Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

EMS 9118 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

EMS 9118 Muntlig eksamen for eiendomsmeglerstudiet - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Paul H Fjeldheim

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst; Vår

Studiepoeng
0

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Denne muntlige eksamenen er erstattet av EMS xxx7 og tidligere studenter skal forholde seg til den nye versjonen.
Forutsetningen for å kunne gå opp til muntlig eksamen er at studentene må ha avlagt alle skriftlige eksamener i studiet.

Mål
Kunnskapsmål
Kandidaten skal gjennom en muntlig redegjørelse vise kunnskaper innen utvalgte fagområder hentet fra det tre-årige bachelorstudiet.

Ferdighetsmål
Målet med muntlig eksamen er å sikre at kandidaten har en helhetlig forståelse for eiendomsmeglerfagene.

Holdningsmål
Den muntlige redegjørelsen skal vise at kandidaten er i stand til å anvende denne kunnskapen i utøvelsen av eiendomsmegleryrket og har en bevisst holdning til etiske problemstillinger.

Forkunnskaper
Tre-årig Bachelorstudium i eiendomsmegling

Obligatorisk litteratur

Annet:
Pensum som står oppgitt under kursbeskrivelsene til de enkelte fagområder som omfattes av eksamen.


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Muntlig eksamen kan omfatte spørsmål innen følgende tre områder i henhold til § 4-3 i Forskrift om eiendomsmegling av 23. november 2007.
  1. Lovbestemmelser og forskrifter
  2. Eiendomsmegling i praksis og dokumentbehandling
  3. Regnskapslære, økonomi og oppgjør av eiendomshandler, herunder behandling av klientmidler

Dersom en student har fått innvilget fritak i et kurs innenfor overnevnte tre områder, kan kandidaten likefullt bli prøvet i det til muntlig eksamen.

Dataverktøy
Ingen.

Gjennomføring
Studiet avsluttes med en muntlig eksamen som arrangeres ved semesterslutt (februar og juni) og som omfatter kursene/ de tre fagområdene jus, eiendomsmegling og oppgjør av eiendomshandler. Studenten vil bli spurt innen to av fagområden, av to sensorer, en i hvert fagområde. Den muntlige eksaminasjonen varer ca. 25 min.
Studentene vil få skriftlig beskjed med ca. 14 dagers varsel om når eksamen avholdes.Eksamen
Muntlig eksamen evalueres med bestått/ikke bestått.
Resultatet vil bli gitt umiddelbart etter eksaminasjonsavslutning.


Eksamenskode(r)
EMS 91181 - Muntlig eksamen

Hjelpemidler til eksamen
Norges lover, særutgaver av lover, lovutkast (bare lovteksten) og forskrifter.
Norges Eiendomsmeglerforbunds håndbok.
Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund


Kontinuasjon
Kontinuasjon avholdes hvert semester.

Tilleggsinformasjon