Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

JUR 2402 Jus IV - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

JUR 2402 Jus IV - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Monica Viken, Tore Bråthen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Vår

Studiepoeng
18

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset består av følgende tre delkurs: Internasjonal skatterett og ligningsforvaltningsrett, Konkurranse og markedsrett og Økonomisk kriminalitet. Det avholdes to skriftlige 5-timers eksamener som er felles for alle delkursene.

Mål
Spesifiseres under hvert delkurs.

Forkunnskaper
Spesifiseres under hvert delkurs.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Andreassen, Ole-Martin. 2000. Forbrytelser mot kreditorene : straffeloven §§ 281, 284 og 285. Cappelen akademisk. (Kap. 1, 3 og 12)
Gjems-Onstad, Ole. 2008. Norsk bedriftsskatterett. 7. utg. Gyldendal akademisk. Del II (kap 17 og 18) og del IX (kap 55-58)
Langfeldt, Sverre F. og Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet. siste utg. Oslo : Universitetsforlaget : Focus Forlag. kap 18
Lunde, T., Mestad, I., og Lundby Michaelsen, Terje. 2010. Markedsføringsloven : med kommentarer. Gyldendal Akademisk
Sejersted, Fredrik ... [et al.]. 2004. EØS-rett. 2. utg. Oslo : Universitetsforlaget. (Kap 23-29)
Stordrange, Bjørn. 2007. Forbrytelser mot vårt økonomiske system : utroskap, bestikkelser og investorbedrageri. 2. utg. Bergen : Fagbokforlaget. Utvalgte sider er pensum
Zimmer, Frederik. 2009. Internasjonal inntektsskatterett. 4. utg. Oslo : Universitetsforlaget


Artikler:
Lassen, Birger Stuevold. Siste utgave. Åndsretten. I: Ragnar Knoph, Knophs oversikt over Norges rett. Oslo : Universitetsforlaget. Studentene vil få utdelt kopi

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Spesifiseres under hvert delkurs.

Dataverktøy
Det benyttes ikke dataverktøy i kurset.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres med 108 undervisningstimer som består av forelesninger og seminarer fordelt på fire delkurs. Klassen deles ved gjennomføring av seminartimene. Timefordelingen er beskrevet under hvert delkurs nedenfor. Det forutsettes at studentene deltar i diskusjon og oppgaveløsning i seminartimene. I løpet av kurset gis det innleveringsoppgaver i utvalgte delemner. For å oppnå karakter i kurset kreves det at studentene har levert og bestått minst én innleveringsoppgave.


Eksamen
Karakter i kurset baserer seg på følgende aktiviteter og vekting.

Del 1 -Skriftlig innleveringsoppgave som vurderes bestått/ikke bestått. Denne blir levert ut i begynnelsen av semesteret, og har en innleveringsfrist på 4 uker..
Del 2 - Fem timers individuell skriftlig eksamen. Delkurs 1 om internasjonal skatterett og ligningsforvaltningsrett og Delkurs 3 om økonomisk kriminalitet. Teller 50% av totalkarakteren i kurset.
Del 3 - Fem timers individuell skriftlig eksamen. Delkurs 2 om konkurranse- og markedsrett. Teller 50% av totalkarakteren i kurset.

På begge skriftlige eksamener kan studentene bli prøvd i både praktiske og teoretiske spørsmål. I bedømmelsen vektlegges kunnskaper, resonnementer, metodebruk, analyseevne og fremstillingsevne. Det forutsettes at alle spørsmål besvares.


Eksamenskode(r)
JUR 24023 Skriftlig innleveringsoppgave, vurderes bestått/ikke bestått for å oppnå karakter i JUR 2402 Jus IV, 18 studiepoeng.
JUR 24024 - skriftlig eksamen i delkurs 1 om internasjonal skatterett og ligningsforvaltningsrett og delkurs 3 om økonomisk kriminalitet. Teller 50% for å oppnå karakter i JUR 2402 JUS IV, 18 studiepoerng.
JUR 24025 - skriftlig eksamen i delkurs 2 om konkurranse- og markedsretsom.Tteller 50% for å oppnå karakter i JUR 2402 JUS IV, 18 studiepoeng.


Hjelpemidler til eksamen
Norges Lover eller annen trykt lovsamling, særtrykk av lover, forskrifter og utkast til nye lover. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter.
Inger Hamre og Helge Stemshaug (red.): EU- og EØS-relevante tekster. St prp nr 5 (1996-97), St prp nr 31 (1997-98).


Kontinuasjon
Dette kurset ble undervist for siste gang våren 2011. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester tom. våren 2013.

Tilleggsinformasjon
Delkurs 1: Internasjonal skatterett og ligningsforvaltningsrett

Mål
Studentene skal kjenne til de grunnleggende elementene i internasjonal skatterett og internasjonal skatteplanlegging. Studentene skal ha tilegnet seg kunnskaper om deler av ligningsforvaltningsretten og skatteregler som gjelder bedrifters pensjonsordninger. De skal også kjenne til de viktigste reglene for arbeidsgiveravgift.

Forkunnskaper
Ingen spesielle forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Zimmer, F. 2009 Internasjonal inntektsskatterett: En innføring. Oslo: Universitetsforlaget.
Gjems-Onstad, O.: Norsk bedriftsskatterett. Siste utg. Oslo: Ad Notam Gyldendal.

Emneoversikt
Internasjonal skatterett og skatteplanlegging:
 • Skatteavtaler og internrett
 • Nokus-lovgivningen
 • Skatteplanleggingsteknikker

Ligningsforvaltningsrett:
 • Skattyters opplysningsplikt
 • Klageadgang og endring av ligning
 • Tilleggsskatt og straffereaksjoner
 • Bedrifters pensjonsordninger
 • Arbeidsgiveravgift

Gjennomføring
Delemnet internasjonal skatterett gjennomføres med forelesninger over 24 timer, hvorav tre timer gjennomføres som en repetisjonsøkt i slutten av semesteret.
Delemnet ligningsforvaltningsrett gjennomføres med forelesninger over 9 timer, deretter seminarer over 6 timer. Det forutsettes at studentene deltar i diskusjon og oppgaveløsning i seminaret.

Delkurs 2: Konkurranse og markedsrett

Mål
Studentene skal kjenne til de viktigste elementene i konkurranse- og markedsrett, samt sentrale bestemmelser innen immaterialrettslovgivningen. De skal kunne redegjøre for konkurranselovens sentrale bestemmelser og sammenhengen med de EU-rettslige regler. Studentene skal kunne redegjøre for markedsføringslovens bestemmelser som beskytter forbrukere og næringsliv. De skal kunne identifisere problemstillinger knyttet til konkurranse- og markedsrett og foreta en juridisk vurdering av disse. Studentene skal i tillegg kjenne til den gråsonen som ligger utenfor de klart definerte regler og de etiske prinsipper som er etablert ved rettslige standarder i lovgivningen, samt ha en bevisst holdning til hvordan dette kan løses i praksis.

Forkunnskaper
Undervisningen forutsetter at studentene har gjennomgått delkursene Rettsøkonomi og Verdipapirlovgivning/børsrett.

Obligatorisk litteratur
Sejersted, Fredrik, et al. 2004. EØS-rett. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 23-29
Lunde, T., Mestad, I., og Lundby Michaelsen, Terje. 2010. Markedsføringsloven : med kommentarer. Oslo : Gyldendal akademisk.
Lassen, Birger Stuevold. "Åndsretten." I Knophs oversikt over Norges rett, Ragnar Knoph. Siste utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Studentene vil få utdelt kopi.

Emneoversikt
 • Forbud og inngrep mot konkurranseregulering
 • Privatrettslige virkninger
 • Opplysningsplikt og sanksjoner
 • Konkurranseloven og konkurransetilsynets kompetanse
 • EØS-avtalens konkurranseregler
 • Immaterielle rettigheter
 • Markedsføringslovens regler for urimelig handelspraksis
 • Markedsføringslovens beskyttelse av næringsdrivendes interesser
 • God markedsføringsskikk
 • Markedsrådet og Forbrukerombudet


Gjennomføring
Delemnet konkurranserett/ immaterialrett gjennomføres med forelesninger over 12 timer og seminarer over 15 timer.
Delemnet markedsrett gjennomføres med forelesninger over 9 timer og seminarer over 9 timer.
Ikke alle emner blir tatt opp i forelesningene. Det forutsettes at studentene deltar i diskusjon og oppgaveløsning i seminaret.

Delkurs 3: Økonomisk kriminalitet

Mål
Studentene skal gis en innføring i formuesforbrytelsene og særlig de økonomiske forbrytelser i skatteretten. De alminnelige strafferettslige prinsipper gjennomgås, men hovedvekten legges på spesiell strafferett og sammenhengen mellom adferdsnormene og samfunnets behov for kriminalisering. Det vil bli lagt vekt på etiske avveininger som ledd i anvendelsen av straffebud samt på mulighetene for forebyggelse av kriminelle handlinger mot foretak.

Forkunnskaper
Studentene må ha gjennomgått Jus I og fagene Verdipapirlovgivning/børsrett, samt Generell selskapsrett.

Obligatorisk litteratur
Langfeldt, Sverre F. og Bråthen, Tore. 2009. Lov og rett for næringslivet. 16. utg. Oslo: Universitetsforlaget/Focus Forlag. kap 18.
Andreassen, Ole-Martin. 2000. Forbrytelser mot kreditorene. Oslo: Cappelen akademisk. kap. 1, 3 og 12.
Stordrange, Bjørn. 2007. Forbrytelser mot vårt økonomiske system.Bergen: Fagbokforlaget, utvalgte kapitler er pensum

Emneoversikt
 • Særtrekk ved økonomisk kriminalitet
 • Utroskap
 • Bestikkelser
 • Børsmanipulasjon
 • Forbrytelser i gjeldsforhold

Gjennomføring
Det gis forelesninger over 9 timer, deretter seminar over 15 timer. Ikke alle emner blir tatt opp i forelesningene. Det forutsettes at studentene deltar i diskusjon og oppgaveløsninger i seminarene.