Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

FIN 3511 Kredittvurdering - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

FIN 3511 Kredittvurdering - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Emanuel Blattner

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset tar opp de problemstillinger man står overfor ved vurdering av kredittrisiko ved næringslivsengasjementer. Det blir lagt betydelig vekt på å analysere bedriftens evne til å betjene lån ved å analysere fremtidig kapitalbehov og krav til fremtidig inntjening. Kurset gir videre en innføring i god praksis på kredittområdet.


Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Forståelse for hva kredittrisiko er og hvordan en kan vurdere hvilken risiko som er knyttet til et næringslivsengasjement.
 • En helhetlig forståelse av hva som kreves for at en bedrift skal kunne leve på sikt.
 • Forståelse av hvilken informasjonsverdi regnskapsinformasjon har i en kredittvurdering.

Ferdighetsmål
 • Korrigere og gruppere regnskaper for analyse
 • Gjennomføre beregninger og bruke modeller basert på regnskapsinformasjon for å få frem et grunnlag for å vurdere kredittrisiko
 • Analysere og vurdere kredittrisikoen ut fra et samlet datagrunnlag
 • Presentere analysen og vurderingene for beslutningstager.

Holdningsmål
 • Forståelse av betydningen av å forstå risikoen ved et engasjement
 • Bevissthet rundt rollen som kredittmedarbeider i forhold til egen organisasjon og kunder
 • Respekt for ”beste praksis”.

Forkunnskaper
Det forutsettes kunnskaper BØK 3411 Finans og økonomistyring I eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Eklund, Trond og Knut Knutsen. 2011. Regnskapsanalyse : aktiv bruk av regnskapet. 8. utg. Gyldendal akademisk

Annet:
Basel Committee on Banking Supervision. 2000. Principles for the management of credit risk. Lenke til pdf på åpen web. http://www.bis.org/publ/bcbs75.pdf


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Følgende hovedemner vil bli behandlet:
 • Korrigering og verdivurdering av regnskapet før analyse
 • Tradisjonell analyse
 • Strømningsanalyser
 • Fremtidig kapitalbehov og dekningsmuligheter
 • Krav til fremtidig inntjening
 • Modeller for risikoklassifisering og konkursprediksjon
 • Porteføljestrategi og kredittvurdering
 • Engasjementsoppfølging
 • God praksis på kredittområdet

Dataverktøy
Ingen spesifiserte dataverktøy er påkrevet

Læreprosess og tidsbruk
Kurset foreleses over 45 timer fordelt på 36 timer undervisning og 9 timer foreleserledet oppgavegjennomgang. Omfattende oppgavetrening vektlegges, og en del av undervisningstiden vil hver gang bli brukt til oppgavegjennomgang. Det er viktig at studentene møter forberedt ved å ha forsøkt seg på oppgavene før forelesningene.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
36
Deltakelse på foreleserledet oppgavegjennomgang*
9
Forberedelser til forelesninger (ca 1,5 time per time med forelesninger og foreleserledet oppgavegjennomgang)
65
Midtsemestereksamen med forberedelse
10
Eksamensforberedelser
80
Anbefalt tidsbruk totalt
200

  Arbeidskrav
  Arbeidskrav utgår fordi kurset ikke tilbys lenger, mao ikke et krav ved kontinuasjon 2015/2016.

  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  FIN 35111 Skriftlig eksamen, teller 100 % for å oppnå karakter i kurset FIN 3511 Kredittvurdering, 7,5 studiepoeng

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt til eksamen.
  Eksamensinformasjonen på studentportalen @BI forklarer bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Kurset ble undervist siste gang høsten 2014. Siste kontinuasjonsesamener tilbys høsten 2015 og våren 2016.

  Tilleggsinformasjon