Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

INF 3402 IT i organisasjoner - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

INF 3402 IT i organisasjoner - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Ragnvald Sannes

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset IT i organisasjoner er første programspesifikke kurs på bachelorstudiet i økonomi og IT-ledelse. Studenter fra andre program kan velge kurset som et valgfritt kurs.
I kurset fokuseres det på informasjonsteknologi (IT) som et verktøy i dagens forretnings- og organisasjonsliv. Det skal gi oversikt over sentrale trender og utviklingstrekk i bruk av IT og hvordan det påvirker forretningsprosesser og skaper nye forretningsmessige muligheter. Kurset vil i utstrakt grad benytte bruke eksempler på web- og internettbaserte tjenester og løsninger som studenten kan relatere til.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene:
 • Lære om forretningsutvikling og IT
 • Opparbeide kjennskap til de ulike elementene som inngår i en IT infrastruktur
 • Ha oversikt over sentrale teknologiske trender
 • Ha kjennskap til vanlig verktøy for kommunikasjon, samhandling og sosiale medier
 • Forstå hvordan og hvorfor IT er et sentralt element i forretningsutvikling og innovasjon
 • Forstå teknologiens rolle i forretningsprosesser
 • Ha et helhetlig perspektiv på samspillet mellom teknologi, organisasjon og forretningsutvikling

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Beskrive og analysere en ITs rolle i forretningsprosesser innen bedrift, bransje og kjede
 • Utvikle og beskrive en forretningsmodell
 • Beskrive en IT infrastruktur
 • Utvikle og beskrive en kravspesifikasjon for en IT-løsning
 • Velge og anvende hensiktmessige verktøy i oppgaveløsing og kommunikasjon

Holdningsmål
Studentene skal forstå informasjonssystemers rolle i organisasjoner og samfunn, samt kunne reflektere over etiske problemstillinger knyttet til datasikkerhet og personvern.

Forkunnskaper
Ingen spesielle krav stilles.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Laudon, Kenneth C., Jane P. Laudon. 2011. Management information systems : managing the digital firm. 12th ed. Pearson Education
Lynch, Patrick J., Sarah Horton. 2008. Web style guide : basic design principles for creating web sites. 3rd ed. Yale University Press. Kap. 1-6, relevant ressurs for fagoppgaven. Gratis elektronisk utgave på www.webstyleguide.com


Artikkelsamling:
Utvalge artikler og rapporter som distribueres elektronisk på it's learning i løpet av kurset

Anbefalt litteratur
Bøker:
Krug, Steve. 2006. Don't make me think! : a common sense approach to Web usability. 2nd ed. New Riders

Emneoversikt
Forretningsutvikling og IT
 • IT i forretningsutvikling og innovasjon
 • IT og forretningsprosesser
 • IT og forretningsmodeller
 • Samspillet mellom teknologi, organisasjon og forretningsutvikling

Informasjonsteknologi
 • IT infrastruktur; komponenter og sammenhenger
 • Teknologiske trender og utviklingstrekk
 • Hvordan beskrive en IT infrastruktur
 • Kravspesifikasjon for en IT-løsning

Personlig bruk av IT
 • Web 2.0, sosiale nettverk
 • Blogg, wiki og andre publiseringsløsninger
 • Mobile løsninger

Dataverktøy
I kurset skal studentene gjøre bruk av moderne publiseringsløsninger (for eksempel blogg, wiki) og sosiale medier.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 27 timer undervisningssesjoner, 9 timer med veiledet arbeid med oppgaver og samt eget arbeid. Undervisningssesjonene vil være en kombinasjon av tradisjonelle forelesninger, casediskusjon og gjennomgang av øvelser. Eget arbeid i læreprosessen omfatter bl.a. oppgaver, bidrag på en kurswiki og selvstudiemomenter.

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisningen og veiledet gruppearbeid/oppgaver
36
Forberedelse til forelesning/lese litteratur
64
Arbeid med fagoppgave/prosjekt
40
Arbeid med oppgaver og kurswiki
40
Eget arbeid med IT-verktøy
20
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Karakter i kurset baserer seg på følgende aktiviteter og vekting

  Del 1 - Prosessevaluering vil omfatter individuelle oppgave.
  Del 2 - Prosjektoppgave der studentene utarbeider et løsningsforslag til et informasjonssystem med tilhørende dokumentasjon. Prosjektoppgaven deles ut i begynnelsen av semesteret med innlevering etter avsluttet undervisning. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter.

  Begge eksamener må bestås for å få endelig karakter i kurset.


  Eksamenskode(r)
  INF 34021 - Prosessevaluering, teller 50% for å oppnå godkjent karakter i kurset INF 3402 IT i organisasjoner, 7,5 studiepoeng.
  INF 34022 - Prosjektoppgave, teller 50% for å oppnå godkjent karakter i kurset 3402 IT i organisasjoner, 7,5 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Kurset ble undervist for siste gang høsten 2011, og siste kontinuasjonseksamner vil bli tilbudt høsten 2012 og våren 2013.

  Tilleggsinformasjon