SMC 1002 Leadership For Dentists In The Public And Private Sector

SMC 1002 Leadership For Dentists In The Public And Private Sector

Course code: 
SMC 1002
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
5
Course coordinator: 
Anders Dysvik
Course name in Norwegian: 
Lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Management Courses
Semester: 
2023 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
Master
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Hvordan gjøre tannleger til bedre ledere som bidrar til gode, lønnsomme og effektive arbeidsplasser.

NTF har i samarbeid med BI utviklet et lederkurs, kun for tannleger med medlemskap i foreningen. Kurset treffer både deg som er leder, og deg som vil bli leder, både i privat og offentlig sektor. Kurset vil styrke din kompetanse som leder, og er tilpasset din hverdag som tannlege.

Dette kurset er et skreddersydd kompetanseprogram med mål om å gjøre tannleger til bedre ledere, og til å styrke kompetansen og motet til å bruke handlingsrommet i sitt virke som ledere og profesjonsutøvere for å skape gode arbeidsplasser.

Lederutfordringene kommer normalt med erfaring og tid, men for å lykkes best mulig i overgangen trenger man kunnskap, verktøy, metoder og innspill. Fokus i kurset rettes mot det konkrete daglige samspillet mellom ledere og medarbeidere i team, og deres praktiske jobbsituasjon i helsetjenesten.

Formålet med programmet er å gi kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte mer trygg og effektiv i utøvelsen av sin lederrolle på tannlegekontoret og i teamet; til å stå i krysningen mellom rollen som virksomhetens daglige leder, i rollen som operativ teamleder og i samhandling mellom ulike profesjoner.

Det overordnede målet med programmet er å bygge deltakernes kunnskap, ferdigheter og holdninger til å utøve sitt lederskap på en måte som øker virksomhetens levedyktighet.

Dette innebærer tre typer læringsmål:

Learning outcomes - Knowledge

• Solid forskningsbasert kunnskap om hvordan utøvelse av eget lederskap kan øke virksomhetens levedyktighet. Dette innebærer at deltakerne erverver kunnskap fra et spekter av områder fra ledelsesforskningen, som for eksempel hvordan medarbeidere motiveres, hvordan man bygger ytrings- og mestringsklima, hvordan man bygger en velfungerende gruppe, hvordan man håndterer endring og konflikter.

Learning outcomes - Skills

• Kunne reflektere kritisk om hva lederskap handler om og sette dette i sammenheng med egen praksis.
• Deltakerne vil utvikle ferdigheter gjennom praktisk erfaring med et spekter av lederverktøy. Felles for verktøyene er at de både kan brukes direkte i egen virksomhet og på den måten bidra positivt til virksomhetens resultater, men også at utprøving av verktøyene muliggjør kritisk selvrefleksjon og kontinuerlig utvikling av eget lederskap.
• Kunne gjenkjenne, analysere og håndtere dilemmaer knyttet til utøvelse av eget lederskap.

General Competence

• Verdsette betydningen av forskningsbaserte kunnskaper om ledelse
• Verdsette at god ledelse er forbundet med kontinuerlig egenutvikling i rollen som leder
• Verdsette betydningen av samspill mellom leder og medarbeider som grunnlag for god ledelse og utvikling av eget lederskap
• Verdsette betydningen av åpenhet og ydmykhet i møtet med de man leder og bruke medarbeiderne som den viktigste ressursen i utvikling av eget lederskap.
• Verdsette utforsking og eksperimentering med egen lederskapsutøvelse for å lære fra disse erfaringen.

Course content

Forberedelse til kurset

For å få størst mulig effekt av kurset legges det opp til at hver deltaker tenker gjennom en del utfordringer og problemstillinger på forhånd, og at dette oppsummeres i en video (eventuelt skriftlig dersom det foretrekkes) som sendes inn og deles med de andre kursdeltakerne. I denne sammenheng vil det tilgjengeliggjøres digitale læringsressurser, herunder Podcasts og videoer.

Modul 1: Introduksjon til effektiv ledelse og ledelsesbegreper

Tid: 2 dager
Sted: Handelshøyskolen BI
Faglige ressurser: Professor Anders Dysvik og Psykolog Tord F. Mortensen.

Fokusområder og innhold

Hvordan ledelse virker gjennom medarbeidere. Vi ser på aktuelle ledelsesteorier, selve lederrollen, lederstil og lederoppgaver. I tillegg går vi gjennom aktuelle lederverktøy, med mål om å kunne anvende disse i praktiske jobbsituasjoner. Andre temaer som blir tatt opp er:

 • Introduksjon av tematikker og disponering for samlingen
 • Utfordringer, og egne erfaringer, gjennomgang av øvelser
 • Hva sier forskning om god og dårlig ledelse
 • Gjennomgang og trening på lederverktøy

Modul 2: Etisk refleksjon knyttet til lederutfordringer

Tid: 1,5 time
Sted: Digitalt, Zoom
Faglig ressurser: Professor Øyvind Kvalnes

Fokusområder og innhold
Denne samlingen gir introduserer etisk refleksjon knyttet til lederutfordringer. Ledere trenger gode beslutningsverktøy for å håndtere krevende situasjoner på en forsvarlig måte. Uten dette, vil de ofte handle panisk og impulsivt under stress eller når de støter på spesielt vanskelige saker:

 • Navigasjonshjulet
 • Skille mellom moral og etikk
 • Moralsk nøytralisering

Modul 3: Lederferdigheter for bygging av psykologisk trygghet

Tid: 1,5 time
Sted: Digitalt, Zoom
Faglig ressurser: Psykolog Tord F. Mortensen

Fokusområder og innhold
Denne samlingen gir introduserer begrepet psykologisk trygghet, og bereder grunnen for å planlegge gjennomføring av en aktiv utprøving frem til neste samling. Temaer som vil bli tatt opp er:

 • Grunnleggende forståelse av psykologisk trygghet
 • Effekter av lav og høy trygghet på prestasjoner i virksomheten.
 • Aktuelle lederferdigheter for bygging av psykologisk trygghet.

Modul 4: Mestringsledelse

Tid: 2 dager
Sted: Handelshøyskolen BI
Faglige ressurser: Professor Anders Dysvik, professor Øyvind Kvalnes og psykolog Tord F. Mortensen.

Fokusområder og innhold
en enkeltes mestring på jobben er avgjørende for å få til et høyt presterende arbeidsmiljø. På denne samlingen ser vi nærmere på dilemmaer for å få dette til i praksis. Temaer som vil bli tatt opp er:

 • Småskrittsforbedringer.
 • Ytringsklima
 • Mestringsklima
 • Mestringstro
 • Konflikt og konflikthåndtering

Modul 5: Endring og utvikling

Tid: 1,5 time
Sted: Digitalt, Zoom
Faglig ressurs: Psykolog Tord F. Mortensen

Fokusområder og innhold
ndring og utvikling er ligger nærmest innbakt i lederskapsbegrepet. På denne samlingen ser vi nærmere på psykologiske mekanismer for utvikling og endring. Temaer som vil bli tatt opp er:

 • Hvordan henger følelser sammen med endring og utvikling?
 • Implisitt lederteori.
 • Lede på tvers av kultur og (profesjons)identitet
 • Drivere for kollektiv kreativitet.

Modul 6: Oppsummering av aktive utprøvinger

Tid: 1 dag
Sted: Handelshøyskolen BI
Faglige ressurser: Professor Øyvind Kvalnes, professor Anders Dysvik og psykolog Tord F. Mortensen

Fokusområder og innhold
Denne samlingen organiseres i tre bolker, sortert på temaer som er berørt i de aktive utprøvingene. Her samles trådene fra de foregående tematikkene som har vært belyst gjennom samlingene, men man setter søkelys på temaer som særlig har opptatt deltakerne underveis slik at man gå dypere ned på enkelttemaer på en måte som er koplet tett på deltakernes erfaringer og refleksjoner.

Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course
responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of
courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with
their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and
knowledge. (Mandatory text at the end of this paragraph)

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Qualifications

Bachelor degree, corresponding to 180 credits from an accredited university, university college or similar educational institution. The applicant must be at least 25 years of age and at least four years of work experience. For applicants who have already completed a master’s degree, three years of work experience are required.

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Proportion of total assessment items: 
100
Grouping: 
Individual
Invigilation: 
No
Duration: 
1 Semester(s)
Exam code: 
SMC 10021
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Grading rule: 
Internal examiner
Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
SMC 10021
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No1 Semester(s)Individual
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Individual
Duration:1 Semester(s)
Comment:
Exam code:SMC 10021
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Portfolio assessment
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
40 Hour(s)
Webinar
5 Hour(s)
Student's own work with learning resources
55 Hour(s)
Examination
35 Hour(s)
Sum workload: 
135

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 135 hours.