Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

BØK 3628 Internkontroll og regnskapsorganisasjon

BØK 3628 Internkontroll og regnskapsorganisasjon

Kurskode: 
BØK 3628
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Olav Nordtømme
Kursnavn på engelsk: 
Internal Control and Accounting Organisation
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og adm. med regnskapsutdanning - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset omhandler internkontroll som et av verktøyene for effektiv virksomhetsstyring og utfordringer knyttet til å etablere hensiktsmessige rutiner som ivaretar behovet for styring og kontroll, herunder etterlevelse av regulatoriske krav på alle relevante områder for virksomheten.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene ha:

 • Kunnskap om COSO-modellen som et generelt rammeverk for internkontroll
 • Grunnleggende kunnskap om de mest relevante utfordringene knyttet til etterlevelse av lover og regler som omhandler bokføring og regnskap og andre viktige forhold for næringsdrivende og arbeidsgivere
 • Kunnskap om krav til sikkerhet og kontroller i IKT-systemer
 • Kunnskap om de mest sentrale virksomhetsrutiner og forretningsprosesser
 • Kunnskap om styrets, daglig leder og revisors rolle og ansvar knyttet til en virksomhet
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Identifisere, vurdere og forstå risiko, herunder risiko knyttet til virksomhetenes IKT-systemer
 • Lage hensiktsmessige rutiner for internkontroll som ivaretar både generelle og mer virksomhetsspesifikke problemstillinger
 • Utarbeide økonomirutiner som ivaretar bokføringsregelverkets krav
Generell kompetanse

Studentene skal etter endt kurs ha en stor forståelse for at internkontroll er et komplekst og virksomhetsspesifikt fagområde som krever som kunnskap om organisasjonskultur og ledelsesmessige utfordringer knyttet til styring av individuell og kollektiv atferd.

Kursets innhold
 • Internkontroll som en integrert del av virksomhetsstyringen
 • Overordnede målsettinger knyttet til drift, rapportering og etterlevelse
 • COSO-modellen
 • Kontrollmiljøet
 • Identifisering og vurdering av risiko
 • Hensiktsmessige kontrollaktiviteter
 • IT-relaterte kontrollaktiviteter
 • Hensiktsmessige rapporteringsrutiner og oppfølging av internkontrollsystemene
 • Etterlevelse av bokføringsregelverket
 • Annen relevant etterlevelsesproblematikk i næringslivet
 • Håndtering av IT-prosjekter
 • Hensiktsmessige økonomirutiner
 • Regnskapsføreren og controlleren som rådgiver
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Dette er et kurs som fra våren 2019 kun tilbys som et nettbasert kurs.  Det er ingen tradisjonell klasseromsundervisning, men bruk av videoer, webinarer, studieguide og diskusjonsforum.

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kursets innhold og omfang er tilpasset anbefalt rammeplan fra UHR-ØA for Øk/Adm med profilering som regnskapsfører.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse, BØK 3532 Finansregnskap og regnskapsanalyse og BØK 3541 Økonomi- og virksomhetsstyring, eller tilsvarende kunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
Midtsemestereksamen.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
BØK36282
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
2 Uke(r)
Kommentar: 
Fagoppgave.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
BØK36283
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
30 Time(r)
Ca. 15 temavideoer
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
40 Time(r)
Lærebok
Gruppearbeid / oppgaver
40 Time(r)
Oppgavesamling og innleveringsoppgaver
Eksamen
80 Time(r)
Forberedelse til midtsemestereksamen og skriving av fagoppgave
Webinar
10 Time(r)
Åtte webinarer
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.