Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

JUR 2401 Jus III - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

JUR 2401 Jus III - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Monica Viken

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst

Studiepoeng
18

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset består av fire delkurs. Mål, litteratur, emneoversikt og gjennomføring er angitt for hvert delkurs.

Mål
Det skal gis en innføring i kapitalmarkedsrett (virksomhetsfinansiering) samt pengekravsrettslige spørsmål og panterett.

Forkunnskaper
Ingen spesielle forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bergsåker, Trygve. 1994. Pengekravsrett. Norges eiendomsmeglerforbund
Falkanger, Thor. 2004. Introduksjon til panteretten : stiftelse og virkninger, herunder om tvangsfullbyrdelse. Universitetsforlaget
Robberstad, Anne. 2009. Sivilprosess. Bergen : Fagbokforlaget
Storeng, Nils H., Tom Henrik Beck og Arve Due Lund. 2010. Arbeidslivets spilleregler. Oslo : Universitetsforlaget. Del 1 s. 25-42, Del 2 s. 43-226, Del 3 s. 227-394 og s. 407-415, Del 4 s. 417-421 og s. 461-463, Del 5 s. 465-503.


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Spesifiseres under hvert delkurs.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres med 108 undervisningstimer som består av forelesninger og seminarer fordelt på fire delkurs. Klassen deles i to grupper i seminartimene. Timefordelingen er beskrevet under hvert delkurs nedenfor. Det forutsettes at studentene deltar i diskusjon og oppgaveløsning i seminartimene. I løpet av kurset gis det innleveringsoppgaver i utvalgte delemner. For å oppnå karakter i kurset kreves det at studentene har levert og bestått minst én innleveringsoppgave.


Eksamen
Karakter i kurset baserer seg på følgende aktiviteter og vekting.

Del 1 - Skriftlig innleveringsoppgave som vurderes bestått/ikke bestått. Denne blir levert ut i begynnelsen av semesteret, og har en innleveringsfrist på 4 uker.
Del 2 - Fem timers individuell skriftlig eksamen. Delkurs 1 om pengekravsrett og Delkurs 2 om panterett. Teller 50% av totalkarakteren i kurset.
Del 3 - Fem timers individuell skriftlig eksamen. Delkurs 3 om arbeidsrett og Delkurs 4 rettslige sanksjoner/konfliktløsning. Teller 50% av totalkarakteren i kurset.

På begge skriftlige eksamener kan studentene bli prøvd i både praktiske og teoretiske spørsmål. I bedømmelsen vektlegges kunnskaper, resonnementer, metodebruk, analyseevne og fremstillingsevne. Det forutsettes at alle spørsmål besvares.


Eksamenskode(r)
JUR 24013 Skriftlig innleveringsoppgave vurderes bestått/ikke bestått for å oppnå karakter i JUR 2401 Jus III, 18 studiepoeng.
JUR 24014 - skriftlig eksamen i delkurs 1 om pengekravsrett og delkurs 2 om panterett. Teller 50% for å oppnå karakter i JUR 2401 JUS III, 18 studiepoerng.
JUR 24015 - skriftlig eksamen i delkurs 3 om arbeidsrett og delkurs 4 rettslige sanksjoner/konfliktløsning. Teller 50% for å oppnå karakter i JUR 2401 JUS III, 18 studiepoeng.


Hjelpemidler til eksamen
Norges Lover eller annen trykt lovsamling, særtrykk av lover, forskrifter og utkast til nye lover. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter.
Hovedavtalen LO-NHO 2006-2009.


Kontinuasjon
Dette kurset ble undervist for siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høsten 2011 tom. våren 2013.

Tilleggsinformasjon
Delkurs 1: Pengekravsrett

Mål
Studentene skal kjenne de rettsregler som gjelder pengekrav i sin alminnelighet. De skal, etter at kurset er gjennomført, kunne redegjøre for de sentrale regler i gjeldsbrevloven og i finansavtaleloven.

Obligatorisk litteratur
Bergsåker, Trygve. 2001. Lærebok i pengekravsrett. 2. utg.Oslo: T. Bergsåker.

Emneoversikt
 • Innhold og oppfyllelse av pengekrav (pengeforpliktelser)
 • Sentrale bestemmelser i gjeldsbrevloven
 • Oppgjørskorreksjon
 • Bortfall av pengekrav på grunn av foreldelse m.v.
 • Konsekvenser av at pengekrav ikke oppfylles riktig
 • Fordringer med flere skyldnere
 • Sentrale bestemmelser i finasavtaleloven
Gjennomføring
Det gis forelesninger over 12 kurstimer, deretter seminarer over 15 timer. På seminarene organiseres studentene i kollokviegrupper for diskusjon og oppgaveløsning. Oppgavene gjennomgåes deretter i plenum. Det forutsettes at studentene deltar aktivt på seminarene.

Delkurs 2: Panterett

Mål
Studentene skal kjenne de panterettslige problemstillinger, herunder rettsvernsinstituttet og partenes rådighet over panteobjekt og pantekrav. De skal kunne redegjøre for pantsetters stilling overfor panthaver, andre omsetningserververe og kreditorer. Studentene skal kunne redegjøre for reglene tilknyttet avtalepant, samt etablering og realisasjon av salgspant.

Obligatorisk litteratur
Falkanger, Thor. 2004. Introduksjon til panteretten. Oslo: Universitetsforlaget.

Emneoversikt
 • Etablering av panterett
 • Begrensninger i pantsettelsesadgangen
 • Rettsvernsregler
 • Salgspant
 • Rettsvirkninger på realisasjonsstadiet
 • Panthavers stilling under gjeldsforhandlinger og konkurs

Gjennomføring
Det gis forelesninger over 9 kurstimer, deretter seminarer over 12 timer. Ikke alle emner blir tatt opp i forelesningene. På seminarene organiseres studentene i kollokviegrupper for diskusjon og oppgaveløsning. Oppgavene gjennomgåes deretter i plenum. Det forutsettes at studentene deltar aktivt på seminarene.

Delkurs 3: Arbeidskontrakten

Mål
Studentene skal, etter at kurset er gjennomført, kunne redegjøre for de grunnleggende rettsregler som gjelder regulering av arbeidsforhold og arbeidsavtaler. De skal kjenne de viktigste bestemmelser i arbeidsmiljøloven, deriblant regler om ansettelser og oppsigelser.

Obligatorisk litteratur
Storeng, Beck og Due Lund. 2006. Arbeidslivets spilleregler. Oslo: Universitetsforlaget. Følgende sider er pensum: Del 1 s. 25-42, Del 2 s. 43-226, Del 3 s. 227-394 og s. 407-415, Del 4 s. 417-421 og s. 461-463, Del 5 s. 465-503.

Gjennomføring
Det gis forelesninger over 18 kurstimer, deretter seminarer over 21 timer. Ikke alle emner blir tatt opp i forelesningene. På seminarene organiseres studentene i kollokviegrupper for diskusjon og oppgaveløsning. Oppgavene gjennomgåes deretter i plenum. Det forutsettes at studentene deltar aktivt på seminarene.

Delkurs 4: Rettslige sanksjoner og konfliktløsning

Mål
Studentene skal kunne de sentrale regler som har betydning for rettslig konfliktløsning. De skal kjenne vilkårene for midlertidige forføyninger i namsretten, fastsettelse- og fullbyrdelsesdom i de ordinære domstoler og tvangsfullbyrdelse gjennom namsmyndighetene, reglene knyttet til en voldgift og rettsmidler og prosessøkonomi. Videre skal studentene ha opparbeidet kunnskap om alternativ tvisteløsning, særlig rettsmegling og mediation.

Forkunnskaper
Det settes ingen spesielle krav til forkunnskaper

Obligatorisk litteratur
Robberstad, Anne. 2009. Sivilprosess.

Emneoversikt
 • Grunnprinsippene i vår prosess
 • Partene i saken
 • Rettslige avgjørelser
 • Rettsmidler
 • Tvangsfullbyrdelse
 • Midlertidige forføyninger
 • Grunnprinsipper i mediation
 • Rettsmegling i norske domstoler
Gjennomføring
Det gis forelesninger over 9 timer. Deretter seminarer på til sammen 12 timer. Studentene organiseres i kollokviegrupper for diskusjon og oppgaveløsning.