Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

MRK 2400 Markedsplanlegging og produktledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

MRK 2400 Markedsplanlegging og produktledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Sangeeta Singh

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Høst

Studiepoeng
9

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Kurset er designet for å gi en forståelse av hvilken type markedsplanlegging som leder til utvikling av suksessfulle strategier for produktledelse. Kurset har to deler. Den første delen består av markedsplanlegging med fokus på analyse av informasjon vedrørende et produkts miljø, kunder og konkurrenter. Den andre delen av kurset bygger videre på dette grunnlaget for å gjøre studentene kjente med kompleksiteten i produktstrategi og ledelse. Produktstrategi er kjernen i et selskaps overordnede strategi og må således inneha en sentral rolle i selskapets planlegging og handling. Det er derfor nødvendig å ha dybde-kunnskap om produktledelse og strategi både mht. fenomenets karakter og utøvelse i praksis. Produktledelse vil først bli belyst gjennom viktige teoretiske fundament som: produkt klassifisering, kjøpsatferd, produktets livssyklus og produktporteføljer. Dernest vil studentene bli gjort kjent med de ulike trinnene i utvikling og ledelse av nye produkter fra introduksjon til modning eller avvkling. Det overordnede vekt i dette kurset er å få studentene til å forstå sammenhengen mellom markedsplanlegging og produktledelse.

  Forkunnskaper
  Dette kurset er basert på kunnskaper studentene har tilegnet seg gjennom andre markedsføringskurs i løpet av studiet.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Lehmann, Donald R. and Russell S. Winer. 2005. Product management. 4th ed. Boston : McGraw-Hill/Irwin

  Annet:
  Artikkelsamlinger og cases blir levert ut i løpet av kurset (Readings and cases to be handed out during the course)


  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Aaker, David A. 2010. Strategic market management. 9th ed. Hoboken, N.J. : Wiley. Ny utg ventet 3. feb 2010

  Emneoversikt
  Del I: Markedsplanlegging
  1. Definere konkurransesituasjonen
  2. Bransjenalyse
  3. Konkurrentanalyse
  4. Kundeanalyse
  5. Lage prognoser
  Del II: Produktledelse
  1. Theoretisk fundament- produkt strategi, product klassifisering, kjøpsatferd, produktets livssyklus, produktportefølger
  2. Utvilikng av nye produkter
  3. Produktledelse- introduksjon av nye produkter, håndtering av vekst, håndtering av modne produkter
  4. Produkt avvilking

  Dataverktøy
  .

  Gjennomføring
  Kurset består av 54 undervisningstimer, undervisningen er basert på forelesninger, plenumsdiskusjoner, og felles veiledning. Kurset krever omfattende individuell innsats.


  Eksamen
  Kurset blir evaluert på basis av en fagoppgave hvor det kreves at studentene skal utvikle en markedsplan for et selskap som studentene selv velger, og deretter sette opp en produktstrategi eller strategier basert på denne markedsplanen. Studentene kan arbeide individuelt eller grupper på 2-3 personer for å fullføre fagoppgaven.

  Eksamenskode(r)
  MRK 24001 – Fagoppgave, teller 100% for å oppnå karakter i kurset MRK 2400 Markedsplanlegging og produktledelse, 9 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høst 2011 tom. våren 2013.

  Tilleggsinformasjon