ELE 3778 Kommunikasjon i politiske og offentlige rom

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

ELE 3778 Kommunikasjon i politiske og offentlige rom


Kursansvarlig
Tor Bang

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er en grunnleggende innføring i hvordan politiske partier og offentlige myndigheter kommuniserer mot velgere og publikum, og hvordan publikum kommuniserer med offentlige og politiske beslutningstagere.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne forstå og forklare hvordan politiske og offentlige beslutningssystemer er utformet i Norge, politiske partier og offentlige myndigheter kommuniserer mot velgere og publikum, og hvordan publikum kommuniserer med offentlige og politiske beslutningstagere gjennom lobbyvirksomhet.
Studentene skal også forstå ikke-parlamentariske politiske prosesser, som utvikling av politikk i tenketanker.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne bruke sin kunnskap om det offentlige beslutningssystem til å analysere offentlige kommunikasjonsproblemer, samt analysere hvordan lobbyvirksomhet mot offentlige og politiske beslutningstakere planlegges og gjennomføres.

Holdningsmål
Etter endt kurs skal studentene ha utviklet forståelse for hvordan de ulike elementene i det politiske og offentlige beslutningssystem samspiller på komplekse måter i løpende politiske prosesser.


Forkunnskaper
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Fimreite, Anne Lise, Jan Erik Grindheim. 2007. Offentlig forvaltning. 2. utg. Universitetsforlaget. Kapittel 1-7, s. 1-150

Artikkelsamling:
Bang, Tor. 2015. Artikkelsamling til ELE 3778 Kommunikasjon i politiske og offentlige rom. Handelshøyskolen BI

Anbefalt litteratur

Emneoversikt
Del 1: Partienes kommunikasjon

 • Det norske partisystemet.
 • Hvordan politikere kommuniserer med velgere
 • Politisk kommunikasjon i valgkamper
 • Tenketankenes inntog i den politiske sfæren: Civita, Agenda og Manifest

Del 2: Stortinget, offentlig forvaltning, lobbying og myndighetskontakt
 • Borgerrollen: Rett til kunnskap
 • Oppbygningen av offentlig sektor i Norge
 • Samspill mellom forvaltning og politisk sektor
 • Kommunikasjonsstrategier i forvaltningen, statlig kommunikasjonspolitikk.
 • Stortingets rolle og funksjonsmåte
 • Myndighetskontakt og lobbyvirksomhet

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med klasseromsundervisning og med oppgaveløsning i grupper. Alle studenter skal både presentere sine arbeider, og være opponenter for andre studenters arbeider, fagfellevurdering, eller peer review. På den måten legger studentene premisser for den endelig bedømmingen i kurset.

I løpet av semesteret vil det bli gitt to oppgaver som besvares skriftlig, individuelt eller i grupper med inntil tre studenter. Hver av oppgavene gjennomgår en tretrinns prosess.
 1. Først leveres oppgaven innen en nærmere angitt frist.
 2. Deretter presenteres oppgaven for en gruppe der det gis skriftlig og muntlig tilbakemelding fra en oppnevnt fagfelle. Tilbakemeldingsrapporten skal gis etter mal. Den øvrige klassen og foreleser kan deretter gi tilbakemelding.
 3. Studentene utarbeider deretter endelig versjon av oppgaven. Den forelegges før levering til fagfellene, som avgir en blind review med forslag til karakter til faglærer.

Tilstedeværelse under presentasjon av og opposisjon mot oppgave 1 og 2 er obligatorisk. Nøyaktig tidspunkt og oppgavetekst for innleveringer oppgis ved kursstart.

Anbefalt tidsbruk i kurset:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesninger og gruppepresentasjoner
33
Forberedelse til forelesningene
48
Oppgaveløsning og gruppearbeid
50
Selvstudium / lese litteratur / eksamensforberedelser
69
Anbefalt tidsbruk totalt
200

Når kurset tilbys i valgår, eksempelvis 2015, 2017, 2019 osv. skal studentene oppsøke valgboder på de studiestedene der kurset tilbys. Etter å ha studert totalkommunikasjonen rundt valgbodene, skal studentene skrive en rapport om et valgt partis kommunikasjon med dets velgergrunnlag.

Under ikke-valgår skal studentene fordype seg i et partis program, eller studere den innflytelsen en valgt tenketank har i den politiske diskursen.

Faglærer forbeholder seg retten til å sette sammen grupper til utveksling av studentarbeider.Eksamen
Endelig karakter i kurset baseres på en individuell mappeinnlevering som skal bestå av følgende:

- Endelig besvarelse på oppgave I, teller 40%
- Endelig besvarelse på oppgave II, teller 40%
- Selvrefleksjonsnotat over egen læringsprosess, teller 10%
- Kritikk av og anbefaling til fagfeller. "Blind review" over siste versjon av arbeidet de er opponenter for, teller 10%

Se også avsnittet "Læreprosess og tidsbruk".


Eksamenskode(r)
ELE 37781 - Mappevurdering om teller 100 % av samlet karakter for kurset ELE 3778 Kommunikasjon i politiske og offentlige rom - 7,5 studiepoeng

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt

Kontinuasjon
Kontinuasjon tilbys ved neste gjennomføring av kurset.

Tilleggsinformasjon