Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BTH 1411 Bacheloroppgave - Human Resource Management - KONTINUASJONSEKSAMEN

BTH 1411 Bacheloroppgave - Human Resource Management - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
BTH 1411
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
15
Kursansvarlig: 
Øyvind Lund Martinsen
Christina G. Leonore Nerstad
Kursnavn på engelsk: 
Bachelor Thesis - Human Resource Management - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Semester: 
2024 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2023 Vår
2024 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang ordinært vår 2022. Det tilbys kontinuasjonseksamen vår 2023 og siste gang vår 2024. 

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Denne bacheloroppgaven vil i kombinasjon med kurset BST 1410 Human Resource Management, 15 studiepoeng utgjøre en fordypning i fagområdet på 30 studiepoeng. Studenter ved Bachelorstudiet i markedsføring, Bachelorstudiet i Retail Management og Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon som har denne kombinasjonen, vil få påskrift om fordypning på sitt endelige vitnemål.

Human Resource Management (HRM) er et kjernefag i moderne organisasjonsutdanning. Faget beskriver hvordan bedrifter og organisasjoner kan nyttiggjøre seg ansattes evner, egenskaper og ferdigheter. Faget beskriver også hvordan man kan tilrettelegge for læring, kunnskapsdeling, motivasjon, optimale arbeidsforhold og jobbtilfredshet. Anvendelse av kunnskap fra HRM vil derfor skape optimale forutsetninger for lønnsomhet, produktivitet og trivsel i alle typer virksomheter. Slik sett er evidensbasert HRM blant de sterkeste konkurransefaktorene i dagens arbeidsliv og HRM gir kompetanse for fremtidsorienterte ledere, HR sjefer og HR medarbeidere.

I arbeidet med bacheloroppgaven i HRM får studentene anledning til å utvikle en dypere forståelse av faget gjennom kritisk, utviklingsorientert og selvstendig arbeid. Bacheloroppgaven gir både verdifull dybdekunnskap innen et valgt tema og kunnskaper om relevant utredningsmetodikk. Denne kunnskapen vil være både anvendelig og nyttig i fremtidig arbeid som HRM leder og i andre sentrale HR funksjoner.

Kunnskapsmål
 • Studentene skal gjennom arbeidet med bacheloroppgaven oppnå dybdekunnskaper innen en avgrenset del av faget HRM.
 • Studentene skal gjennom arbeidet med bacheloroppgaven oppnå kunnskaper om teoretisk, kvalitativ og kvantitativ utredningsmetodikk.
Ferdighetsmål
 • Studentene skal vise ferdigheter innen relevant utredningsmetodikk gjennom bacheloroppgaven.
 • Studentene skal vise ferdigheter i metodevalg avhengig av problemstilling gjennom bacheloroppgaven
Generell kompetanse

Studentene skal gjennom bacheloroppgaven vise forståelse av hvor verdifull systematisk utredning er for praksis innen HRM feltet. De skal også vise forståelse for betydningen av evidensbasert kunnskap innenfor HRM.

Kursets innhold

Studentene jobber primært i grupper på tre, sekundært to, og individuelt. I arbeidet med bacheloroppgaven i HRM kan deltakerne velge ett av fem fordypningsområder. Det er også mulig å kombinere de fem områdene. For eksempel ledelse og motivasjon eller rekruttering og kompetanseutvikling. Det er også mulig å velge annen fordypning som er relevant innenfor HRM faget. De fem foreslåtte mulige fordypningsområdene er:

 1. Kompetanseutvikling: organisasjonslæring/endring/innovasjon/opplæring/karriere planlegging
 2. Arbeidsmiljø/stress/helse/konflikter - det gode arbeidsmiljø
 3. Ledelse og lederutvikling
 4. Motivasjon og jobbtilfredshet
 5. Rekruttering og seleksjon, Nedbemanning

Studentene må velge ett av disse fem temaene for sin bacheloroppgave. I spesielle tilfeller kan studentene søke fagansvarlige om andre fordypninger på oppgaven. Innen hvert av de tematiske områdene vil det bli oppgitt et pensum på ca 400 sider og metodelitteratur på ca 400 sider. I tillegg skal studentene dokumentere et selvvalgt pensum på ca 400 sider. Hver bacheloroppgave får tilbud på inntil tre timer veiledning pr oppgave. Øvrig felles undervisning blir gitt avhengig av antall studenter som deltar. En skisse for mulig felles undervisning er gitt under:

Innledning

 • Orientering om bacheloroppgaven.
 • Kort gjennomgang av de fem spesialiseringsområdene.
 • Bibliotekets gjennomgang
 • Selvvalgt litteratur.
 • Valg av tematikk og gruppedannelse

Forberedelse til informasjonsinnhenting

 • Forholdet mellom problemstilling og metode
 • Forberedelse til datainnsamling (teoretisk, kvalitativ, kvantitativ).
 • Metodiske krav til målinger, observasjon, intervju, case studier, oppsummeringsoppgaver og teoretiske oppgaver.
 • Planlegging av undersøkelsen/observasjonsgrunnlaget.

Gjennomføring av analyser

 • Kvalitative og kvantitative analyser
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Studentene forventes å ta et selvstendig ansvar for arbeidet med bacheloroppgaven. Derfor forutsetter fellesundervisning og veiledning at studentene gjør et arbeid i forkant som danner grunnlag for diskusjoner og veiledning. 

Studentene skal fylle ut et registreringsskjema hvor det valgte tema oppgis. Deretter blir studentene tildelt veileder. Kurset gjennomføres over ett semester og omfatter både fellesundervisning og veiledning. Se også retningslinjer for skriving av bacheloroppgaver. 

Det tilbys inntil 3 timer individuell veiledning for hver studentgruppe. Fellesundervisningen er obligatorisk. Studenter som ikke har deltatt i undervisningen og/eller ikke har levert dokumentasjon må forvente å bli innkalt til muntlig høring. 

Det kreves innlevering av forprosjekt er obligatorisk før samling to. Forprosjektet skal godkjennes av veileder. Forprosjektet skal være på fire til fem sider og skal beskrive tematikk for prosjektoppgaven, sentral teori, tilleggslitteratur, samt antatt metodebruk. 

Programvare for kvantitativ eller kvalitativ analyse kan være aktuelle.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Anbefalt pensum knyttet til hvert av fordypningsområdene:

1. Kompetanseutvikling: Læring/opplæring/karriere planlegging

 • Krogh, Georg von, Kazuo Ichijo, Ikujiro Nonaka. (2000). Enabling knowledge creation: how to unlock the mystery of tacit knowledge and release the power of innovation. Oxford University Press ( - kapittel 2 gir 232 sider)
 • Filstad, Cathrine. (2016). Organisasjonslæring: fra kunnskap til kompetanse. 2.utgave Fagbokforlaget.
 • Selvvalgt pensum ca. 400 sider.

2. Arbeidsmiljø/stress/helse

 • Einarsen, Ståle og Anders Skogstad (red). (2011). Det gode arbeidsmiljø. 2 utg. Fagbokforlaget
 • Selvvalgt pensum ca. 400 sider.

3. Ledelse

 • Northouse,Peter Guy. (2013). Leadership: theory and practice. 6th ed. Sage
 • Selvvalgt pensum ca. 400 sider.

4. Motivasjon og jobbtilfredshet

 • Latham, Gary P. (2012). Work motivation: history, theory, research, and practice. 2nd ed. Sage
 • Selvvalgt pensum ca. 400 sider.

5. Rekruttering og seleksjon

 • Edenborough, Robert. (2005). Assessment methods in recruitment, selection & performance: a manager's guide to psychometric testing, interviews and assessment centres. Kogan Page.
 • Selvvalgt pensum ca. 400 sider.
Kvalifikasjoner

Kurset forutsetter 2 års høyskoleutdanning innen økonomi og administrasjon, markedsføring eller tilsvarende.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Må ha gjennomført kurset BST 1410 Human Resource Management.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Det anbefales at oppgaven løses i grupper.
Eksamenskode: 
BTH14111
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
2 Time(r)
Introduksjonsforelesning
Undervisning
2 Time(r)
Biblioteksinformasjon
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
55 Time(r)
Innlevering(er)
40 Time(r)
Utarbeide delinnleveringer underveis
Gruppearbeid / oppgaver
298 Time(r)
Arbeid med Bacheloroppgaven.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
3 Time(r)
Veiledning til Bacheloroppgaven
Sum arbeidsinnsats: 
400

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 15 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 400 timer.