Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

EMS 2308 Jus for eiendomsmeglere III - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

EMS 2308 Jus for eiendomsmeglere III - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Tore Bråthen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst

Studiepoeng
12

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Målet med kurset Jus for eiendomsmeglere er at studentene skal få kunnskap om de rettsregler som utøvere av eiendomsmegleryrket berøres av. Dette er både rettsregler som setter rammer for utøvelse av eiendomsmegleryrket og rettsregler som kan ha betydning for omsetning og utleie av fast eiendom. Betegnelsene kjennskap, grundig kjennskap og forståelse viser hvilket faglig nivå som kreves. De mest omfattende kunnskaper kreves der betegnelsen forståelse er benyttet.

Mål
Målet for kurset Jus for eiendomsmeglere III:
Målet for fagområdet sammenslutningers rett herunder sameie, er at studentene skal få kjennskap til regler om ulike eierformer og grundig kjennskap til rettsregler av særlig betydning for drift og omsetning av fast eiendom. Studentene skal ha forståelse for selskapsrettslige regler av betydning for organisering av eiendomsmeglerforetak. Studentene skal ha kjennskap til relevante regler som regulerer arbeidsforhold i eiendomsmeglerbransjen. Studentene skal ha forståelse for reglene om forskjellige former for pengefordringer, oppgjør av pengefordringer, samt foreldelse av pengefordringer. Studentene skal videre ha forståelse for hvordan ulike kreditorer kan sikre sine krav i fast eiendom bl.a. gjennom pant og kausjon. Videre skal studentene ha forståelse for regler om tinglysning av dokumenter vedrørende fast eiendom. Studentene skal ha kjennskap til reglene om tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs. Det kreves forståelse for regler om tvangssalg av boligeiendommer. Med utgangspunkt i de juridiske fag skal studentene ha grundig kjennskap til utformingen av kontrakter som inngås gjennom eiendomsmegler.

Relevante lovtekster (Norges Lover, særtrykk m.m.) er meget sentrale i studiet. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter.

Forkunnskaper
Bedriftsøkonomstudiet eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Almaas, Knut. 2006. Tinglysing : kompendium for eiendomsmeglerstudiet. 9. utg. Norges eiendomsmeglerforbund
Bråthen, Tore. 2008. Selskapsrett. 3. utg. Focus : Universitetsforlaget. Kap.1, 2, 4 og 7
Bråthen, Tore. 2009. Sameie : kompendium for eiendomsmeglerstudiet. 5. utg. Norges eiendomsmeglerforbund
Falkanger, Thor. 2004. Introduksjon til panteretten : stiftelse og virkninger, herunder om tvangsfullbyrdelse. Universitetsforlaget
Langfeldt, Sverre F. og Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet. siste utg. Oslo : Universitetsforlager : Focus forlag
Næssvik, Bodil. 2002. Tvangssalg gjennom eiendomsmegler. 2. utg. Oslo : Norges eiendomsmeglerforbund
Wyller, Christian Fr. 2009. Boligrett. 5. rev.utg. Stavanger : C. F. Wyller


Annet:
Relevante lovtekster (Norges Lover, særtrykk m.v.) er meget sentrale i studiet. Studentene forutsettes å bruke siste utgave av lovsamlingen Norges Lover, samt særtrykk som det opplyses om i undervisningen.


Anbefalt litteratur
Bøker:
Bergsåker, Trygve, Ingvild Ericson og Monica Viken, red. 2007. Rettspraksis om eiendomsmeglingsloven. Oslo : Rettspraksis.no

Emneoversikt
1. Sammenslutningers rett
Rettsreglene om ulike eierformers kapital, organisasjon, adgang til overdragelse av andel samt organisasjonsmessige endringer. Fagområdet omfatter også selskapsrettslige regler om organisering av eiendomsmeglingsforetak.
Obligatorisk litteratur:
Bråthen, Tore. 2008. Selskapsrett. 3. utg. Oslo 2008: Fokus forlag/Universitetsforlaget. Kap.1, 2, 4 og 7
Bråthen, Tore. 2009. Sameie: Kompendium for eiendomsmeglerstudiet. 4. utg. Oslo: Norges Eiendomsmeglerforbund.

2. Arbeidsrett
Obligatorisk litteratur:
Langfeldt, Sverre F. og Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet. siste utg. Oslo: Focus Forlag og Universitetsforlaget. Kap 9.

3. Pengekravsrett
Pengekravenes innhold, enkle fordringer, gjeldsbrev, omsetningsgjeldsbrev, oppgjør av pengekrav, foreldelse, kausjon
Obligatorisk litteratur:
Langfeldt, Sverre F. og Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet. siste utg. Oslo: Focus Forlag og Universitetsforlaget. Kap 12 (unntatt 12.3 og 12.10), kap. 13.2.

4. Sikkerhetsrett
Obligatorisk litteratur:
Falkanger, Thor. 2004. Introduksjon til panteretten Oslo: Universitetsforlaget.
· Rettsreglene om tilbakeholdsrett og arrest. Her finnes ikke skriftlig pensum.

5. Tinglysningsrett
Tinglysningslovgivningen, herunder forskrift om tinglysning.
Gjennomgang av praktisk gjennomføring av tinglysningen, med sikte på den delen av studiets annet år som tar for seg den praktiske eiendomsmeglingen.
Obligatorisk litteratur:
Almaas, Knut. 2006. Tinglysing. 9. utg. Oslo: Norges eiendomsmeglerforbund.

6. Tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs
Rettsreglene om tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og konkurs, herunder regler om fast eiendomsstilling ved tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandling og
konkurs.
Obligatorisk litteratur:
Langfeldt, Sverre F. og Tore Bråthen. Lov og rett for næringslivet. siste utg. Oslo: Focus Forlag og Universitetsforlaget. Kap 15.
Næssvik, Bodil. 1998. Tvangssalg gjennom eiendomsmegler. Oslo: Norges eiendomsmeglerforbund.

7. Kontraktskriving
Utforming av kontrakter som inngås gjennom eiendomsmegler.

Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Gjennomføring
Heltid/deltid.
Kurset foreleses over 72 timer. Kurset forutsetter betydelig egeninnsats i form av lesing, kollokvier, oppgaveløsning m.v.
Kurset gjennomføres med to undervisningskurs:
- EMS 2309 Jus for eiendomsmeglere III, 1. semester - høst
- EMS 2310 Jus for eiendomsmeglere III,, 2. semester - vårEksamen
Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

Eksamenskode(r)
EMS 23081 Jus for eiendomsmeglere III - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset EMS 2308, 12 studiepoeng

Hjelpemidler til eksamen
Norges Lover eller annen trykt lovsamling, særutgaver av lover, lovutkast (bare lovteksten) og forskrifter. Etiske regler for Norges Eiendomsmeglerforbund. Studentene forutsettes selv å skaffe seg, og å bruke, siste utgave av relevante lover og forskrifter.

Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


Kontinuasjon
I forbindelse med revidering av Bachelorstudiene fra og med studieåret 2009/2010, blir det endringer i sammensetningen av kurs i studiene, samt endringer i de enkelte kurs.
Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høsten 2011 tom. våren 2013.


Tilleggsinformasjon