se/web/587_1.aspx
Sørensen, Rune og Jørn Rattsøe. 2000. Ufordringer og reformer i offentlig sektor : vedlegg nr 5. i: Norges Offentlige Utredninger : Nr. 21. (14 sider). Finnes på:
http://www.odin.dep.no/fin/norsk/publ/utredninger/NOU/006001-020007/index-ved005-b-f-a.html


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
1 Stat, demokrati og marked
En idehistorisk introduksjon til den klassiske politiske økonomien, og begrunnelsene for statsmakt og skattefinansiert produksjon av kollektive goder. Hva er en nasjonalstat, og hvordan kobles markedsøkonomi og rettsstat sammen i en velferdsstat? Hvilke spenninger oppstår mellom stat, demokrati og marked i et samfunn av vår vest-europeiske type?

2 Politisk styring og avmakt i Norge
Hvilke er det overordnede politiske målsettingene for demokratisk styring i Norge, og hvordan virker den parlamentariske styringskjede, etter idealene og i praksis? Hvilke er de sentrale styringsmidlene og hvordan er forholdet mellom politikk, byråkrati og organiserte interesser?

3 Velferdsstaten
Hva kjennetegner den norske offentlige sektoren i et internasjonalt perspektiv, og hvordan skal vi forstå styringsproblemer og reformbehov i lys av målsettinger om sosial trygghet, likhet i offentlig tjenestetilbud? Hva ligger i begrepet om den nordiske velferdsmodellen og hva er de viktigste utviklingstrekk i etterspørselen etter velferdsstatlige goder? Forholdet mellom statlig ansvar og kommunal tjenesteproduksjon og spenningene mellom nasjonale likhetsmål og effektiv ressursbruk.

4 Modernisering av offentlig sektor
Hva er institusjonelle styringsmetoder og argumentene for dem? 'New Public Management', fristilling, konkurranseutsetting og privatisering. Hva vet man om ineffektivitet i offentlig tjenesteyting, og under hvilke betingelser er større bruk av markedsmekanismer forenelig med overordnede politiske målsettinger?

5 Globalisering og Europeisering
Hva er de formelle og reelle begrensninger på norske beslutningstakere av en svekket nasjonalstatlig suverenitet, og på hvilke måter setter dette nye rammebetingelser for utøvelsen av demokratisk kontroll med samfunnsutviklingen? Hvordan er sammenhengene mellom nasjonale politisk-økonomiske institusjoner og et effektivt næringsliv i Norge?

Dataverktøy
Ingen

Gjennomføring
36 timer forelesning.


Eksamen
Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
ORG 22111 - Skriftlig eksamen som teller 100% av karakteren i kurset ORG 2211Bedrift og Samfunn II, 6 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler tillatt.

Kontinuasjon
Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høsten 2011 tom. våren 2013

Tilleggsinformasjon