Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3722 EU, EØS og Norge

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2015/2016
English version

ELE 3722 EU, EØS og Norge


Kursansvarlig
Are Vegard Haug

Institutt
Institutt for rettsvitenskap

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset gir en grundig innføring i EUs institusjonelle oppbygging og virkemåte. EU, Det indre marked og EØS er helt sentrale stikkord for å forstå Europas utvikling de siste årene. Stadig flere områder innen politikk og handel berøres av EUs regelverk, noe som også gjelder for Norge gjennom EØS avtalen. Kurset fokuserer blant annet på EUs institusjoner og beslutningsprosesser, EU lobbying, det indre marked, EØS, den økonomiske monetære union, samt EUs utenrikspolitikk.


Læringsmål
Kunnskapsmål
Studentene vil tilegne seg en grunnleggende forståelse av EUs politikk og dennes innvirken på nasjonalstaten. Viktig læring er hvordan EU opererer som en internasjonal organisasjon både på politisk og økonomisk nivå. Store deler av norsk næringsliv og offentlig sektor er direkte eller indirekte berørt av EU, selv om vi står uten medlemskap. Målet er at studentene skal tilegne seg konkrete kunnskaper om hvordan Norge påvirkes av EU, med de fordeler og ulemper det er å stå utenfor en slik samarbeidsorganisasjon.

Ferdighetsmå
Norge er helt avhengig av å følge de retningslinjer som er skissert i EØS avtalen, både hva gjelder økonomisk samarbeid og i stadig større grad politiske saker. Gjennom kunnskap om at EU og EØS er et sammensatt system som foregår på flere nivå, både nasjonalt, internasjonalt og overnasjonalt, skal studentene skal kunne analysere hvordan forskjellige nasjoners politikk og økonomi kan ha en avgjørende innvirkning på hverandre.

Holdningsmål
Studentene skal oppøves i å reflektere over etiske betrakninger knyttet til internasjonale organisasjoner som til daglig har innvirkning på våre egne politiske og økonomiske systemer, og dermed hvordan andre nasjoner er med på å påvike egne holdninger og generelle verdisystem.

Forkunnskaper
Kurset stiller ingen spesielle krav til forkunnskaper, og passer for alle studentgrupper.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Cini, Michelle, Nieves Pérez-Solórzano Borragán, eds. 2013. European Union politics. 4th ed. Oxford University Press. Ikke kapittel 2, 11, 21, 25 og 26
Claes, Dag Harald og Tor Egil Førland. 2010. EU : mellomstatlig samarbeid og politisk system. 3. utg. Gyldendal akademisk. Ikke kap. 3, 4 og 5


Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Det nye Europa – EUs historie
 • EUs Institusjoner: Kommisjonen
 • EUs Institusjoner: Ministerrådet
 • EUs Institusjoner: Parlamentet
 • EUs lovgivningsprosess
 • EU etter Lisboa
 • EU Lobbying
 • EUs indre marked
 • EØS
 • EU IKT politikk
 • EUs energi og miljøpolitikk
 • EUs utenrikspolitikk
 • Euroen
 • Næringslivs cases
 • EUs fremtid

Dataverktøy
Dataverktøy vil ikke bli brukt i dette kurset

Læreprosess og tidsbruk
Anbefalt tidsforbruk:
Aktivitet
Timebruk
Deltakelse på forelesninger
45
Forberedelser til forelesninger
45
Selvstudium og arbeids med pensum
107
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ELE 37221 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset ELE 37221 EU, EØS og Norge- 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidlert tillatt.
  Eksamensinformasjonen publisert på studentportalen @BI forklarer bruk av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. https://at.bi.no/NO/Pages/Exa_Hjelpemidler-til-eksamen.aspx


  Kontinuasjon
  Ved neste ordinære gjennomføring av kurset

  Tilleggsinformasjon