ELE 3755 Mediesosiologi og medieøkonomi

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ELE 3755 Mediesosiologi og medieøkonomi


Kursansvarlig
Tor Bang

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Mediene er premissleverandører på de fleste arenaer. Det moderne mediespekteret er svært bredt sammensatt. Ingen samfunnsaktør kan forholde seg likegyldig til medial logikk, utbredelse og innflytelse. En analytisk tilnærming til mediefeltet er utenkelig uten dyp forståelse av kommunikasjon.

OBS!
Dette kurset har en del overlappende emner med valgkurset ELE 3718 Media Economics (7,5 studiepoeng). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for mer enn ett (1) kurs i en Bachelorgrad.

Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Etter kurset skal studenteneforstå avsender, kanal- og mottakerperspektiver.
 • Forstå vesentligheten av ytringsfrihet, som et gode i seg selv, og som grunnlagsrettighet for deliberativ politisk, økonomisk og kulturelt samkvem mellom mennesker.
 • Forstå medier som premissleverandører for politiske, økonomiske, kulturelle og andre samfunnsarenaer
 • Kjenne til medieinstitusjoner og mediemarkeder på lokale, regionale, nasjonale og globale nivåer.
 • Forstå mottakere som som publikum, kunder, aktører og distributører i medie- og kommunikasjonskjedene.
 • Kjenne til sosialpsykologiske, sosiologiske og antropologiske føringer over kvalitative og kvantitative medievalg.
 • tilegne seg innsikt i sosiale medier og kunne bidra på en blogg eller en konto på et sosialt nettsted.
Ferdighetsmål
 • Etter kurset skal studentene kunne bidra med råd i mediespørsmål for organisasjoner i de sivile og offentlige samfunn.
 • Kunne analysere logikken i medienæringskjeden og medieentreprenørskap og kunne vurdere økonomiske og distribusjonsmessige utfordringer for medieorgansiasjone (for eksempel pressestøtte og allmennkringkasting).
 • Kunne navigere i og kunne bruke bakgrunnsmateriale fra tilgjengelige databaser, som TNS Gallup, ssb.no, offentlighet.no og tilsvarende internasjonale baser i forhold til publikums medievalg.
 • Kunne foreta en analytisk og etisk vurdering av medietekster og publiseringer.

Holdningsmål
Studentene skal etter kurset kunne reflektere kritisk over medieinstitusjonenes og massekommunikasjonens totale betydning i de sivile og offentlige sektorene på lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt nivå.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bang, Tor og Mona K. Solvoll (red). 2014. Medieøkonomi : konflikt og samspill. Cappelen Damm Akademisk. Med kapitler av Jens Barland, Johann Roppen og Arne Krumsvik
Schwebs, Ture og Helge Østbye. 2013. Media i samfunnet. 6. utg. Samlaget


Anbefalt litteratur
Bøker:
Enjolras, Bernard ... [et al.]. 2013. Liker - liker ikke : sosiale medier, samfunnsengasjement og offentlighet. Cappelen Damm akademisk. 229 sider
Vivian, John. 2013. The media of mass communication. 11th ed. Pearson. 1-24, 77-104, 151-316, 373-457. For studenter som ikke behersker norsk
Waldahl, Ragnar. 2007. Opinion og demokrati. Universitetsforlaget. 256


Emneoversikt
 • Samfunnspolitiske og humanistiske forutsetninger for medier
 • Ytringsfrihet
 • Trykte medier
 • Dynamiske medier
 • Massemedier og sosiale medier, konvergens av medietyper.
 • Medieøkonomi.
 • Kvalitative, kvantitative og økonomiske publikumsundersøkelser
 • Sosialpsykologiske, antropologiske og sosiologiske perspektiver på mediene og medienes publikum.
 • Globale medieorganisasjoner.
 • Kunnskapsspredning og kunnskapskløfter
 • Mediebransjens etiske utfordringer og praksis.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres over 36 timer, fordelt på klasseromsundervisning og veiledning.
Under gjennomføringen av kurset vil det bli gitt felles metodologisk veiledning i oppgaveskriving, kildesøk og referanseteknikk. Studentene skal levere et paper med obligatorisk tema i form av en prosjektoppgave.

Anbefalt tidsbruk for studentene:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i forelesning
36
Foreberedelse til forelesningene
37
Oppgaveløsning og gruppearbeid
70
Kollokvier og medstudentveiledning
26
Selvstudium / lese litteratur / eksamensforberedelser
31
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Studentene skal levere en hjemmeeksamn over 72-timer og avlegge en kontrolleksamen.

  1) En 72-timers hjemmeeksamen som kan løses individuelt eller i grupper på inntil tre (3) studenter.Hjemmeeksamen teller 100 % av karakteren i kurset.

  2) Kontrolleksamen på en (1) time. Kontrolleksamen bedømmes til bestått / ikke bestått. Bestått kontrolleksamen er en forutsetning for å få karakter i kurset.
  Temaene i kontrolleksamen har utgangspunkt i teori- og begrepsforståelse.


  Eksamenskode(r)
  ELE 37551 Hjemmeeksamen, teller 100 % av karakteren i ELE 3755 Mediesosiologi og medieøkonomi 7,5 studiepoeng.
  ELE 37552 Kontrolleksamen, vurderes til bestått / ikke bestått.


  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler til hjemmeeksamen
  Ingen hjelpemidler til kontrolleksamen.


  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon
  Dette kurset har en del overlappende emner med valgkurset ELE 3718 Media Economics (7,5 studiepoeng). Man vil derfor ikke kunne få uttelling for mer enn ett (1) kurs i en Bachelorgrad.