Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3760 Miljøøkonomi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016

ELE 3760 Miljøøkonomi


Kursansvarlig
Tom-Reiel Heggedal

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Menneskelige aktiviteter kan føre til miljøproblemer gjennom forbruk av ressurser og forurensende utslipp. Noen miljøproblemer er globale, slik som utslipp av klimagasser og drivhuseffekten. Andre problemer er mer lokale, slik som svevestøv og støy i byen, overfiske i en lakseelv, eller utslipp av tungmetaller i en fjord.

Miljøproblemer reduserer nytten vår av naturen gjennom endring av både produksjonsmuligheter og verdien av naturopplevelser. Lokale problemer kan føre til økt dødelighet, mens globale problemer kan medføre at vi må endre vår vante livsstil.
Dette kurset gir en innføring i miljøøkonomi. Miljøøkonomi tar for seg hvordan en kan bruke samfunnsøkonomiske modeller og resonnementer til å forstå sammenhenger mellom forbruk-produksjon og forurensing-miljø. Hovedfokus er på hvilke politiske tiltak som kan og bør settes i verk for å redusere den menneskeskapte belastningen av miljøet. I tillegg tar kurset for seg optimal utvinning av ikke-fornybare (olje/kull) og fornybare ressurser (skog/vind/vann).


Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Lært å analysere miljøproblemer ved hjelp av samfunnsøkonomiske metoder, med særlig vekt på mikroøkonomisk teori.
 • Utviklet forståelse for velferdseffekter av miljøproblemer og bruk av virkemidler for å oppnå samfunnsøkonomisk optimale forurensingsnivåer.
 • Tilegnet seg kunnskap om hvordan forskjellige typer virkemidler kan utformes, og hvordan effekter av miljøtiltak kan måles.

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Gjøre rede for de mest sentrale miljøspørsmålene nasjonalt og internasjonalt.
 • Gjøre rede for hvordan fenomener som eksterne effekter, kollektive goder, og manglende markeder kan gi opphav til ineffektivitet i samfunnet.
 • Identifisere miljømål og foreslå effektive tiltak for samfunn, organisasjoner og bedrifter.
 • Gjøre rede for prinsipper for samfunnsøkonomisk optimal utvinning av ressurser.
 • Bidra i bedrifter og organisasjoner med miljøstrategi og miljøledelsessystemer.
 • Analysere miljøøkonomiske problemstilling ved hjelp av grafiske og matematiske presentasjoner.

Holdningsmål
Studentene skal utvikle forståelse for avveiingen mellom nytten og kostnaden av produksjon og forbruk av ressurser.


Forkunnskaper
Studentene skal ha vært gjennom ett innføringskurs i Mikroøkonomi.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Tietenberg, Tom and Lynne Lewis. 2015. Environmental & natural resource economics. 10th ed., Global ed. Pearson

Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Forurensing av naturmiljøet
 • Velferdsøkonomi og markedssvikt
 • Miljøtiltak og implementering
 • Direkte versus indirekte reguleringer
 • Omsettbare utslippstillatelser
 • Valg av virkemiddel
 • Regionale miljøproblemer
 • Global oppvarming og internasjonale avtaler
 • Utvinning av naturressurser
 • Verdivurdering av miljøgoder

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset vil bestå av en kombinasjon av plenumsforelesninger og arbeid med oppgaver via its learning som gjennomgås i plenum.

Tidsbruk for studenten:
Aktivitet
Timebruk
Undervisning
36
Selvstendig arbeid med oppgaver
11
Pensum og selvstudier
150
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200
  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37601 - Skriftlig eksamen som teller 100 % for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3760 Miljøøkonomi 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinøre gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon