ELE 3758 Økonomiske valg, innovasjon og lykke

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ELE 3758 Økonomiske valg, innovasjon og lykke


Kursansvarlig
Atle Raa

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Psykologen Daniel Kahneman fikk Nobels minnepris i økonomi i 2002. Han er kjent for å ha utviklet det som kalles prospektteori. Mye av hans forskning er oppsummert i boken Tenke, Fort og Langsomt. Den finnes i dag i nær sagt enhver bokhandel, og gir en lettfattelig, men likevel grundig oversikt over Kahnemans eget arbeid, samt annen moderne forskning om hvordan vi tenker og tar valg eller beslutninger i spørsmål av økonomisk og annen karakter i samfunnet.

Målet med kurset er å redegjøre for hvilke konsekvenser Kahnemans og andre lignende teorier har for våre synspunkter på hva som skaper økonomisk utvikling og samfunnsmessig velferd. En legger spesiell vekt på Kahnemans arbeid, men trekker også inn andre arbeider som har tilknytning til dette temaet.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter kurset skal studentene ha:

 • Opparbeidet kunnskap om hva som er de grunnleggende trekkene ved prospektteorien.
 • Etablert kjennskap til hvilke forutsetninger om atferd ligger bak handlinger i markedene, herunder full og begrenset rasjonalitet og den rolle økonomiske og sosiale incentiver kan spille.
 • Opparbeidet forståelse for hvordan disse moderne teoriene gir en annen innfallsvinkel til hvordan vi tar økonomiske beslutninger enn det som ligger til grunn for ortodoks økonomisk teori.
 • Opparbeidet forståelse for hvilke konsekvenser dette har for entreprenørskap og innovasjon
 • Tilegnet seg kjennskap til den pågående debatten om nudging (puff), slik den foregår i USA og andre land.
 • Etablert kjennskap til trekk av diskusjonen om forholdet mellom økonomisk velferd og lykke

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Drøfte økonomiske problemer og vurdere hvilke handlinger som kan være fornuftige i lys av Kahnemans perspektiver.
 • Bedømme og drøfte hva som kan være sterke og svake sider sett ut Kahnemans teori.
 • Redegjøre for relevans og fruktbarhet av Kahnemans teori for vår forståelse av entreprenørskap og innovasjon
 • Utvikle evne til å reflektere omkring forholdet mellom økonomi og den i våre dager meget omtalte lykkeforskningen

Holdningsmål
 • Studentene skal utvikle bevissthet om betydningen av økonomiske institusjoner, økonomisk organisering og økonomisk atferd for samfunn, bedriftene og den enkelte i samfunnet.
 • Studentene skal utvikle evnen til ved hjelp av teori og praktisk kunnskap i kombinasjon å reflektere over hva som er konsekvensene for samfunnet, næringslivet og individene av ulike former for økonomisk organisering og menneskelig atferd i markedene.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Kahneman, Daniel. 2013. Tenke, fort og langsomt. Pax

Annet:
Kompendium i ELE 3758 Økonomiske valg, innovasjon og lykke. Kompeniet vil bestå av enkelte kapitler fra følgende to bøker:
Richard H. Thaler og Cass Sunstein. 2009. Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, London: Penguin books
Jonathan Alred. 2010. The Skeptical Economist. Revealing the Ethics Inside Economics. London: EarthscanAnbefalt litteratur

Emneoversikt
 1. Kahnemans to systemer for hvordan vi tar beslutninger.
 2. Konsekvenser av å benytte ulike heuristikker i økonomiske sammenhenger.
 3. Betydningen av ulike forutsetninger om adferd i økonomisk sammenheng, blant annet innenfor entreprenørskap og innovasjon
 4. ‘Econs’ og ‘humans’ som personlighetstyper i samfunnet.
 5. Beslutningsarkitektur og nudging (puff)
 6. Kan lykke måles? Økonomi og lykke.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset vil bli gjennomført med en kombinasjon av forelesninger og gruppeoppgaver, samt veiledning i forbindelse med dette.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
36
Forberedelse til forelesning / lese litteraturen
50
Selvstudium og kollokvier
110
Gjennomføring av 3-timers eksamen
4
Anbefalt tidsbruk totalt
200

BI Nettstudier
Nettlærer vil benytte It's learning for å publisere fagstoff, oppgaver og digitale læringsressurser, og studentene gis mulighet til å kommunisere med nettlærer og medstudenter. Det gjennomføres intensivundervisning på samlinger i starten av semesteret og før eksamen. Nettstudentene tilbys også en studieguide. Studieguiden skal være supplement til pensumlitteraturen ved å bidra med leseplaner, relevante arbeidsoppgaver, referanser og kommentarer til kursets pensum.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger (helgesamlinger)
8
Forberedelse til forelesninger
12
Arbeid med pensumstoff, innsendingsoppgaver og oppgaver/aktiviteter på It's Learning*
176
Eksamen
4
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37581 Skriftlig eksamen, teller 100 % for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3758 Økonomiske valg, innovasjon og lykke, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon