ELE 3753 Bedriften II: Multinasjonale selskaper, ansvar og utvikling

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ELE 3753 Bedriften II: Multinasjonale selskaper, ansvar og utvikling


Kursansvarlig
Sverre August Christensen

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset vil gi en historisk introduksjon til multinasjonale selskaper og globalisering. Et sentralt poeng er hvordan multinasjonale selskaper har blitt oppfattet og beskrevet; om de bidrar til vekst og utvikling, eller utnytting og stagnasjon. Kurset legger særlig vekt på utviklingen de siste 40 årene, og løfter frem spørsmål knyttet til økonomisk utvikling og selskapenes ansvar. En viktig del av kurset er å se nærmere på norske multinasjonale selskaper utfordringer kytte til å globale verdikjeder og samfunnsansvar.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Etter endt kurs skal studentene:

 • Kjenne til historien til multinasjonale selskaper.
 • Ha kunnskap om ulike teorier knyttet multinasjonale selskaper
 • Kjenne til viktige teorier om globalisering og dens drivkrefter
 • Ha kjennskap til hvordan og hvorfor multinasjonale selskaper har endret seg
 • Kjenne til sentrale teorier om globalisering og utvikling
 • Kjenne til sentrale teorier om multinasjonale selskapers samfunnsansvar

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene kunne:
 • Reflektere over multinasjonale selskaper og globalisering
 • Reflektere rundt multinasjonale selskaper, samfunnsansvar og utvikling
 • Forklare hvorfor og hvordan multinasjonale selskaper og globaliseringen endrer seg
 • Vurdere tekster og teorier i henhold til historisk kontekst.
 • Reflektere skriftlig omkring komplekse sammenhenger.

Holdningsmål
 • Utvikle en kritisk bevissthet knyttet til multinasjonale selskaper og globalisering
 • Utvikle bevissthet knyttet til multinasjonale selskapers samfunnsansvar
 • Utvikle holdninger til hvordan globalisering påvirker ansvarsforhold
 • Utvikle en kritisk bevissthet knyttet til globalisering og utvikling
 • Utvikle bevissthet om historisk endring og historisk forankring knyttet.

Forkunnskaper
Det forventes forkunnskaper fra kurset HIS 3410 Bedriften, eller tilsvarende kurs.

Obligatorisk litteratur

Artikler:
Ekberg, Espen & Even Lange. 2013. Business history and economic globalisation. Business history. 56 (1). S. 101-115. Kan lastes ned fra biblioteket
Kristen Bell DeTienne and Lee W. Lewis. 2005. The Pragmatic and Ethical Barriers to Corporate Social Responsibility Disclosure: The Nike Case. Journal of Business Ethics. Vol. 60. 17 sider. Kan lastes ned fra biblioteket


Annet:
Sverre A. Christensen. 2014. Globaliseringens fortellinger. Pax. 40 sider. Kun et kapittel i boken er pensum, som kan lastes ned fra Itslearning


Anbefalt litteratur

Emneoversikt
 1. Intro: Imperialisme - Oversjøiske selskaper og Opiumskrig
 2. The great divergence debatten: Hvorfor ble vestlige land dominerende
 3. Hva driver globaliseringen? – en sammenligning av første og andre globaliseringsbølge
 4. Fra handelsteorier til Hymers kritiske perspektiv på MNS selskaper
 5. Globaliseringsvennlige teorier om multinasjonale selskaper
 6. Norsk skipsfart: viktige globaliseringsdrivere
 7. Fra horisontale til vertikale DUI: globale verdikjeder
 8. Praksis/case i norsk MNS
 9. Sweatshops a blessing or a curse
 10. NGOenes rolle i globaliseringen
 11. Praksis/case NGO
 12. Kinas utvikling

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk

Aktivitet
Timebruk
Deltagelse i undervisningen I
36
Lærerassistert gruppearbeid i forbindelse med bedriftsbesøk
9
Forberedelse til forelesningen
63
Selvstudium og kollokvier
89
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftelig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37531 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset ELE 3753 Bedriften II: Multinasjonale selskaper, ansvar og utvikling 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidler tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon