Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3747 Konflikthåndtering i norsk arbeidsliv

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

ELE 3747 Konflikthåndtering i norsk arbeidsliv


Kursansvarlig
Bjørn Eriksen

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset gir en innføring i analyse og håndtering av konflikter med bakgrunn i internasjonal konfliktteori og norsk arbeidsrett. Konflikter er en uunngåelig del av næringsvirksomhet og arbeidsforhold. Konflikter kan bli destruktive og påføre individer, grupper og organisasjoner økonomiske og andre kostnader hvis store interesser står på spill og prosedyrer og kompetanse for å håndtere konfliktene er mangelfulle. Gode rutiner og holdninger til konflikthåndtering fremmer trivsel på arbeidsplassen, produktivitet og kan stimulere til kreativitet og innovasjon. Det er derfor av stor betydning for alle som er involvert i arbeidslivet å kunne forstå og håndtere konflikter. Kurset gir studentene grundig innsikt i sentrale teorier for å forstå grunnlaget for konflikter, hvordan konflikter oppstår og utvikler seg, og hvordan konflikter kan håndteres på måter som ivaretar individer, grupper og organisasjoner. Samtidig tar kurset for seg regler, retningslinjer og praksis for konflikthåndtering i norsk arbeidsliv, både i den kollektive og individuelle del av arbeidsretten. Kurset kombinerer faglige perspektiver fra juss og psykologi med særlig relevans for norsk arbeidsliv og er dermed tilpasset alle studier på BI.


Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene:

 • Opparbeide seg god forståelse for utvalgte teorier og forskningsfunn om konflikter, derunder om konflikters bakgrunn, oppbygning og elementer, om hvordan konflikter oppstår og utvikler seg, og om hvordan konflikter kan håndteres på måter som ivaretar individer, grupper og organisasjoner.
 • Tilegne seg kunnskap om utvalgte deler av regelverk og praksis for konflikthåndtering i norsk arbeidsliv, både i arbeidsrettens individuelle og kollektive del.
 • Tilegne seg kunnskap om samspillet mellom juss og psykologi i teori og praksis ved håndtering av konflikter

Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene:
 • Kunne identifisere og analysere utvalgte problemstillinger ved forståelse og håndtering av konflikter og kunne redegjøre for sentrale teorier og forskningsfunn innenfor de relevante deler av konfliktteorien
 • Kunne redegjøre for utvalgte trekk ved arbeidsmiljølovens sentrale bestemmelser om konflikthåndtering på norske arbeidsplasser
 • Kunne redegjøre for utvalgte deler av regelverk og praksis fra den kollektive arbeidsretten for håndtering av konflikter
 • Kunne foreta en analyse og vurdering av konkrete konflikter i arbeidslivet basert på caser

Holdningsmål
Etter endt kurs forventes studentene:
 • Å ha utviklet evner til refleksjon rundt alternative måter å håndtere konflikter på, som kan ivareta individers, gruppers og organisasjoners mål og interesser
 • Å ha utviklet evner til å se etiske sider av ulike måter å håndtere konflikter på
 • Å kjenne til forholdet mellom juss og etikk ved håndtering av konflikter, derunder at det kan ligge etiske forventninger ut over de klart definerte regler, samt ha en bevisst holdning til hvordan slike dilemmaer kan løses i praksis

Forkunnskaper
ORG 3402 Organisasjonsatferd og ledelse eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Blandhol, Sverre. 2013. Veier til løsning. Analyse og håndtering av konflikter. Fagbokforlaget

Annet:
Jakhelln, Henning. 2009. «Arbeidsretten», i Knophs oversikt over Norges rett. 13. Universitetsforlaget. s. 545-581


Anbefalt litteratur
Bøker:
Deutsch, Morton m.fl.. 2006. The Handbook of Conflict Resolution. 2nd ed. Jossey-Bass
Pruitt, Dean G. and Sung Hee Kim. 2004. Social Conflict: Escalation, Stalement, and Settlement. 3rd ed. McGraw Hill


Emneoversikt
 • Konflikter og konflikthåndtering i norsk arbeidsliv
 • Grunnleggende konfliktanalyse: Konflikters elementer, parter i konflikt, konfliktstørrelse, konfliktfortellinger, konflikters dimensjoner
 • Emosjoner i konflikt
 • Makt og sosiale roller i konflikter
 • Tillit: tillitsetablering og gjenreising av tillit
 • Kommunikasjon og konflikter
 • Utvikling av konflikter: Perspektiv, strategi, prosess og taktikk
 • Eskalering, nedtrapping og opphør av konflikter
 • Endringsprosesser og konflikt
 • Konstruktive kontroverser
 • Forhandlinger, mekling, alternativ konfliktløsning

Dataverktøy
Ingen spesielle dataverktøy benyttes i dette kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med undervisning i 45 kurstimer, der 25 timer er ordinære forelesninger og 20 timer er viet case og praktiske øvelser.

Undervisningsformen forutsetter at studentene før hver forelesning setter seg inn i pensumstoff og evt. relevante rettsregler. I hovedsak vil kun sentrale problemstillinger i pensum bli behandlet og utdypet på forelesningene. Deler av pensum må tilegnes på egenhånd (selvstudium). Fordeling av de ulike emner på forelesninger og seminarer vil fremgå av forelesningsplanen.

Anbefalt tidsbruk for studentene:

Aktivitet Timebruk 
Deltakelse i undervisning
25
Deltakelse i seminarundervisning
20
Forberedelse til undervisning 
45
Selvstudium/lese litteratur
75
Arbeid med case/øvelser
30
Eksamen 
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en 5 timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37471 – Skriftlig eksamen som teller 100 % for å få karakter i kurset ELE 3747 Konflikthåndtering i norsk arbeidsliv, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Norsk lovsamling, særtrykk av arbeidsmiljøloven. Ellers er ingen andre hjelpemidler tillatt til eksamen.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste kursgjennomføring.

  Tilleggsinformasjon