Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BTH 1704 Bacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Management - KONTINUASJONSEKSAMEN

BTH 1704 Bacheloroppgave - Logistikkledelse / Supply Chain Management - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
BTH 1704
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Eirill Bø
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Logistics Management / Supply Chain Management - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2023 Vår
2024 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Det tilbys kontinuasjonseksamen vår 2023 og siste gang vår 2024. 

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføring, Bachelorstudiet i Retail Management og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Bacheloroppgaven er et større selvstendig arbeid der studentene skal vise at de kan gå inn i en problemstilling innenfor logistikkfaget og løse denne på en helhetlig og god måte. Bacheloroppgaven inngår som en obligatorisk del av studiet. Oppgaven skrives i grupper på to til tre studenter som skal samarbeide om oppgaven. I spesielle tilfeller kan en student få innvilget å gjøre et individuelt arbeid.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført Bacheloroppgave skal studentene gjennom arbeidet ha:

  • Tilegnet seg teoretisk forståelse for viktigheten av logistikken i en bedrift.
  • Opparbeidet forståelse for betydningen av rollene i en forsyningskjede.
  • Opparbeidet forståelse for den valgte bedriftens plassering i forsyningskjeden.
Ferdighetsmål

Studentene skal kunne utarbeide en velskrevet rapport om en konkret logistisk problemstilling knyttet til en bedrift, de skal kunne presentere et forslag til løsning på problemstillingen og knytte det hele til et teoretisk rammeverk.

Generell kompetanse
  • Studentene skal trenes i å ta kontakt med en bedrift og få i gang et relevant samarbeid om en bacheloroppgave.
  • Studentene skal trenes i forståelsen av et problem ut fra teoretisk bakgrunn.
Kursets innhold

Studentene er selv ansvarlig for å finne et egnet emne innenfor rammen av logistikk som passer for skriving av bacheloroppgaven.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter veiledning og seminarer at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. 

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både seminarer og veiledning.  

Undervisningen omfatter felles forelesninger og 3 seminarer. Til forelesningene og hvert seminar skal studentene normalt forberede og presentere, og/eller levere inn materiale på forhånd. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver.

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Seminarundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt på seminarene og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring.

For oppgaver med kvantitative primærdata vil det være naturlig å benytte Eviews eller andre relevante program for dataanalyse. Søk etter informasjon i databaser og på Internett vil være sentralt i alle oppgaver.

Dataverktøy
EViews
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter BST 1703 Logistikkledelse - Supply Chain Management eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Eksamenskode: 
BTH17041
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
16 Time(r)
Deltakelse i fellesforelesning 2 x 8 timer
Undervisning
2 Time(r)
Deltakelse i bibliotekets informasjon
Seminargrupper
6 Time(r)
Deltakelse i seminarer, 3 x 2 timer
Forberedelse til undervisning
30 Time(r)
Forberedelse til seminarer
Innlevering(er)
80 Time(r)
Utarbeide delinnleveringer underveis
Gruppearbeid / oppgaver
263 Time(r)
Arbeid med Bacheloroppgaven
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3 Time(r)
Veiledning til Bacheloroppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.