Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

EMS 2305 Eiendomsmegling II - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

EMS 2305 Eiendomsmegling II - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Tore Bråthen, Hildur Høiland

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Høst

Studiepoeng
9

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Eiendomsmegling II tar for seg en del spesialområder innen eiendomsmegling. Studiet bygger videre på undervisningen i Eiendomsmegling I med fordypning i emnene jord- og skogbrukseiendommer, næringseiendommer og salg av prosjekter. Kvalitetssikring av eiendomsmeglertjenesten er også tema i dette faget.

Mål
Etter gjennomført studium skal studenten kunne foreta disse typer eiendomstransaksjoner. Studenten skal kunne anvende rettsreglene for disse typer eiendomstransaksjoner i praksis. Studenten skal kunne håndtere all dokumentbehandling knyttet til transaksjonen, herunder utforme kontrakter tilpasset hver enkelt transaksjon.

Studenten skal også etter gjennomført studium kunne lage rutiner for å sikre at eiendomsmeglingen skjer innenfor de praktiske rammer og de lovbestemte rammer som har betydning for å gjennomføre et korrekt oppdrag. Som i eiendomsmegling I er også undervisningen her nært knyttet til undervisningen i jus for eiendomsmeglere.


Forkunnskaper
Kurset bygger på undervisningen i EMS 2225 Eiendomsmegling I.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bråthen, Tore og Margrethe R. Solli, red. 2008. Lærebok i praktisk eiendomsmegling. Del 2. 3. utg. (rev.). Oslo : Norges eiendomsmeglerforbund

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
- Næringsmegling:
Likheter/forskjeller ved boligomsetning
Løsningsalternativer ved vurdering av en eiendoms potensiale
Verdiberegninger
Utforming av salgsoppgave/prospekt
Markedsaktiviteter
Kontrakt m/tilhørende dokumenter
Kombinerte eiendommer
Utleie

- Landbruk og skogbruk:
Likheter/forskjeller ved boligomsetning
Verdiberegninger
Konsesjon/odels betydning for salget
Utforming av salgsoppgave/prospekt
Markedsføring
Kontrakt m/tilhørende dokumenter

- Prosjektmegling:
Likheter/forskjeller ved boligomsetning
Eiendomsmeglers samarbeid med utbygger/entreprenør
Utforming av salgsoppgave/prospekt
Markedsaktiviteter
Garantistillelser
Kontrakt m/tilhørende dokumenter

- Kvalitetssikring av meglertjenesten


- IKT-forskrift - krav til et eiendomsmeglerforetak

- Presentasjon av rutiner og verktøy som kan benyttes


Dataverktøy
Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres over to semestre med totalt 54 kurstimer. Undervisningen skjer ved forelesninger, gruppearbeid og praktisk problemløsning. I tillegg vil det bli utdelt oppgaver og cases som forutsettes løst på individuell basis.
Kurset gjennomføres med to undervisningskurs:
- EMS 2306 Eiendomsmegling II, 1. semester - høst
- EMS 2307 Eiendomsmegling II, 2. semester - vårEksamen
Studentene evalueres med en fagoppgave knyttet til eiendomsmeglerbransjen med bakgrunn i pensumlitteraturen. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Oppgaven skal løses på en uke.

Eksamenskode(r)
EMS 23051 Eiendomsmegling II, fagoppgave som teller 100% av evalueringen i EMS 2305 Eiendomsmegling II, 9 studiepoeng.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler er tillatt + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™.
Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


Kontinuasjon
I forbindelse med revidering av Bachelorstudiene fra og med studieåret 2009/2010, blir det endringer i sammensetningen av kurs i studiene, samt endringer i de enkelte kurs.
Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høsten 2011 tom. våren 2013.


Tilleggsinformasjon