Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

MET 2651 Økonometri - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

MET 2651 Økonometri - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Jon H. Fiva

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Kursets mål er å gi studentene en analytisk forståeles av den klassiske lineære regresjonsmodellen og en grunnleggende forståelse for økonometri.
  Ved de fleste undersøkelser foretas i dag dataanalysen ved hjelp av datamaskiner og ferdiglagede programpakker. For brukeren er det imidlertid viktig å ha innsikt i den teori og de forutsetninger metodene bygger på, for å kunne utnytte dem fullt ut og unngå fallgruver. Kurset tar sikte på å gi studentene slik innsikt kombinert med øvelse i bruk av statistisk programvare (SPSS/SAS/STATA/Eviews eller tilsvarende).

  Forkunnskaper
  Grunnkurs i statistikk og matematikk.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Gujarati, Damodar N. 2009. Basic econometrics. 5th ed. New York : McGraw-Hill. Kap 7 - 13, 18, 20

  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  • Multippel regresjon
  • Hypotesetesting
  • Multikollinearitet og binære variabler
  • Heteroskedastisitet
  • Autoregressiv forstyrrelse
  • Asymptotisk teori
  • Instrument variabler

  Dataverktøy
  Kurset krever bruk av dataverktøy. SPSS/SAS/STATA/Eviews eller tilsvarende.

  Gjennomføring
  Kurset foreleses over ett semester med totalt 36 kurstimer. I tillegg må studentene regne med å bruke en god del tid på øvelser og oppgaver.


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell "multiple choice" eksamen. Eksamen vil delvis bygge på et case som utleveres ca to uker før eksamensdato. Eksamen vil kunne inneholde spørsmål fra hele pensum. Caset skal ikke innleveres, men medbringes som underlag for eksamen.

  Eksamenskode(r)
  MET 26511 - Flervalgseksamen, som teller 100% for å oppnå godkjent karakter i kurset MET 2651 Økonometri, 6 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™ er tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom våren 2011 tom. våren 2013.

  Tilleggsinformasjon