MRK 3544 Politisk økonomi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

MRK 3544 Politisk økonomi


Kursansvarlig
Are Vegard Haug

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kursets formål
Kurset er en innføring i de viktigste over- og mellomstatlige organisasjoner som regulerer internasjonal økonomisk aktivitet, med særlig vekt på den historiske bakgrunnen for, oppbyggingen av og virkemåten til WTO og EU. En spesiell oppmerksomhet vies regimer av relevans for markedsføring og forbrukerhensyn, likeså hvordan det internasjonale sivile samfunn har befestet seg som en sentral opinionsdannende aktør.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal tilegne seg en grunnleggende forståelse av internasjonal økonomisk politikk, og forstå hvordan organisasjoner som (særlig) WTO og EU er politiske forsøk på å overkomme avmakts- og reguleringsproblemer ved internasjonal økonomisk aktivitet. Likeså skal studentene tilegne seg konkrete kunnskaper om hvilke regimer som gir opphav til rettigheter og forpliktelser på tvers av nasjonalstatlige kompetanser.

Ferdighetsmål
Få en klar forståelse for hvordan grensekryssende økonomisk aktivitet foregår i et sammensatt regulatorisk regime hvor både nasjonalstatlig og overnasjonale kompetanser samvirker. Studenten skal oppøves til å forstå hvordan markedsføring reguleres både som en overnasjonal grensekryssende tjenesteyting, og som en del av bedrifters og nasjonalstaters økonomiske strategier.

Holdningsmål
Studentene skal oppøves til å forstå de verdibaserte begrunnelsene for overnasjonale regimer, og til å ha en moden og reflektert holdning til de problemer og svakheter som karakteriserer slike regimer. Likeså er det viktig å oppøve forståelsen for hvordan markeder kan trenge reguleringer for å kunne fungere.

Forkunnskaper
Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Claes, Dag Harald, Helge Hveem og Bent Sofus Tranøy. 2012. Global økonomi, krise og politisk styring. 2. utg. Universitetsforlaget. (ca 340 sider)

Artikkelsamling:
Are Vegard Haug. 2013. Artikkelsamling til Politisk økonomi. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur
Bøker:
Oatley, Thomas H. 2012. International political economy. 5th ed. Longman/Pearson. 16/420
Røste, Ole Bjørn. 2013. Økonomi og politikk for samfunnsvitere. Gyldendal akademisk. 13/349. Revidert utg. av Politikk og økonomi : for statsvitere
Smith, Roy, Imad El-Anis and Christopher Farrands. 2010. International political economy in the 21st century : contemporary issues and analyses. Longman/Pearson


Emneoversikt

 • Internasjonal politisk økonomi - teori og modeller
 • Internasjonal handel og samarbeid
 • Rammer og institusjoner
 • Regulering og næringspolitikk
 • Internasjonale regimer (WTO, OECD))
 • Regional regimer (NAFTA, ASEAN, EU; EØS
 • Det internasjonale monetære system
 • Handelspolitikk
 • Handel og utvikling
 • Globale interessegrupper (NGOs, MNCs osv)
 • Næringsliv og EU
 • Globalisering

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
1) Læreprosess
Kurset består av 39 timer som gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger og tilbakemelding på arbeidskrav.

Arbeidskrav
I løpet av semesteret skal studentene jobbe med en (1) innleveringsoppgave (arbeidskrav). Oppgaven består av oppgaveløsning og gruppediskusjoner med utgangspunkt i de mest relevante temaene i pensum. Oppgaven er obligatorisk og skal gjennomføres i henhold til planen. Oppgaven skal leveres inn elektronisk i midten av semesteret, og det vil bli gitt tilbakemelding på om oppgaven er godkjent/ikke godkjent i god tid før skriftlig eksamen. Oppgaven må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen. Innleveringsoppgaven skal løses i grupper på 2-4 studenter.

Det forventes aktiv deltakelse fra studentene i forelesningsøktene.

2) Anbefalt tidsbruk for studentene

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen og gruppearbeid
39
Hjemmearbeid/forberedelser til forelesning og lignende
93
Arbeide med 1stk. innleveringsoppgave
65
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  For å få anledning til å avlegge eksamen må studentene levere en (1) innleveringsoppgave som består av oppgaveløsning og gruppediskusjoner med utgangspunkt i de mest relevante temaene i pensum. Se punktet læreprosess og tidsbruk.

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre (3) timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  MRK 35441 - Skriftlig eksamen, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset MRK 3544 Politisk økonomi, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler er tillatt ved skriftlig eksamen.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjon er mulig ved neste gjennomføring av kurset.
  Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt (inkludert arbeidskravet) ved neste gjennomføring av kurset.
  Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, må gå opp til ny eksamen ved neste gjennomføring av kurset.


  Tilleggsinformasjon