Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3723 Politisk styring

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

ELE 3723 Politisk styring


Kursansvarlig
Are Vegard Haug

Institutt
Institutt for regnskap - revisjon og jus

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kursets formål er å gi en oversikt over offentlig sektors rolle i en markedsøkonomi, med særlig vekt på demokratiske beslutninger med henblikk på å korrigere for ulike former for markedssvikt. En spesiell oppmerksomhet vies det offentlige ansvaret for helse og velferdsordninger, slik det er utviklet i den skandinaviske velferdsmodellen

Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene skal får en grunnleggende forståelse for begrunnelsene for offentlig virksomhet, og for hvordan dette danner rammer for private aktører i markedet. Likeså skal studentene tilegne seg konkrete kunnskaper om offentlig aktivitet innen finanspolitikk, pengepolitikk, pensjonsfondsforvaltning, distriktspolitikk og næringspolitikk.

Ferdighetsmål
Studentene skal tilegne seg konkrete kunnskaper om hvordan mange samfunnsmål best oppnås gjennom et samspill mellom offentlige inngrep og markedsøkonomiske dynamikker. Likeså skal det etableres kunnskaper om hvordan både stat og marked har fortrinn så vel som ulike former for svikt, - og om hvordan en overordnet samfunnstyring derfor fordrer en stadig reformering av de virkemidler som politikken benytter seg av.

Holdningsmål
Sudentene skal utvikle et balansert syn på forholdet mellom stat og marked, og oppøve evnen til å skille mellom verdibaserte og vitenskapelige oppfatninger på samfunnets utvikling. Likestå skal det utvikles en god forståelse for hvordan gode løsninger ofte er kompromisser mellom hensynene til demokratiske beslutningsprosesser, markedsøkonomisk effektivitet og sosial rettferdighet.

Forkunnskaper
Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Røste, Ole Bjørn. 2013. Økonomi og politikk for samfunnsvitere. Gyldendal akademisk. Revidert utg. av Politikk og økonomi : for statsvitere
Sørensen, Rune J. 2009. En effektiv offentlig sektor : organisering, styring og ledelse i stat og kommune. Universitetsforlaget. 9-148


Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Begrunnelsene for offentlig sektor
 • Styringssvikt og ineffektivitet i offentlig sektor
 • Offentlig eierskap og ledelse
 • Teoretiske modeller for studiet av offentlig poltikk
 • Veksten i offentlige utgifter
 • Makroøkonomisk politikk
 • Stat, marked og det gode samfunn

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Læringsprosess
Kurset består av 45 timer som gjennomføres som en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og en tilbakemelding på en individuell innleveringsoppgave (fagoppgave). Arbeidet i grupper består av arbeid med et konkret case, og påfølgende presentasjon i klassen.

Innleveringsoppgaven (fagoppgave) er obligatorisk, og skal være et individuelt essay over et selvvalgt tema knyttet til et av kursets sentrale emner. Kurset avsluttes med en tre timers skriftlig eksamen.

Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse i undervisning og gruppearbeid
45
Forberedelse til forelesning/gruppearbeid
90
Eget arbeid med hjemmeoppgave
62
Skriftlig eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Karakter i kurset baserer seg på følgende aktiviteter og vekting.

  Del 1 -Fagoppgave over fire (4) uker som teller 50%. Oppgaven skal løses individuelt.
  Del 2 - Tre timer individuell skriftlig eksamen som teller 50%.

  Begge delelementer må bestås for å få endelig karakter i kurset.


  Eksamenskode(r)
  ELE 37231 - Fagoppgave som teller 50% av samlet karakter i ELE 3723 Politisk styring - 7,5 studiepoeng.
  ELE 37232 - Skriftlig eksamen - teller 50% av samlet karakter i ELE 3723 Politisk styring - 7,5 studiepoeng.


  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt ved fagoppgaven.
  Ingen hjelpemidler er tillatt ved skoleeksamen.
  Eksamensinformasjonen publisert på studentportalen @BI forklarer bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Ved neste ordinære gjennomføring av kurset. Eventuell kontinuasjon i en av eksamenene kan gjøres separat.

  Tilleggsinformasjon