Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

JUR 9808 Skatterett - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

JUR 9808 Skatterett - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Rune Hansen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Informasjon til studenter som gjennomfører dette kurset med sikte på å søke om autorisasjon som regnskapsfører. Fra og med høsten 2006 er utdanningen treårig. Kredittilsynet har imidlertid vedtatt en overgangsordning for studenter som påstartet utdanningen før høsten 2006. Se http://www.kredittilsynet.no/.

Mål
Kurset skal gi studentene tilstrekkelig oversikt over skatteområdet til å identifisere viktige problemstillinger, særlig innen bedrifts- og selskapsbeskatningen og ved omdannelser. Det gis en kort oversikt over skatteplikten til Norge, internasjonal skatterett og skatteavtalenes rolle. Studentene skal kunne finne frem til de viktigste rettskildene, oppdatere seg ved lovendringer, samt konkret anvende viktige metoder.

Forkunnskaper
BØK 2601 Bedriftsøkonomi I, BØK 2602 Bedriftsøkonomi II og JUR 2400 Juridiske emner fra 1. året, BØK 9805 Årsregnskap og skatt og JUR 9807 Avgiftsrett fra andre studieår.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Gjems-Onstad, Ole, red. Skattelovsamlingen. Siste utg. Gyldendal juridisk. Eksamen er basert på at man har med seg siste utgave av lovsamlingen.
Kildal, Tor S. 2009. Oppgaver i bedriftsskatterett : med løsninger. 4. utg. Gyldendal akademisk
Skaar, Arvid Aage, Tor S. Kildal. 2009. Bedriftsskatterett. 11. utg. Gyldendal akademisk


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Emnet omfatter de viktigste regler og metoder for beskatning av næringsinntekt (alminnelig bedriftsbeskatning), selskaper, konsern og selskapsdeltagere. Også personbeskatning og formuesskatt behandles kort. I tillegg vil enkelte skattemessige problemstillinger ved omdannelser og omorganiseringer behandles.

  1. Begreper, rettskilder og lovtolkning
  2. Skattebetalingsordningen og ligningsforvaltningen
  3. Skatteplikten til Norge, bosted, inn- og utflytting
  4. Bedriftsbeskatningen (næringsvirksomhet); avskrivninger og avsetninger i skatteregnskapet
  5. Foretaksmodellen for enkeltpersonforetak
  6. Beskatning av aksjeselskap, konsern og aksjonærer
  7. Beskatning av deltagere i ansvarlige selskaper, ol
  8. Skattepliktig formue
  9. Internasjonal skatterett (oversikt)
  10. Skattefrie og skattepliktige omdannelser

  Dataverktøy
  Bruk av data er ikke obligatorisk. Kurset er lagt opp slik at oppgaver osv kan løses manuelt, men studentene vil ha nytte av å søke etter kilder i Gyldendal Rettsdata, Skatteetaten (særlig LigningsABC som er gratis tilgjengelig under "Publikasjoner") og Lovdata.

  Gjennomføring
  Heltid og deltid
  Forelesninger med hovedvekt på de deler av pensum som erfaringsmessig er vanskelig. Det forutsettes at studentene i stor grad benytter studieboken og arbeidsboken ved siden av forelesningene.
  Nettstudier
  Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Ved Senter for nettstudier benyttes studieguide som supplement til pensumlitteraturen. Studieguiden inneholder tips om studiet, fremdriftsplan og oppgaver med løsningsforslag. Fagveiledningen gjennomføres bl.a. via internett, med fagsider og diskusjonsgrupper, samt ved frivillige oppgaveinnsendingsprogram.  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  JUR 98081 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset JUR 9808 Skatterett, 6 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Norges Lover eller annen trykt lovsamling eller skattelovsamling (Gjems-Onstad eller Jarøy) uten kommentarer. Særtrykk av lover og forskrifter (kun offisielle trykk er tillatt - ikke nedlastninger mv.). I lovsamlingen tillates bare understrekninger ol, bruk av farger og håndskrevne henvisninger til andre bestemmelser ved bruk av forkortelser som jf, se, sml, knf, opph, etterfulgt av den bestemmelsen som det henvises til, etter samme mønster som benyttes i Norges Lover. Det er ikke tillatt ved slike henvisninger å systematisere i større omfang hele oppgaver eller emner. BI-definert eksamenskalkulator er tillatt.

  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kurset undervises siste gang høsten 2012. Kontinuasjonseksamen tilbys høsten 2013 (siste gang).

  Tilleggsinformasjon
  Kurset undervises siste gang høsten 2012.