SLM 2005 Motivation and Change

SLM 2005 Motivation and Change

Course code: 
SLM 2005
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
0
Course coordinator: 
Elin Akre Trønnes
Course name in Norwegian: 
Motivasjon og omstilling
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive Short Learning Modules
Semester: 
2021 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Det er lett å tenke seg at motiverte og engasjerte medarbeidere både trives bedre, presterer bedre og ønsker å bli værende i jobben. Men hvordan legger man til rette for engasjement i arbeidslivet? Hva skal til for at medarbeidere motiveres til å yte på sitt beste? Vi skal se at det finnes ulike typer motivasjon (ytre, indre, prososial) som virker på forskjellig vis. Vi spør oss hvilke konsekvenser bruk av ulike incentiver kan ha for å skape motiverte medarbeidere, og ser samtidig på HR og lederes rolle i prestasjonsledelse på arbeidsplassen. Vi skal dessuten se at ledelse både kan virke motiverende, men også i enkelte tilfeller ha en destruktiv effekt på medarbeideres trivsel, engasjement og velvære på jobb. 

Learning outcomes - Knowledge

•    Kjenne til ulike typer motivasjon, herunder ytre, indre og prososial motivasjon
•    Kjenne til sentrale teorier og modeller for motivasjon i arbeidslivet
•    Kjenne til ulike former for motivasjonsklima på jobben og konsekvenser av dette
•    Kjenne til ulike former for prestasjonsledelse og konsekvenser av disse
•    Kjenne til hvordan relasjoner og forventninger på arbeidsplassen påvirker medarbeideres motivasjon og velvære, både på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå 
•    Kjenne til trekk ved og konsekvenser av destruktiv ledelse på jobben
 

Learning outcomes - Skills

•    Kunne anvende sentrale teorier og modeller for å beskrive konkrete arbeidsmiljøer
•    Kunne sette ord på ulike former for motivasjonskilder og reflektere over hva som motiverer deg på arbeidsplassen og ellers
•    Kjenne igjen ulike former for prestasjonsledelse på arbeidsplassen, og drøfte hvorvidt de fungerer på en god måte
•    Anvende sentrale teorier for å beskrive adferd og konsekvenser ved destruktiv ledelse
 

General Competence

Kurset gir en innføring i sentrale begreper, teorier og modeller innenfor forskning og kunnskap om motivasjon på arbeidsplassen. Det legges videre vekt på å kunne anvende tematikkene som tas opp i kurset inn mot ens egne erfaringer, enten som arbeidstaker, student eller i andre sammenhenger. Kurset etterstreber å belyse tematikkene ut i fra ulike perspektiver, som for eksempel leder-, medarbeider- og HR-perspektivet.

Course content

•    Ulike former for motivasjon – og konsekvenser av disse
•    Motivasjonsklima på jobben
•    Hva er god prestasjonsledelse?
•    Relasjoner på jobben og motivasjon
•    Destruktiv ledelse
 

Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Stress, motivasjon og selvledelse, som består av består av SLM-kursene; SLM 2004 Selvledelse i en ny tid, SLM 2005 Motivasjon og omstilling og SLM 2006 Stress på jobben - faresignaler og mestring.

Kursene er basert på kurset BIK 2955 Stress, motivasjon og selvledelse, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits