Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

FIN 3515 Matematisk analyse - KONTINUAJSONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

FIN 3515 Matematisk analyse - KONTINUAJSONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Robert Hansen

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Matematisk analyse er et videregående matematikk-kurs som bygger på førsteårskurset i matematikk, og inngår som en obligatorisk del av bachelorprogrammet i finans. Kurset gjennomføres i løpet av det andre studieåret.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Kurset utdyper og viderefører matematiske analyseteknikker fra grunnkurset på førsteåret. Det legges i den sammenheng blant annet vekt på funksjonsanalyse i en- og flervariabeltilfellet. I flervariabeltilfellet gjennomgås også teknikker for optimering under bibetingelser, der bibetingelsene også kan være gitt ved ulikheter. Kurset tar også for seg utvalgte temaer i lineær algebra, der studentene lærer vektor- og matriseregning, Gauss eliminasjonsmetode, determinanter, Cramers regel og matriseinvertering. Kurset tar også for seg ulike integrasjonsteknikker som delvis integrasjon og integrasjon ved substitusjon. Teknikker for løsning av enkle førsteordens differensiallikninger vil også bli gjennomgått.

Ferdighetsmål
Etter å ha gjennomført kurset skal studenten ha tilegnet seg ferdigheter og trening i matematisk analyse og lineær algebra som kan anvendes i videregående økonomikurs på avsluttende bachelor og på masternivå. Kurset tar også sikte på å trene studentene i bygging og analyse av enkle økonomiske modeller. Videre skal studentene oppnå en dypere forståelse av matematiske begreper både gjennom evnen til å kunne løse mer sofistikerte matematiske problemer enn i førsteårskurset, og ved oppøving av evnen til formell og analytisk løsning av ulike problemer. Konkret skal studentene ved å anvende teknikkene fra optimeringsteori kunne formulere og løse maksimerings- og minimeringsproblemer, både rene teoretiske problemer, og anvendte problemstillinger fra økonomi. Fra integrasjonsregning og løsning av differensiallikninger skal studentene kunne formulere og løse dynamiske modeller, eksempelvis med anvendelse i økonomisk vekstteori. Ved å bruke kunnskaper i lineær algebra skal studentene kunne formulere og løse lineære likningssystemer på en kompakt og effektiv måte. Studentene skal også kunne linearisere ikke-lineære modeller, og velge den løsningsteknikken som er mest hensiktsmessig for å løse et gitt problem. Generelt skal studentene opparbeide ferdigheter i å kunne forstå matematiske problemstillinger og velge egnede strategier for å løse disse.

Holdningsmål
Studentenes evne til analytisk tenkning og en evne til å reflektere over resultater og beregninger skal styrkes ved å gjennomføre kurset.

Forkunnskaper
MET 2910 Matematikk for økonomer eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Sydsæter, Knut and Peter Hammond. 2012. Essential mathematics for economic analysis. 4th ed. Pearson Education. Utvalgte deler, se kursbeskrivelsen

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

Kapittel referanser til Sydsæter et. al:

1. Optimeringsproblemer for funksjoner av flere variabler kap. 13.1 - 13.6
2. Optimering under bibetingelser (generelle Lagranges-problemer) kap. 14.1-14.4, 14.6, 14.7
3. Implisitt gitte funksjoner og implisitt derivasjon kap. 7.1,7.2, 12.1-12.3
4. Differensiering. Lineære og kvadratiske approksimasjoner kap. 7.4, 7.5, 12.8, 12.9
5. Elastisiteter kap. 7,7, 11.8
6. Homogene funksjoner kap. 12.6
7. Ikke-lineær programmering kap. 14.8, 14.9
8. Likningssystemer (mål-middel analyse) kap. 12.10, 15.1
9. Gauss eliminisajonsmetode for lineære likningssystemer kap. 15.6
10. Matrisealgebra kap. 15.1 - 15.5, 15.7
11. Determinanter og inverser kap. 16.1 - 16.8
12. Integrasjon: Delvis integrasjon og integrasjon ved substitusjon kap. 9.4 - 9.6
13. Differensiallikninger kap. 9.8, 9.9

  Dataverktøy
  Ingen spesifiserte dataverktøy er påkrevet.

  Læreprosess og tidsbruk
  Kurset foreleses over 51 timer fordelt på 45 timer undervisning og 6 timer oppgavegjennomgang. Omfattende oppgavetrening vektlegges, og en del av undervisningstiden vil hver gang bli brukt til oppgavegjennomgang. Det er viktig at studentene møter forberedt ved å ha forsøkt seg på oppgavene før forelesningene.

  Arbeidskrav
  Studentene skal i kurset besvare en obligatorisk innleveringsoppgave. Innleveringsoppgaven legges ut 14 dager før innleveringsfristen, og skal leveres individuelt. Etter at oppgavene er innlevert gis studentene en tilbakemelding gjennom at løsningen gjennomgås i forelesningen. Oppgaven må bestås for å få adgang til å avlegge avsluttende eksamenen.

  Anbefalt tidsforbruk:
  Aktivitet
  Timebruk
  Deltakelse på forelesninger
  45
  Deltakelse på foreleserledet oppgavegjennomgang*
  6
  Forberedelser til forelesninger (ca 2 timer per time med forelesninger og foreleserledet oppgavegjennomgang)
  100
  Arbeidskrav: Obligatorisk innlevering
  23
  Eksamensforberedelser
  22
  Eksamen
  4
  Anbefalt tidsbruk totalt
  200
  Den foreleserledede oppgavegjennomgangen integreres med forelesningene.

  Arbeidskrav
  Arbeidskrav utgår fordi kurset ikke tilbys lenger, mao ikke et krav ved kontinuasjon 2015/2016.

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fire timers individuell eksamen.

  Eksamenskode(r)
  FIN 35151 Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i FIN 3515 Matematisk analyse, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Rentetabeller og BI-godkjent eksamenskalkulator. Under punktet eksamensinformasjon på studentportalen @bi, finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator og ordbok (https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx).

  Kontinuasjon
  Kurset ble undervist siste gang våren 2015. Siste kontinuasjoseksamener tilbys høsten 2015 og våren 2016.

  Tilleggsinformasjon