ELE 3765 Reiselivsnæringen

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ELE 3765 Reiselivsnæringen


Kursansvarlig
Georg Kamfjord

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
De fleste vil i sitt yrkesliv komme i kontakt med reiselivsnæringen. Næringens allsidige karakter gjør at man i bedrifter, organisasjoner eller offentlig administrasjon vil få befatning med næringen som ansatt, kunde eller leverandør.

Et stort antall ledere i reiselivsnæringen har bachelor- og masterutdanning i økonomi eller markedsføring. At de fleste ikke har teoretisk bakgrunn i reiseliv har ikke hindret dem i deres karriere, men mange ville åpenbart ønsket at de også hadde kjent hovedtrekkene i næringens innhold, oppbygging og virkemåte når de begynte.

Kurset skal åpne for innsikt i basiskunnskap og ledelsesutfordringer i reiselivsnæring. En kunnskap som gjør det enklere å søke jobber innenfor næringen, og som gjør det enklere å forholde seg til næringen fra alle posisjoner.

For studenter innen økonomi og markedsføring vil kurset også være et godt fundament for oppgaver og prosjekter hvor reiseliv inngår i temaet, og som en innsikt i de særlige utfordringer reiselivsnæringen innebærer for tradisjonelle ledelsesfag.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Opparbeidet en forståelse for at reiselivsnæringen er svært sammensatt og mangfoldig.
 • Etablert forståelse og respekt for næringens mange aktører og dens kommersielle sider (markeder, inntekts- og kostnadsdrivere), samt behovet for tverrfaglig kompetanse.
 • Tilegnet seg helhetlig forståelse av kjerneelementene og systemene i næringen. De skal videre kunne se sitt eget fagområde i lys av reiselivsnæringens særlige utfordringer.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Redegjøre for dynamikken og sammenhengen i reiselivsnæringen.
 • Identifisere næringens aktører, produkter og markeder.
 • Forklare næringens kostnads- og inntektsdrivere.
 • Redegjøre for hovedutfordringer i markedsarbeidet og kjenne til ledelsesutfordringer i samarbeid.

Holdningsmål
Reiseliv er avhengig av å utnytte natur- og kulturressurser i sitt opplevelsesgrunnlag. Ansvarlighet og bærekraft vil derfor ligge som et verdigrunnlag i kurset og forutsettes forstått og adoptert av studentene som følge av kurset.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Kamfjord, Georg. 2011. Det helhetlige reiselivsproduktet. 4. utg. Fagspesialisten

Annet:
Utvalgte rapporter, artikler og utdelt materiale knyttet til ekskursjon


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 1. Reiseliv – næring eller samfunnssektor
 2. Reiselivsnæringen i Norge – status, økonomisk betydning og utviklingstrekk.
 3. Markeder, reisemønster, forbruk og nye trender - fra cruise til kulturopplevelser, fra kongresser til Spa og matlaging.
 4. Opplevelseselementet i reiselivsproduktet - fiske eller golf, festspill eller VM, Lillehammer eller Lofoten.
 5. Interessenter og beslutningstakere i reiselivsnæringen - bønder og byråkrater, hotellverter og museumsbestyrere.
 6. Enkeltbedriftens plass og rolle i et helhetlig destinasjonsprodukt - fra bedrift til destinasjon.
 7. Utfordringer for et ansvarlig og bærekraftig reiseliv - natur, kultur, samfunn og økonomi.
 8. Den helhetlige opplevelsen - lønnsomme opplevelser gjennom nettverk og samarbeid blant aktørene.
 9. Utfordringer i ledelse av reiselivsrelaterte virksomheter - lønnsomhet, merkebygging og distribusjon.
 10. Hvor går vi - hva skal til for at Norge skal styrke sin internasjonale konkurransekraft og markedsandel.

Dataverktøy
Ingen spesiell bruk av dataverktøy

Læreprosess og tidsbruk
Kurset vil bli gjennomført med en praktisk, casebasert tilnærming. Representanter for ulike sider av reiselivsnæringen vil bli trukket inn i vesentlig grad. Det forutsettes obligatorisk deltakelse på ekskursjon à min. 2 dager. I tillegg til ekskursjonene vil undervisningen bli gjennomført i 2-dagers samlinger på BI.

Anbefalt tidsbruk for studentene.

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen
32
Forberedelse til undervisning og eksamen, litteraturstudier, selvstudium, kollokvier
102
Veiledning
5
Skrive prosjektoppgave
40
Ekskursjon (forberedelse, gruppearbeid og rapportering)
18
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200



  Eksamen
  Kurset avsluttes med en prosjektoppgave. Oppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37651 - Prosjektoppgave - teller 100 % for å oppnå karakter i kurset ELE 3765 Reiselivsnæringen, 7.5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon