ELE 3737 Styre- og utvalgsarbeid

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2013/2014

ELE 3737 Styre- og utvalgsarbeid


Kursansvarlig
Benedicte Brøgger, Frode Solberg

Institutt
Institutt for innovasjon og økonomisk organisering

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset skal gi kunnskaper om sentrale problemstillinger og teorier som har betydning for praktisk utøvelse av styreverv i privat og offentlig sektor, samt frivillige organisasjoner og utvalg. Sentralt i kurset er forståelsen for sammenhengen mellom foretakets eller organisasjonens mål og styringsstystem. Gjennom kurset blir det lagt vekt på den praktiske organiseringen og prosessene i styrerommet. Tema som er aktuelle i samfunnsdebatten blir trukket inn i kurset.


Læringsmål
Kunnskapsmål

 • Kunne drøfte teoretiske perspektiver for styre- og utvalgsarbeid i et praktisk perspektiv
 • Kjenne til de viktigste lover, regler og rammebetingelser som styrer og utvalg må forholde seg til
 • Kjenne til sentrale prinsipper for økonomistyring, kommunikasjons- og beslutningsprosesser

Ferdighetsmål
 • Utvikle metoder for samspillet mellom daglig leder og styret
 • Utvikle metoder for å kontrollere de disposisjoner den utøvende ledelse foretar
 • Utvikle system for nettverksbygging og allianser

Holdningsmål
 • Ha et bevisst forhold til rollen som styre- og utvalgsmedlem
 • Ha et bevisst forhold til hvilket ansvar og hvilke forpliktelser styre- og utvalgsmedlemmer har overfor ulike interessenter
 • Ha et bevisst forhold til etiske problemstillinger knyttet til det å være styremedlem, styreleder eller utvalgsmedlem

Forkunnskaper
Ingen krav til formelle kunnskaper, men studentene bør ha innsikt i organisasjon og ledelse på bachelornivå, samt en økonomisk grunnforståelse på samme nivå. Erfaring fra og interesse for studentarbeid vil være en fordel

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Bråthen, Tore. 2013. Selskapsrett. 4. utg. Universitetsforlaget
Huse, Morten. 2011. Styret : tante, barbar eller klan?. 4. utg. Fagbokforlaget


Annet:
Aksjeloven av 13. juni 1997, nr. 44. (Bør være etter 01.01.2010)


Anbefalt litteratur
Bøker:
Levorsen, Stein O. 2010. Styrearbeid i praksis: innføring i styrets hovedoppgaver og arbeidsform med eksempler og bedriftshistorier. 7. utg. Universitetsforlaget
Standal, Elbjørg Gui og Arild I. Søland. 2009. Håndbok i økonomi for styremedlemmer. 2. utg. Universitetsforlaget. ss 9-117


Emneoversikt
 • Formelle lover, vedtekter, regler og forordninger av betydning for styrets og utvalgets arbeid samt den enkelte aktørs ansvars- og myndighetsforhold.
 • Lov om Aksjeselskaper av 1997
 • Brønnøysundregisteret; formell registrerings – og rapporteringsplikt
 • Styrets ansvar for utvikling av organisasjonens overordnede styringsverktøy, forholdet til omverdenen, nettverk samt intern og ekstern kommunikasjon
 • Teoretiske perspektiver på styrearbeid
 • Styrets ansvar i forhold til økonomi- og regnskapsfunksjonen.
 • Styrets oppgaver sett fra eiernes, bedriftens og medlemmenes side
 • Rollefordeling mellom eiere, styre, og administrativ ledelse. Rollekonflikter
 • Samarbeid mellom styret, utvalget og daglig ledelse
 • Formell oppbygging og uformell samhandling
 • Styrets kompetanse og sammensetning, samt utvikling av styrets og utvalgets kompetanse
 • Styret og situasjonsbestemte forhold
 • Evaluering av styrets og utvalgets arbeid

Dataverktøy
Det er ingen krav til spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med modulbaserte forelesninger over ett semester. I løpet av perioden skal studentene løse og presentere en oppgave.

Det forutsettes at studentene deltar aktivt i undervisningen.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltagelse på undervisning
30
Deltagelse på gjennomgang av gruppearbeid
5
Forberede presentasjon i klassen
10
Selvstudium - pensum
55
Eksamen - Prosjektoppgave
100
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave.
  Prosjektoppgaven utleveres ved studiestart, og den skal leveres ved semesterets slutt. Prosjektoppgaven kan løses individuelt eller i grupper på inntil 3 studenter, og skal omfatte en rapport der studentene skal intervjue fire erfarne styremedlemmer.


  Eksamenskode(r)
  ELE 37371 Prosjektoppgave som teller 100% for å oppnå endelig karakter i kurset ELE 3737 Styre- og utvalgsarbeid, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Ved neste ordinære gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon