VHL 3559 Managerial Accounting and lean in retail trade

VHL 3559 Managerial Accounting and lean in retail trade

Course code: 
VHL 3559
Department: 
Accounting, Auditing and Business Analytics
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Espen Roy Skaldehaug
Pål Berthling-Hansen
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Retail Management - Programme Courses
Semester: 
2017 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Varehandelen er en næring i sterk endring, en naturlig konsekvens av flere forhold hvorav teknologisk utvikling trolig er den viktigste. Ny teknologi skaper ikke bare muligheter for forbedret og mer effektiv produksjon og vareflyt, men gir også muligheter for utveksling av informasjon i stor skala mellom relevante aktører, eksempelvis produsent, grossist, detaljist og konsument. Gjennom nye og forbedrede kommunikasjonskanaler påvirkes konkurransesituasjonen, konsumentenes adferd og maktforholdene mellom aktørene i næringens totale verdikjede.

I en tid preget av store endringer er god forretningsforståelse, god økonomisk innsikt, en forutsetning for overlevelse over tid.

Forståelse for hvordan butikken selv kan påvirke sin lønnsomhet er en viktig premiss for å kunne lykkes, og sammenhengene mellom begrepene verdiskapning, samspill, flyt og økonomisk styring er en forutsetning for å få dette til.

Learning outcomes - Knowledge

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne analysere butikkens økonomiske situasjon, kunne utarbeide kalkyler og lønnsomhetsberegninger av produkter, samt ha forståelse for grunnleggende leanfilosofi og leankonsepter. Målsetningen er å skape forståelse for praktisk anvendelse av økonomi som beslutningsgrunnlag for planlegging og oppfølging av virksomheten.  Studentene skal forstå betydningen av kontinuerlig forbedring som et nødvendig konsept for å kunne gjennomføre korrigerende tiltak i den operative drift. Videre skal de forstå viktigheten av å kunne gjennomføre gode analyser samtidig som de oppøver en erkjennelse av at analysenes resultater i høy grad er følge av valgte måleparametere, målemetode og analysemodell.  Studentene skal lære å kommentere analysene og vurdere tiltak som kan iverksettes for å følge opp virksomhetens økonomiske målsettinger.

 • Ha en generell forståelse for praktisk anvendelse av økonomi som beslutningsgrunnlag for planlegging, oppfølging og kontroll av en virksomhet, både med hensyn til å finne korrigerende tiltak i den operative drift og for å utvikle virksomheten over tid i tråd med langsiktige mål.
 • Ha en særlig forståelse for kravene til økonomistyring i moderne varehandelsbedrifter.
 • Ha forståelse for kontinuerlig forbedring (lean) som styringsfilosofi.
Learning outcomes - Skills
 • Kunne foreta beregninger og analyser som viser den økonomiske utviklingen i en handelsvirksomhet.
 • Kunne kommentere økonomiske analyser og vurdere tiltak som kan iverksettes for å følge opp virksomhetens økonomiske målsettinger, både på kort og lang sikt.
 • Kunne gjennomføre kalkyler, både i forkant og etterkant av en beslutning, eksempelvis i tilknytning til en kampanje.
 • Bli fortrolig med bruttofortjeneste som begrep og for anvendelse med tanke på de mulighetene som ligger i høyere bruttofortjeneste gjennom bedre innkjøp, bedre kalkyler, bedre styring av prisreduksjoner og redusert svinn.
 • Kunne gjenkjenne utfordringer knyttet til ressursoptimalisering versus verdioptimalisering for deretter å kunne gjennomføre nødvendige analyser og tiltak.
 • Ha kunnskap om leanfilosofiens åtte former for sløsing.
Learning Outcome - Reflection
 • Erkjennelse av at økonomiske resultater er en konsekvens av ulike beslutninger og prosesser, og at fokus på beslutninger og optimalisering av prosesser følgelig er avgjørende for å oppnå god økonomistyring. Hvordan skape det ideelle samspill?
 • Forstå viktigheten av å ha en kritisk holdning til analyser, men samtidig få en erkjennelse av hvor viktige og nødvendige disse analysene er. Virksomheten bør søke å bli datadrevet, noe som er noe annet enn å ha mye data.
 • Opparbeide forståelse for sammenhengene mellom inntektsskapende og kostnadsreduserende tiltak, slik at man erkjenner at «topplinje», «bunnlinje» og «bruttofortjeneste» ikke kan optimeres uavhengig av hverandre.
Course content
 • Om sammenhengene mellom verdiskapning, strategi, unikitet, kvalitet og økonomiske økonomiske mål.
 • Beslutninger og rasjonalitet, resultatfokus versus nåverdifokus.
 • Regnskapets prinsipper (resultatregnskap, balanse og likviditet) og regnskapsanalyse
 • Økonomistyring
 • Leanfilosofi og leanprinsipper
 • Kalkulasjon
 • Prissetting og prisstrategier
Learning process and requirements to students

Kurset gjennomføres over 45 kurstimer med forelesninger og gruppearbeid.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

No particular prerequisites are required.

Exam categoryWeightInvigilationDurationSupport materialsGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
VHL 35591
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination every semester
100Yes4 Hour(s)
 • All printed and handwritten support materials
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
Individual
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:Yes
Grouping (size):Individual
Support materials:
 • All printed and handwritten support materials
 • BI-approved exam calculator
 • Simple calculator
Duration:4 Hour(s)
Comment:
Exam code:VHL 35591
Grading scale:ECTS
Resit:Examination every semester
Exam organisation: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Workload activityDurationType of durationComment student effort
Teaching45Hour(s)
Prepare for teaching51Hour(s)
Group work / Assignments70Hour(s)
Self study30Hour(s)
Examination4Hour(s)
Expected student effort:
Workload activity:Teaching
Duration:45 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Prepare for teaching
Duration:51 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Group work / Assignments
Duration:70 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Self study
Duration:30 Hour(s)
Comment:
Workload activity:Examination
Duration:4 Hour(s)
Comment:
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Myerson, Paul 2014 Lean retail and wholesale: use lean to survive (and thrive!) in the new global economy with its higher operating expenses, increased competition, and diminished consumer loyalty McGraw-Hill Education
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Berthling-Hansen, Pål; Skaldehaug, Espen 2017 Økonomistyring og lean i varehandelen Handelshøyskolen BI