SLM 7002 Sustainabilty in the Corporate

SLM 7002 Sustainabilty in the Corporate

Course code: 
SLM 7002
Department: 
Finance
Credits: 
0
Course coordinator: 
Kjell Jørgensen
Geir Høidal Bjønnes
Course name in Norwegian: 
Bærekraftsutfordringer i selskaper
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. Samtidig ser vi stadige brudd på menneskerettigheter og lite etiske forretningsmodeller. Tradisjonelle økonomiske modeller tar utgangspunkt i kapital og arbeidskraft som knappe ressurser, mens dagens situasjon viser at det også er knapphet på naturgitte økologiske ressurser. Framtidens økonomiske modeller må derfor  inkorporere knapphet i disse for at de skal være nyttige redskaper som bærekraftige beslutningsmodeller. Dette gjelder også finansielle modeller.

I dette kurset, Bærekraftsutfordringer i selskaper, skal vi se på hvordan selskaper i større grad må internalisere sitt avtrykk i samfunnet. Hvordan kan Eierstyring (Corporate Governance) tilpasses? Hvordan kan langsiktige institusjonelle eiere bidra til at selskapet når langsiktige bærekraftsmål? Hva har dette å si for strategivalg og forretningsmodeller? Hvordan synliggjøre mål, status og utvikling gjennom integrert rapportering?

Learning outcomes - Knowledge

Etter gjennomført kurs skal studentene;

 • Forstå hva en eksternalitet er, og hvordan den kan internaliseres
 • Forstå regulative myndigheters rolle
 • Forstå hvordan et selskaps Eierstyring (Corporate Governance) kan bidra til å nå bærekraftsmålene
 • Forstå hvordan riktig insentivering kan bidra til langsiktig verdiskaping
 • Forstå institusjonelle investorers rolle for å nå selskapenes bærekraftsmål
 • Forstå betydningen bærekraftsmål har for strategivalg og forretningsmodeller
 • Forstå hvordan man kan synliggjøre mål, status og utvikling gjennom integrert rapportering
Learning outcomes - Skills

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

 • Identifisere eksternaliteter og vurdere internaliseringsmuligheter
 • Vurdere selskapers Eierstyring og vurdere hvordan denne bidrar til å nå bærekraftsmålene
 • Vurdere selskapers strategivalg og forretningsmodeller, og graden av bærekraft i disse
General Competence

Studentene skal utvikle en kritisk sans til eksisterende forretningspraksis og modeller. I tillegg skal studentene forstå hvordan finansfaget kan bidra til en mer effektiv omstilling til et bærekraftig samfunn.

Course content
 1. Eksternaliteter og Internalisering
 2. Eierstyring (Corporate Governance) og bærekraft
 3. Institusjonelle investorers rolle og bærekraft
 4. Strategivalg og forretningsmodellers rolle i omstilling til bærekraftig virksomhet
 5. Synliggjøre av mål, status og utvikling i forhold til bærekraftsmål gjennom integrert rapportering
Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien Bærekraftig finans, som består av SLMene SLM 7001 Bærekraftig utvikling og finans, SLM 7002 Bærekraftsutfordringer i selskaper, og SLM 7003 Finansiering av bærekraft. Kursene er basert på BIK 3120 Bærekraftig finans. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits