Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3759 Franchise

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

ELE 3759 Franchise


Kursansvarlig
Jan Ivar Fredriksen

Institutt
Institutt for markedsføring

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kjente merkevarer som Wayne’s Coffe, Ben & Jerry’s, Subway, 7-Eleven, McDonalds, Rema 1000, Topshop, Match, Økonor, Aktiv Eiendomsmegling, Avis, Hertz, Grete Roede og Choice Hotels er alle eksempler på merkevarer som er utviklet gjennom Franchise som organisasjonsform.

Franchise er blant de mest benyttede organisasjons- og driftsformer som er basert på markedsstyrt ledelse. Franchise kjennetegnes av sentralt styrt merkevareutvikling og opplæring kombinert med lokalt salg, levering og service til sluttbruker. I dag finner man franchisesystemer i en hel rekke bransjer som retailing, B2B, bilrelaterte-, eiendoms- og personlige tjenester, undervisning, hotell og restaurant, for å nevne noen.

Deltakerne i dette kurset i franchise vil tilegne seg oppdatert teoretisk innsikt, praktisk kunnskap samt analytiske evner som kreves for å lykkes innenfor franchise. Programmet kombinerer teoretisk og praktisk kunnskap gjennom forelesninger, cases og erfarne gjesteforelesere fra bransjen.

Dette kurset innenfor Franchise er utviklet for personer som

 • ønsker å drive egen franchiseenhet
 • arbeider med ledelse av franchisesystemer i dag og ønsker å oppgradere kunnskapen innenfor drift av Franchise
 • arbeider på hovedkontoret til et franchisesystem og ønsker å oppgradere kunnskapen om franchisesystemer
 • arbeider innenfor en bransje som støtter og leverer til Franchisesystemer og som ønsker bedre kunnskap om systemet
Kurset er relevant for franchiseaktører i privat og offentlig sektor, innenfor produkt- og tjenestemarkedet, for consultingbransjen og entreprenører, samt både forbruker- og bedriftsvaremarkedet.

Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene ha:
 • Opparbeidet kunnskap om de mest relevantene teoretiske perspektivene som gir innsikt i franchisesystemer.
 • Utviklet grunnleggende kunnskaper og kjenne til den nyeste forskningen innenfor franchisesystemer.
 • Utviklet grunnleggende kunnskaper innenfor drift og utvikling av franchisesystemer
 • lært å forstå hvordan omgivelsene påvirker drift og overvåkning av franchiseenheter
 • Tilegnet seg innsikt i hvordan man rekrutterer, velger ut og utvikler franchisetaker
 • Lært om de nyeste internasjonale trendene innenfor etablering og drift og av franchisesystemer

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Bruke virkemidler som utvikler franchisekonseptet som merkevare.
 • Planlegge, etablere og kontrollere franchisesystemer.
 • Redegjøre for hvordan en franchisegiver arbeider for å utvikle sin relasjon med franchisetaker.
 • Måle suksess og fiasko hos franchisetaker, samt hvordan man på en etisk måte avslutter kontrakten til en mislykket franchisetaker.
 • Redegjøre for hvordan man leder og utvikler internasjonale franchisekonsepter.

Holdningsmål
 • Kandidaten skal etter kurset kunne se verdien av å benytte Franchise som organisasjonsform for gjensidig verdiskapning mellom partene; sluttbruker, franchisetaker og franchisegiver
 • Se helheten og behovet for kontinuitet i samarbeidet
 • Se betydningen av at det skapes harmoni, likevekt og økonomisk trygghet for partene i samarbeidet
 • Skape bevissthet om at alle rollene i franchisesamarbeidet er like viktige

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Lunnan, Randi og Arne Nygaard. 2011. Strategiske allianser. Fagbokforlaget. 202 sider
Nilssen, Børge. 2009. Franchise: Verdiøkende samarbeid mellom selvstendige parter. 2. utg. Fagbokforlaget. 166 sider


Anbefalt litteratur
Bøker:
Duckett, Brian and Paul Monaghan. 2011. How to franchise your business : grow your business by creating and managing a franchised network. 2nd ed.. How To Books
Nathan, Greg. 2009. Profitable partnerships. 7th ed. Franchise Relationships Institute


Annet:
Nilssen, Børge. 2013. Konseptrådgiveren. Effectum Franchiseconsulting


Emneoversikt
 • Historien og utviklingen av Franchise som konsept
 • Hvordan utvikle franchisesystemet, inkludert valg av piloter
 • Merkevarebygging gjennom Franchise
 • Franchisemarkedsføring for å generere profitt, tiltrekke seg franchisetakere samt franchisetakernes betalingsvilje for deltakelse
 • Franchise supportservice, både innledningsvis og pågående støtteapparat
 • Rekruttering av franchisetakere, utvelgelse og opplæring
 • Franchiseavgifter
 • Gratispassasjerproblematikk innenfor Franchise
 • Franchiserelasjoner og hvordan unngå konflikter og maktmisbruk
 • Franchisekonsepter for stordrifts, markeds og effektiviseringsgevinster
 • Franchisekonsepter for internasjonal verdiskapning
 • Cases

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres som prosessundervisning fordelt på klasseromsundervisning, individuelle oppgaver, gruppearbeid og individuell/felles veiledning. Kurset er praktisk-teoretisk i den forstand at mye av teorien diskuteres i en praktisk sammenheng. Studentene velger, i samarbeid med fagansvarlig, aktører fra aktuelle bransjer som benyttes i diskusjoner og øvingsoppgaver.

En gjennomgående prosjektoppgave igangsettes tidlig i kurset og knyttes til de mest kjente utgangspunktene:
 1. Fra ide til franchisekonsept
 2. Fra egen lokal virksomhet til franchisekonsept
 3. Fra egne filialer til et effektivt franchisekonsept
 4. Fra forhandlerdistribusjon til tydelig franchisekonsept
 5. Fra medlemsstyrt samarbeid til franchisekonsept

Suksessfaktorer er grunnleggende lik i alle situasjonene, der et utvikling- og endringsarbeidet som blir forskjellig.Kurset er lagt opp slik at alle disse situasjonene blir dekket underveis.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning
30
Forberedelse til forelesningene
35
Oppgaveløsning og gruppearbeid
65
Kollokvier og medstudentveiledning
30
Selvstudium/lese litteratur/eksamensforberedelser
40
Anbefalt tidsbruk totalt
200



  Eksamen
  Kurset avsluttes med en prosjektoppgave over 12 uker som avsluttes ca 2 uker etter at forelesningene er gjennomført.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37591 - Prosjektoppgave som teller 100 % for å oppnå godkjent karakter i kurset ELE 3759 Franchise 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon