MAN 5177 Ledelse og digitalisering

MAN 5177 Ledelse og digitalisering

Kurskode: 
MAN 5177
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Linn-Birgit Kampen Kristensen
Kursnavn på engelsk: 
Leadership and Digitalisation
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
EMM - Utdanningsledelse, Spesialisering
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
To semestere
Introduksjon

Det er et behov for å gi ledere økt kompetanse til å drive digitaliseringen på skolen. Ny teknologi, kunnskap og utfordringer stiller krav til ledelsen i fremtidens skole. I nye læreplaner legges det blant annet mer vekt på digitale ferdigheter, og en ny hverdag under pandemi har tydeliggjort behovet for digital kompetanse i skolen. En skoleleder må ha en helhetlig strategi for digital læring (merk: ikke bare digitale løsninger) som også inkluderer gode prosessverktøy for implementering og evaluering av den digitale transformasjonen. 

 

Dette kurset vil gi ledere en innføring i de strategiske, pedagogiske, didaktiske og relasjonelle/emosjonelle perspektivene på digitalisering i skolen samt legge til rette for verdier og ferdigheter som gjør implementeringen mer engasjerende og effektiv.  

Programmet er utviklet for Utdanningsdirektoratet.  

Kunnskapsmål

Kandidaten: 

Har bred kjennskap til: 

 • sentrale problemstillinger innenfor strategisk ledelse av digitalisering i skolen
 • Hvordan etikk spiller inn i digitalisering av skolen på ulike nivåer, herunder alle skolens interessenter
 • Hvordan evidensbasert kunnskap om relevante perspektiver knyttet til ledelse av digitalisering i skolen kan benyttes for å styrke eller begrense elevenes læringsutbytte, samt hemme eller fremme samarbeid med andre interessenter i skolen. 

Ha grunnleggende kunnskap om: 

 • designtenkning
 • GDPR og personvern i skolen
 • Strategiutvikling for digitaliseringsarbeidet i skolen

Avansert kunnskap i: 

 • Å drive digitaliseringsprosesser fundamentert i strategi

Kjenner til: 

 • forskjeller og likheter mellom skoletrinn i problemstillinger vedrørende digitalisering i skolen
 • aktuelle problemstillinger vedrørende digitale team og ledelse av digitale arbeidsgrupper
Ferdighetsmål

Kandidaten kan: 

 • anvende relevante analytiske verktøy for å finne samarbeidspartnere og/eller tiltak som må gjennomføres for å fremme eller vurdere skolen i en digital hverdag
 • bruke relevante metoder for utviklingsarbeid på en selvstendig måte gjennom å initiere, gjennomføre og evaluere endringseksperimenter i tråd med ideer om designtenkning i liten skala for skolen
 • benytte seg av prinsipper for lærende ledelse til å gjennomføre en leders oppgaver med hensyn til digitalisering i skolen
 • gjennomføre et selvstendig, avgrenset digitaliseringsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer. 
Generell kompetanse

Studenten kan manøvrere i spenningsfeltet mellom skoleeier, elever, ansatte og foreldre vedrørende digitale problemstillinger i og for skolen på en konstruktiv og analytisk måte. Videre kan kandidaten bidra til nytenking og innovasjonsprosesser knyttet til digitalisering. Integrasjon av evidensbasert kunnskap og evne til å kommunisere faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner, både med skoleeier, lærere, foreldre, elever og allmennheten er kompetanse kandidaten skal erverve gjennom dette kurset. 

Kursets innhold
 • Digital modenhet og designtenkning
  • Mål:
   • Knytte skolens IKT-strategi til elevens læring og velvære samt skoleeiers og læreres mål og rammer for digitalisering
   • Skape en lærings- og innovasjonskultur
  • Tema:
   • Introduksjon til digitalisering og digital transformasjon
   • Bruk av designtenkning i skolen
   • Ståstedsanalyse av digital modenhet
   • Planverk for digitalisering i skolen
 • Digital transformasjon og pedagogikk
  • Mål:
   • Legge til rette for formell og uformell kompetanseheving
   • Sørge for kvalitet i digital undervisning og utstyr
   • Lede skolen i en virtuell hverdag
  • Tema:
   • Digital transformasjon i skolen
   • Digitale systemer, infrastruktur og prosesser
   • Virtuelle team
   • Hvordan planlegge den digitale undervisningen
 • Digital strategi og etikk
  • Mål:
   • Utvikle et helhetlig planverk for digitalisering i skolen
   • Navigasjon i etiske dilemmaer knyttet til digitalisering
  • Tema
   • Strategisk ledelse
   • Systemtenkning
   • Etikk og digitalisering
   • GDPR og personvern i skolen
 • Meg som leder i en digital transformasjon
  • Mål:
   • Utvikle egen ledelse av digitalisering
   • Ta aktivt eierskap til digital omstilling og være en rollemodell
  • Tema:
   • Meg som leder i en digital transformasjon
   • Organisasjonslæring og innovasjon
   • Digitalt tankesett
   • Digital transformasjon som organisasjonsendring
 • Prosesser for implementering av digitale strategier
  • Mål:
   • Bygge kultur for innovasjon og utvikling
   • Kontinuerlig utvikling av digital kompetanse
  • Tema:
   • Faktorer som sikrer vellykket implementering av teknologi i skolen
   • Endring av skolen - digitalisering eller digital transformasjon?
   • Ledelse av digitalisering i Fagfornyelsen
   • Forstå problemer og motstand mot endring
   • Involverende endringsledelse
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset foreleses over fem samlinger, totalt 75 timer.

Basert på læring og erfaring fra samlingene vil deltakerne utarbeide eksperimenter for digitale småskrittsforbedringer på egen skole. Gjennomføring av eksperimentene gir læring som deltakerne dokumenterer og deler med hverandre via logg. Eksperimentene og loggen danner fundamentet for prosjektoppgave.

Prosjektoppgaven utgjør en sentral del av kurset. Oppgaven blir utlevert allerede på første dag i første samling og baserer seg på endringseksperimentene som kandidatene gjennomfører mellom hver samling. Prosjektoppgaven settes sammen av erfaringene kandidatene har gjort seg gjennom endringseksperimentene. Arbeid med prosjektoppgaven foregår mellom samlingene og på hver samling.

Kandidatene vil få individuell veiledning på prosjektoppgaven i løpet av kursets gjennomføring.

Kandidatene vil få presentert eksempler på aktuelle og relevante digitale verktøy og hvordan de kan benyttes i en skolekontekst, men et overordnet prinsipp i modulen er at valg av verktøy skal komme etter at kandidaten har gjort grundige analyser, undersøkelser, evalueringer og tester. Teknologi i seg selv er én av flere måter å løse en utfordring (i denne sammenhengen elevenes læring) på, og verktøy og løsninger som passer én skole vil ikke nødvendigvis være til det beste for en annen.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Fullført bachelorgrad, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole, universitet eller tilsvarende. Søkeren må være minst 25 år og det kreves minimum fire års arbeidserfaring. For søkere som har en fullført mastergrad fra før, kreves det tre års arbeidserfaring.

Forbehold
Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Mappevurdering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Individuell mappeeksamen hvor studenten skal skrive logg og reflektere over egen lederutvikling og læringsutbytte gjennom kursets varighet. Denne leveres etter siste samling
Eksamenskode: 
MAN 51773
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Andre semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave
Eksamenskode: 
MAN 51774
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
75 Time(r)
Eksamen
24 Time(r)
Arbeid med individuell eksamen - mappeevaluering.
Eksamen
75 Time(r)
Arbeid med prosjektoppgaven.
Forberedelse til undervisning
96 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
130 Time(r)
Gruppediskusjoner, gruppearbeid, kollokvier, individuelt utviklingsarbeid, deltagelse på mentormøter osv.
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.